NTA over veiligheid monomestinstallaties ter commentaar gepubliceerd

01-05-2014 Het ontwerp van de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 9766 ‘Veiligheidsaspecten van installaties voor monomestvergisting, mestverwerking en vergistingsgasopwerking op boerderijschaal’ is ter commentaar gepubliceerd. Dit ontwerp beschrijft veiligheidseisen waaraan moet worden voldaan tijdens de bouw, het in gebruik stellen, het beheer, het onderhoud en het buiten gebruik stellen van installaties voor monomestvergisting, mestverwerking en vergistingsgasopwerking op boerderijschaal.

De markt wil de vergunningplicht voor mestvergisting vereenvoudigd hebben. De Rijksoverheid geeft hier gehoor aan door geen ‘Omgevingsvergunning Milieu’ meer te eisen voor installaties die uitsluitend dierlijke mest vergisten met een verwerkingscapaciteit van hoogstens 25.000m3 mest per jaar. De vierde tranche wijzigingen van het Activiteitenbesluit zal verwijzen naar deze NTA. De wijzigingen treden, naar verwachting, in werking op 1 juli 2015. NTA 9766 beschrijft uitsluitend aspecten voor de veiligheid van de bovengenoemde installaties.

De ontwerpversie van deze NTA is opgesteld door een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de markt/industrie en overheden op lokaal en Rijksoverheidniveau. De werkgroep wordt aangestuurd door NEN.

Commentaarperiode

Volgens de procedures van NEN hoeft een NTA niet te worden gepubliceerd voor een openbare commentaarronde. Toch heeft de werkgroep ervoor gekozen om zoveel mogelijk belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van deze NTA en hier commentaar op te geven. Via www.normontwerpen.nen.nl kunnen geïnteresseerden tot uiterlijk 28 mei as. commentaar indienen.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Indra te Ronde, consultant Energie.

(015) 2 690 406

indra.teronde@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie