Normen voor afvang, transport, gebruik en opslag van CO2

21-01-2019 Sinds het Parijs Klimaatakkoord zijn er verscheidene scenario's gepubliceerd die een licht schijnen over mogelijke routes om de doelstelling om in 2050 nagenoeg 'CO2 neutraal' te zijn te behalen. Een van de maatregelen betreft het afvangen, transporteren en ondergronds opslaan van CO2, ofwel CCS ('carbon capture and storage'). Als alternatief kan de afgevangen CO2 als grondstof worden gebruikt, ofwel CCU ('carbon capture and utilisation').

In voornoemde scenario's worden CCS en CCU (ook wel CCUS) bijna altijd genoemd als een van de noodzakelijke maatregelen om de doelstelling te behalen. Toepassing van CCUS vraagt ook om eenduidige afspraken. Binnen ISO, de internationale organisatie voor normalisatie, wordt al gewerkt aan een normenpakket om CCS te faciliteren. Voorts krijgt CCU ook steeds meer aandacht in normalisatieland.

De verwachting is dat in de loop van 2019 het Nederlands Klimaatakkoord tot stand komt. In dit akkoord zal ook een rol weggelegd zijn voor CCS en CCU, met name in de industrie en mogelijk ook bij elektriciteits- en waterstofproductie. Het gebruik van CO2 speelt daarnaast niet alleen een rol in de energietransitie, maar ook in de transitie naar een circulaire economie waarop vol wordt ingezet. De implementatie van CCS en CCU brengen verschillende vraagstukken met zich mee op het gebied van onder meer veiligheid, betrouwbaarheid, interoperabiliteit en levenscyclusanalyses. Verder zullen innovaties nodig zijn en dienen technologieën te worden opgeschaald om de kosteneffectiviteit te verhogen. Normalisatie is bij uitstek een instrument om met alle betrokken partijen breed gedragen en eenduidige afspraken hierover te maken, en zo doende de uitrol van CCUS op deze aspecten te faciliteren.

Stakeholdersbijeenkomst

NEN is voornemens een bijeenkomst te organiseren op het gebied van CCUS met geïnteresseerde Nederlandse partijen. Tijdens deze bijeenkomst worden belangstellenden geïnformeerd over de wereldwijde normalisatieontwikkelingen waarvan Nederland haar vruchten kan plukken en waarop Nederlandse belanghebbenden kunnen aanhaken om zelf ook invloed op de toekomstige ontwikkelingen uit te oefenen. Verder wordt de bijeenkomst gebruikt om met elkaar van gedachten te wisselen welke barrières er worden ervaren om CCUS uit te rollen en die mogelijk door middel van (inter)nationale normalisatie kunnen worden beslecht. Partijen kunnen reeds hun interesse kenbaar maken aan NEN via energy@nen.nl. Ook input voor onderwerpen zijn welkom.

CCUS in de praktijk

In Nederland wordt al op verschillende schaalniveaus CO2 hergebruikt en nemen Nederlandse partijen mee aan Europese onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van CCU(S). Op de website van RVO is een aantal voorbeeldprojecten te vinden. Via het CATO-programma hebben Nederlandse onderzoeks- en kennisinstellingen in samenwerking met private en publieke partijen ook al veel kennis en ervaring opgedaan over de mogelijkheden met CO2. Normalisatie is ook een geschikt instrument om dergelijke resultaten toegankelijk te maken. Vermeldingswaardig is ook de podcast die NEN heeft opgenomen met HeidelbergCement. Hierin komen ook verscheidene projecten aan bod die deze onderneming en de cementindustrie, zijnde een van de meest CO2-intensieve sectoren, uitvoeren om haar CO2 emissies te beperken.

Meer informatie

Voor meer informatie over normalisatie voor CCS en CCU neemt u contact op met Jarno Dakhorst, NEN consultant Energie, per e-mail energy@nen.nl of telefonisch op +31 15 2 690 245.
Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over internationale normalisatie voor de olie- en gassector kunt u contact op te nemen met Jarno Dakhorst, NEN consultant Energie.

energy@nen.nl

015 2 690 245

Normcommissies Energie

Energie