Normontwerp aansluitleidingen voor gas, NEN 7244, deel 7 ter commentaar gepubliceerd

20-03-2018 De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld. Deel 7 uit deze normenserie is herzien en als normontwerp gepubliceerd voor commentaar. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen tot 1 juli 2018 online commentaar indienen op het normontwerp.

Ontwerp NEN 7244-7 geeft specifieke functionele eisen voor sterkte- en dichtheidsbeproeving en voor het in bedrijf en buiten bedrijf stellen van gasdistributieleidingen. De norm dient in onderlinge samenhang te worden gezien met de overige delen uit de NEN 7244-reeks.

Wijzigingen

Het normontwerp NEN 7244-7:2018 vervangt de versie uit 2005 en NEN 7244-7/A1:2009. In de nieuwe versie zijn zowel inhoudelijke wijzigingen opgenomen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen. Meer in detail gaat het om de volgende wijzigingen:

  • De ‘Wegwijzer in Europese en nationale normen en richtlijnen’ is niet meer in het voorwoord opgenomen.
  • De hoofdstukindeling is aangepast aan de uniforme hoofdstukindeling van de NEN 7244-reeks.
  • De beproevingsdrukken worden apart gespecificeerd en niet meer in een tabel.
  • Een normatieve bijlage voor maximale leidinglengte bij een sterktebeproeving met lucht is toegevoegd.

Commentaar

Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2018 commentaar indienen via normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Timo de Groot, Consultant Energie, telefoon 015 2 690 326 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Gasdistributieleidingen’ houdt zich bezig met het opstellen en onderhouden van normen in de NEN 7244-reeks, onder andere op basis van Europese normen voor gasvoorzieningssystemen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Timo de Groot, Consultant Energie.

energy@nen.nl

015 2 690 326

Normcommissies Energie

Energie