Nederlandse energieconvenanten inspiratie voor Europese energie-efficiency

01-11-2013 De resultaten van de convenanten Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) en de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie (MJA3) over 2012 zijn vorige week gepubliceerd.

De chemische industrie is volop bezig met deze energieconvenanten. Op het gebied van energie-efficiëntie heeft de VNCI bijvoorbeeld samen met haar Europese koepelorganisatie (Cefic) een Europees project opgestart: SPiCE3. Hierin wordt twee jaar op een aantal manieren verder gewerkt aan het verspreiden van best practices en energiemanagement binnen de Europese chemische industrie.

Chemie kijkt verder

Speerpuntmanager Energie en Klimaat Reinier Gerrits: “De chemische sector in Nederland heeft binnen Europa een sterke positie en levert een belangrijke bijdrage aan energiebesparing. Chemische bedrijven ontwikkelen bijvoorbeeld de materialen waarmee efficiëntere isolatie en wasmiddelen, lichtere voertuigen en duurzamere verpakkingen kunnen worden geproduceerd. De toegenomen concurrentie met het buitenland op energie- en grondstofkosten brengt een nog grotere prikkel voor energie-efficiëntie met zich mee. Tegelijkertijd is er een enorme uitdaging voor de sector om de benodigde investeringen te blijven doen om fit for the future te blijven.”

Convenanten voor energie-efficiëntie

MEE en MJA3 zijn overeenkomsten tussen de Rijksoverheid, bedrijven en instellingen en zijn gericht op efficiënter energiegebruik. In de convenanten, met een looptijd tot 2020, is overeengekomen dat de deelnemende bedrijven zich inspannen om maatregelen met een terugverdientijd t/m vijf jaar zullen nemen om hun energie-efficiëntie te verbeteren. Daarnaast spannen zij zich in om in samenwerking met andere bedrijven te komen tot energie-efficiëntere productieketens. Verder rapporteren de MJA3-deelnemers over de opwekking en inkoop van duurzame energie.

Routekaart 2030

De resultaten over 2012 staan niet op zich, maar maken onderdeel uit van een langere marsroute. De VNCI heeft samen met haar leden in kaart gebracht onder welke condities en hoe zij via zes oplossingsrichtingen in totaal 40% broeikasgasreductie kunnen realiseren in 2030. De VNCI heeft haar kennis ook voor de sectoriale roadmap van Cefic ingebracht.

Bron: VNCI, meer informatie

NEN-EN-ISO 50001

In het kader van de energieconvenanten committeren deelnemende bedrijven zich om een van energiemanagement systeem in te voeren. Door de invoering van zo’n systeem volgens de norm NEN EN ISO 50001 voor energiemanagementsystemen geven bedrijven invulling aan dit commitment.

Lees er meer over op energiemanagement.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over normalisatie op het gebied van Energiemanagement en mogelijkheden om deel te nemen aan de commissie: Bert Dijkstra

(015) 2 690 127

bert.dijkstra@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie