Olie- en gassector in transformatie ook via normalisatie

11-05-2020 Ook de olie- en gassector is zich ervan bewust dat zij moet transformeren naar een sector die energie en andere grondstoffen en afgeleide producten levert met een laag koolstofvoetafdruk.

In de afgelopen periode hebben verscheidene grote olie- en gasbedrijven ambitieuze plannen gepresenteerd op het gebied van klimaatneutraliteit in 2050. Ook via normalisatie zet de sector zich in om van deze transformatie een succes te maken.

Met de huidige extreem lage olieprijzen kan normalisatie een effectieve tool zijn om versterkt uit deze crisis te komen. Normen kunnen enerzijds de kosten verlagen door verdere standaardisatie van processen, producten en systemen (zonder te tornen aan veiligheid) en anderzijds innovaties versneld in de markt te zetten die de transitie mogelijk maken.

‘Green manufacturing’

Mondiaal ontwikkelt en beheert ISO/TC 67 ‘Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries‘ een groeiend portfolio aan breed gedragen afspraken voor de olie- en gassector. Recentelijk heeft deze technische commissie een ad-hoc groep ingesteld op het gebied van ‘green manufacturing’ onder Chinees leiderschap. Deze ad-hoc groep komt met aanbevelingen op welke wijze het concept van ‘green manufacturing’ kan worden meegenomen in de herziening van bestaande normen en de ontwikkelingen van nieuwe normen. Binnen ‘green manufacturing’ wordt ook gekeken naar koolstofemissie-arme alternatieven en naar circulaire toepassingen. Binnenkort komt een ‘position paper’ beschikbaar op basis waarvan ISO/TC 67 met haar stakeholders aan de slag gaat.

Methaanemissies

Waar bij klimaatverandering vaak wordt gesproken over reduceren van CO2 emissies, zijn methaanemissies ook een belangrijk aandachtspunt in de olie- en gassector. Methaan (CH4) is een versterkt broeikasgas dat op verschillende plekken in de keten van winning, productie, transport, opslag, raffinage en gebruik kan vrijkomen. Relevante internationale en Europese normcommissies, brancheverenigingen en andere sectororganisaties hebben de handen ineen geslagen om tot een geharmoniseerde beoordelingsmethode te komen om methaanemissies te bepalen en de best beschikbare technieken ter voorkoming hiervan in kaart te brengen. Dit moet benchmarking beter mogelijk maken, waardoor er ook effectiever kan worden opgetreden tegen methaanemissies. Verder leidt samenwerking tot goede kennisdeling en efficiënt gebruik van beschikbare middelen.

Digitale transformatie

Parallel aan de transformatie naar een koolstofemissie-arme economie loopt de digitale transformatie. In het algemeen speelt digitalisering ook een belangrijke rol in de energietransitie. Op het gebied van normalisatie is het van belang dat de normen die worden ontwikkeld toekomstbestendig zijn, niet alleen voor wat betreft inhoud maar ook voor wat betreft toepassingsvormen. Een adviesgroep onder ISO/TC 67 houdt zich bezig met de coördinatie en communicatie over de verschillende initiatieven die lopen om normen ‘machine-readable’ te maken. Dit moet helpen om op eenvoudige wijze een samenhangend eisenpakket samen te stellen voor producten gebruik makend van verschillende normen en andere eisenstellende documenten. Dit vraagt ook van experts een ‘mind-shift’ in de wijze waarop zijn normteksten opstellen.

Sleutelrol NEN

NEN speelt een sleutelrol in de wereldwijde normalisatie voor de olie- en gassector. Het secretariaat van ISO/TC 67 is in handen van NEN. Dit geldt ook voor het secretariaat van de Europese spiegelcommissie CEN/TC 12, die er onder meer voor zorgt dat de ISO-normen ook geschikt zijn voor de Europese markt. NEN wordt verder ingehuurd door IOGP voor het projectmanagement van de Standards Solution ter ondersteuning van ISO/TC 67. Voorts is NEN actief betrokken bij het ontwikkelen van managementsysteemnormen voor de olie- en gassector. Met deze sleutelrol is NEN ook in staat de Nederlandse belanghebbenden goed te bedienen van informatie uit eerste hand.

Meer informatie

In het laatste Communiqué van ISO/TC 67 wordt een update gegeven van de ontwikkelingen in de afgelopen periode. Nationaal worden de activiteiten van ISO/TC 67 en CEN/TC 12 gevolgd door de normcommissie ‘Gas- en oliewinning en -productie’ (NC 310 008). Informatie over deze commissie en het werkprogramma is te vinden op www.nen.nl/olie-en-gas. Belanghebbenden zijn welkom om zich aan te sluiten bij deze normcommissie en/of als expert mee te werken aan de normen voor de olie- en gassector. Voor meer informatie of opmerkingen/suggesties kan contact worden opgenomen met Jarno Dakhorst, consultant Energie, via energy@nen.nl of telefonisch op +31 15 2 690 245.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie