Normontwerp NEN 3656 'Stalen buisleidingsystemen op zee' ter commentaar

20-02-2015 Tussen land- en zeeleidingen bestaan grote verschillen in relatie tot ontwerp, aanleg, beheer, wetgeving en handhavingsregime. De NEN 3650-serie met eisen voor buisleidingsystemen kan daarom niet altijd worden toegepast op zeeleidingen. Zodoende heeft de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) het initiatief genomen om hier een aparte norm voor te ontwikkelen. Deze nieuwe norm, NEN 3656, is nu gepubliceerd ter openbare kritiek. Belanghebbenden kunnen tot 1 juni online commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.

NEN 3656 ‘Stalen buisleidingsystemen op zee’ is, onder leiding van NOGEPA, ontwikkeld binnen een nieuwe werkgroep van de normcommissie ‘Transportleidingen’. De norm geeft minimum eisen met betrekking tot veiligheidsaspecten voor mens, milieu en goederen aan het ontwerp, de aanleg, het in gebruik nemen, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen voor het vervoer van stoffen ter zee. Dit geldt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, en voor productiewaterleidingen in de olie- en gaswinning.

NEN 3650-serie als basis

De Nederlandse transportleidingensector voor transport van gevaarlijke stoffen, heeft sinds tientallen jaren via zelfregulering een normenstelsel waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat. De NEN 3650-serie dient hiervoor als basis en omvat de totale levenscyclus van buisleidingsystemen.
NEN 3656 is gebaseerd op de NEN 3650-serie, delen NEN 3650-1 ‘Algemeen’ en NEN 3650-2 ‘Staal’. De norm is geënt op de Nederlandse situatie en zal onder andere door de wetgever worden gebruikt voor vergunningenbeleid en handhaving.

Commentaar indienen

NEN publiceert alle nationale normontwerpen op de openbaar toegankelijke site www.normontwerpen.nen.nl. Via deze site kunnen belanghebbenden het normontwerp van NEN 3656 bekijken en direct voorzien van commentaar of verbetervoorstellen. Dit kan tot uiterlijk 1 juni 2015.
Reacties worden behandeld in de normcommissie ‘Transportleidingen’. Het resultaat hiervan wordt verwerkt in de norm (bijdragers worden op de hoogte gebracht van wat er met hun ingediende commentaar is gebeurd).

Deelname en meer informatie

Inbreng in de normcommissie 'Transportleidingen' wordt zeer op prijs gesteld. Interesse in deelname aan de commissie, trainingen of informatiebijeenkomsten kan kenbaar gemaakt worden via energy@nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Sui Wan, consultant Energiewinning, telefoon (015) 2 690 338 of e-mail energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Sui Wan, consultant Energiewinning.

(015) 2 690 338

energy@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie