Norm voor duurzame biomassa wordt herzien en uitgebreid naar bio-based producten

28-03-2013 Op 19 maart vond de kick-off bijeenkomst plaats voor de herziening van NTA 8080, de norm voor duurzame biomassa, uit 2009. Met een brede groep belanghebbenden waaronder NGO's, biomassaproducenten en -gebruikers, zijn de uitgangspunten voor de herziening vastgesteld.

Geagendeerde punten zijn onder andere: uitbreiding naar bio-based producten, harmonisatie met Europese (CEN) en mondiale (ISO) duurzaamheidsnormen, Carbon Debt, indirect landgebruik (ILUC), biodiversiteit en cascadering van biomassa.

Europese erkenning

NTA 8080 is het normdocument dat de basis is voor het gelijknamige certificatiesysteem. Dit is sinds 2012 door de Europese Commissie erkend om aan te tonen dat wordt voldaan aan de wettelijke duurzaamheidseisen. Om te kunnen bijdragen aan de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie, moeten in de EU gebruikte biobrandstoffen voldoen aan duurzaamheidseisen. Met de Europese goedkeuring is het certificaat geldig in alle lidstaten als duurzaamheidscertificaat.

Toepassingsgebied

NTA 8080 is van toepassing op zowel vloeibare als vaste en gasvormige biomassa. Daarmee loopt het systeem vooruit op wettelijke danwel vrijwillige Europese duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa. Met de uitbreiding naar biomassa voor bio-based producten wordt ook ingespeeld op de behoefte van producenten om aan te tonen dat de biomassa in bio-based producten van duurzame herkomst is. Bovendien vergemakkelijkt en vergroot dit de afzetmogelijkheid voor biomassaproducenten.

Actuele ontwikkelingen

Tijdens de kick-off bijeenkomst zijn met de aanwezige belanghebbenden de kaders voor de herziening vastgesteld. Naast het verbeteren van de formulering van de eisen, op basis van de praktijkervaring afgelopen jaren, biedt de herziening ook de mogelijkheid om in te spelen op een aantal actuele ontwikkelingen en vraagstukken. NEN vertegenwoordigt het Nederlandse lidmaatschap in het internationale normalisatie netwerk. Dit betekent dat NTA 8080 wordt geharmoniseerd met recent gepubliceerde Europese (CEN) duurzaamheidsnormen en de in ontwikkeling zijnde mondiale (ISO) duurzaamheidsnorm. Verder komen actuele ontwikkelingen op de agenda, waaronder Carbon Debt, indirect landgebruik (ILUC), biodiversiteit en cascadering van biomassa. Op basis van consensus tussen de belanghebbenden wordt vastgesteld in hoeverre deze ontwikkelingen kunnen worden vertaald naar op wetenschap gebaseerde duurzaamheidseisen.

Deelname en contact

Nationale en internationale belanghebbenden die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan de herziening kunnen zich hiervoor aanmelden bij NEN. Aan deelname zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over deelname of algemene informatie over NTA 8080 kunt u contact opnemen met NEN Energiewinning, Stephanie Jansen, telefoon (015) 2 690 441, e-mail nta8080@nen.nl of bezoek de website: www.nta8080.org.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie