Normalisatie van algen en producten: Voorbereiding binnenkort van start!

01-05-2013 Al geruime tijd zijn diverse partijen, ook in Nederland, actief op het gebied van algen. Zo zijn er diverse onderzoeksprojecten en demonstratieprojecten in Nederland gestart; veelal privaat/publiek-gecombineerde initiatieven.

Normalisatie biedt, zowel nationaal als internationaal, kansen over de volle breedte voor:

  • • Producenten (agrarische ondernemers, afvalwaterbedrijven, algenfarms op zee, etc.).
  • • Diverse toeleveranciers (van bijvoorbeeld de installaties voor de algenteelt, -oogst, en/of –verwerking, en adviserende partijen).
  • • Verwerkers en afnemers van algenproducten (zoals de cosmetica-, voedings- en medische industrie, of brandstofleveranciers (van bijvoorbeeld biokerosine of biodiesel).
  • Partijen met reststromen van een productieproces (bijvoorbeeld de aardappel(verwerkende) industrie, of brouwerijen).
  • Partijen die de kwaliteit van algen en producten helpen te waarborgen (testinstituten, laboratoria, certificerende instanties).

Europese normontwikkeling

Ook de Europese Commissie ziet de kansen, de mogelijkheden en het belang van algen voor de markt in de nabije toekomst, met in het achterhoofd de gewenste onafhankelijkheid van (import van) fossiele grondstoffen. Zij bereidt een opdracht (mandaat) voor om te komen tot eenduidige Europese afspraken (normen), die bijdragen aan duidelijke communicatie over, en vertrouwen in, een beginnende industrie. Dit biedt voor de Nederlandse algenindustrie vele kansen!

NEN is genomineerd voor de uitvoering van en leiding over deze opdracht, die uit twee fasen zal bestaan:
1. het in kaart brengen van normalisatiebehoefte.
2. het daadwerkelijk ontwikkelen van de normen.

Bij zowel de uitvoering van de inventarisatie, als de ontwikkeling van de normen zelf, kunnen partijen via het nationale normalisatie-instituut invloed uit oefenen op het eindresultaat (de normen, afspraken). Voor Nederland kan dat via NEN. Vroegtijdige betrokkenheid van Nederlandse partijen vergroot de kans op een eindresultaat dat in lijn is met de gewenste technologische richting, mogelijkheden en ideeën.

Enkele voorbeelden van normonderwerpen zijn productie-opbrengst, chemische samenstelling, onmogelijkheden voor toepassing in voedsel of materialen, of (olie)kwaliteit.

Meedoen

Gezien de breedte van het onderwerp, en om nu alvast te inventariseren wat de behoefte aan afspraken is van Nederlandse belanghebbende partijen, voert NEN op dit moment diverse verkennende gesprekken. Een aantal partijen heeft al aangegeven geïnteresseerd te zijn en mee te willen gaan doen.

Een eerste platformbijeenkomst zal naar verwachting na de zomer (2013) worden georganiseerd. U kunt aangeven of u graag op de hoogte wil worden gehouden over deze platformbijeenkomst en/of over de start van het normalisatietraject voor algen.

Als ook u kansen ziet en geïnteresseerd bent in het deelname aan het normplatform, of om samen met NEN de krachten wil bundelen tijdens de oprichting van dit platform, dan kunt u contact opnemen met I.S. (Indra) te Ronde, standardization consultant NEN Energiewinning, telefoon 015 2 6 90 406 email: indra.teronde@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie