Nederlands Technische Afspraak over classificatie van biomassa voor energietoepassing wordt herzien

11-01-2016 NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ beschrijft een classificatiesysteem voor het indelen/classificeren van vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor energiewinning. Voor de herziening van deze norm wordt een nieuwe werkgroep ‘Herziening NTA 8003’ opgericht. Belanghebbende partijen kunnen bij NEN melden voor deelname aan de werkgroep. De eerste vergadering is in maart.

Er zijn verschillende aanleidingen om de NTA 8003 uit 2008 te herzien. De laatste tijd worden er over NTA 8003 steeds meer vragen gesteld door de markt. Daaruit komt bijvoorbeeld naar voren dat er onduidelijkheid bestaat ten aanzien van ontbrekende classificaties. Dit komt onder andere door technische ontwikkelingen sinds 2008. Daarnaast behoort een NTA om de 3 jaar ter herziening worden voorgelegd, maar dit is sinds 2011 nog niet gebeurd.

De nog op te richten werkgroep ‘Herziening NTA 8003’ valt onder de verantwoordelijkheid van de normcommissie 310 029 ‘Vaste Biobrandstoffen’.

Voor wie

Dit classificatiesysteem is bedoeld om de handel in biomassa te faciliteren en te stimuleren door het bieden van duidelijkheid omtrent de te verhandelen biomassa. Het classificatiesysteem behoort dus vooral te worden gebruikt door aanbieders en afnemers van biomassa. Verder kunnen betrokken partijen, zoals transporteurs van biomassa of leveranciers van technologie voor verwerking of conversie van biomassa met het classificatiesysteem werken. Ook de Rijksoverheid is gebruiker; de classificatie wordt door haar gebruikt bij de vaststelling en uitvoering van stimuleringsmaatregelen voor specifieke groep(en) via bijvoorbeeld de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE). Een laatste belangrijke categorie van potentiële gebruikers wordt gevormd door de vergunningverlenende instanties.

Deelname aan werkgroep

Belanghebbenden wordt opgeroepen om zich voor deze werkgroep aan te melden. Deelname aan de werkgroep is kosteloos. Geïnteresseerden kunnen zich tot 21 februari 2016 telefonisch aanmelden bij Ranoe Alakhramsing via (015) 2 6 90 266, of per email (ranoe.alakhramsing@nen.nl).

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406 of e-mail indra.teronde@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Indra te Ronde, consultant Energie.

indra.teronde@nen.nl

(015) 2 690 406

Normcommissies Energie

Energie