Normontwerp veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen voor gevaarlijke stoffen gepubliceerd

18-12-2014 NEN 3655 is de opvolger van de in 2009 gepubliceerde NTA 8000. Met de herziening van NTA 8000 is, vanwege de positieve ervaringen, besloten om de NTA als een NEN-norm uit te brengen. Het normontwerp voor een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen is ter openbare kritiek gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2015 commentaar indienen op NEN 3655 via www.normontwerpen.nen.nl.

Door te voldoen aan NEN 3655 wordt invulling gegeven aan de plicht volgens artikel 4 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) om technisch en organisatorisch alles te doen wat redelijkerwijs mag worden verwacht om lekkages en ongevallen te voorkomen, en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van de mens en van het milieu – voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen – zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.
Het VBS volgens NEN 3655 heeft de veiligheids- en milieurisico's van het buisleidingsysteem als primair aandachtsgebied.

Doordat bedrijfsleven en overheid gezamenlijk de NEN 3655 vaststellen, wordt bevorderd dat het wettelijke kader van de overheid en de afspraken binnen de sector nauw op elkaar aansluiten. Hierdoor kan het buisleidingsysteem volgens de laatste inzichten en met een minimum aan wettelijke regels veilig worden geëxploiteerd.

Wijzigingen

De grootste wijzigingen ten opzichte van NTA 8000 zijn:

  • aansluiting van NEN 3655 bij de Europese NEN-EN 16348;
  • toevoeging van een PIMS-systeem
  • het inkorten en stroomlijnen van de tekst;
  • het terugbrengen van het aantal informatieve bijlagen; en
  • het aanpassen van de scope aan de wensen van de studiegroep pijpleidingen: groep 2 leidingen vallen niet onder de scope van normontwerp NEN 3655.

Onderdelen uit de NTA 8000 die meer het karakter van een handreiking hadden zijn niet meer opgenomen in de norm. Het is daarmee meer gefocussed op de eisen waaraan het veiligheidsbeheerssysteem moet voldoen.

Waar te vinden

NEN publiceert alle nationale ontwerpnormen op een openbaar toegankelijke site www.normontwerpen.nen.nl. Belanghebbenden kunnen het normontwerp van de NEN 3650-serie via deze site inzien. Commentaar en verbetervoorstellen worden ook op de site ingediend. Dit kan tot uiterlijk 1 maart 2015. Uw reacties worden behandeld in de normcommissie. Het resultaat hiervan wordt verwerkt in de norm.

Deelname en meer informatie

Inbreng in de normcommissie wordt zeer op prijs gesteld. Interesse in deelname aan de commissie, trainingen of informatiebijeenkomsten kan kenbaar gemaakt worden via energy@nen.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Dijkstra, consultant Energiewinning, e-mail: energy@nen.nl of telefoon (015) 2 690 326.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie