Normdelen gasdistributieleidingen gepubliceerd

11-10-2016 Voor gasdistributieleidingen zijn op Europees niveau normen opgesteld. Om het hoge niveau van de Nederlandse normalisatie van gasdistributiesystemen te handhaven, is op basis van de Europese normen de nationale normenreeks NEN 7244 opgesteld.

Per september 2016 zijn de volgende 2 normdelen uit de normenreeks 7244 herzien en gepubliceerd:

Nederlandse norm NEN 7244-2; Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar – Deel 2: Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-2 - Specifieke functionele eisen voor polyetheen (MOP tot en met 10 bar)

Nederlandse norm NEN 7244-3; Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 3: Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-3 - Specifieke functionele eisen voor staal

Herziening 7244-2 functionele eisen polyetheen

Op 28 januari 2016 is de NTA 8828 ‘Elektrolassen voor PE’ gepubliceerd. Deze NTA bevat uniforme afspraken voor het maken van elektrolasverbindingen in PE leidingen voor gas en drinkwater. De strengere eisen moeten ertoe leiden dat de kwaliteit van de lassen sterk wordt verbeterd en dat er in de praktijk minder lassen zullen worden afgekeurd.

De publicatie van de NTA 8828 is de aanleiding geweest om normdeel 7244-2 te herzien, met als doel de conformiteit met de NTA 8828 te borgen. De belangrijkste wijzigingen in norm 7244-2 betreffen dan ook het elektrolassen. De werkvoorschriften die verband houden met elektrolassen, en nu in NTA 8828 zijn opgenomen, zijn uit deze norm verwijderd.

Certificatie NTA 8828 Elektrolassen voor PE
Netbeheer Nederland en Bouwend Nederland hebben het initiatief opgepakt om op basis van de NTA een certificatieschema op te zetten. Hiervoor is NEN gevraagd als schemabeheerder, en is Cito benaderd als specialist in het maken van toetsen. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het certificatieschema is belegd bij het College van Deskundigen.

Meer informatie over deze certificatie vind u op www.nen.nl/elektrolassen.htm

Herziening 7244-3 functionele eisen staal

NEN 7244-3 geeft, als aanvulling op de algemene functionele eisen volgens NEN 7244-1, specifieke functionele eisen voor stalen leidingen met een maximale bedrijfsdruk (MOP) van 1,6 MPa (16 bar) en een bedrijfstemperatuur van –20 °C tot en met +40 °C. De versie van 7244-3 is gepubliceerd in 2004, afgelopen jaar is dit normdeel herzien en heeft de ontwerpnorm tot 1 februari 2016 ter commentaar gelegen.

Deze norm is van toepassing op ontwerp, aanleg, kwaliteitscontrole en sterkte- en dichtheidsbeproeving van nieuwe stalen leidingen, die in bedrijf worden genomen vanaf het moment van publicatie van deze norm.
Beiden normen moeten in onderlinge samenhang worden gezien met de overige normen uit de normenreeks NEN 7244.

Voor de leidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken en leidingen die in grondwaterbeschermingsgebieden liggen, gelden de normen NEN 3650-1, NEN 3650-2 en NEN 3651.Voor beheersmatige aspecten zoals registratie, lekzoeken en storingsafhandeling geldt in deze situatie de normenreeks NEN 7244.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Suzan van Kruchten, telefoon (015) 2 690 165, e-mail Suzan.vanKruchten@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Suzan van Kruchten.

Suzan.vanKruchten@nen.nl.

(015) 2 690 165

Normcommissies Energie

Energie