Onderzoek naar internationale normen voor hergebruik afgevangen CO2

13-06-2017 Sinds 2012 werkt ISO aan internationale normen voor het afvangen, transporteren en opslaan van koolstofdioxide (CO2). Beter bekend onder de naam 'carbon capture and storage (CCS)'. De ISO commissie die verantwoordelijk is voor deze normen heeft recentelijk een ad-hoc groep opgericht om te onderzoeken of het toepassingsgebied moet worden uitgebreid met het hergebruik van koolstof, ook wel 'carbon capture and utilization (CCU)' genoemd. Nederlandse partijen kunnen aanhaken bij deze ontwikkeling.

CCUS, een combinatie van hergebruik en/of opslaan van CO2, wordt gezien als een belangrijke technologie om de klimaatdoelen te behalen. In nagenoeg alle scenario's voor een koolstofarme energievoorziening in 2050 is CCUS opgenomen als een van de te bewandelen paden om de CO2 uitstoot sterk te reduceren door de CO2 af te vangen die wordt uitgestoten bij de inzet van zowel fossiele brandstoffen (bijv. steenkool, olie of aardgas) als hernieuwbare brandstoffen (bijv. biomassa). Ook in de Energieagenda zoals afgelopen december gepresenteerd door de Nederlandse overheid is voor CCUS een rol weggelegd. Door het afgevangen CO2 nuttig toe te passen (bijv. als meststof in de kassen, wat al gebeurt in het Westland) wordt voorkomen dat CO2 of andere op fossiele brandstoffen gebaseerde bouwstenen worden geproduceerd in de (fijn)chemische sector of andere sectoren.

Kennis en ervaring

In Nederland is reeds veel kennis en ervaring opgedaan met CCUS, met name in verscheidene nationale en Europese onderzoeksprojecten. Dit bleek ook uit een evenement dat in april jl. door CATO en ECN werd georganiseerd, waarin verscheidene onderzoeks- en demonstratieprojecten werden gepresenteerd gerelateerd aan de staalindustrie. CATO is het nationaal R&D-programma voor CCS, waarin bijna veertig partijen in een consortium met elkaar samenwerken. Daarnaast staat het ROAD-project, het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject, waarin wordt beoogd om CO2 van energieproducenten op de Maasvlakte af te vangen en op te slaan in een leeg gasreservoir in de Noordzee, min of meer in de startblokken na jarenlange voorbereidingstijd.

Internationale verwaarding

De Nederlandse betrokkenheid van het ontwikkelen van ISO-normen op het gebied van CCS is zeer beperkt. Dit betekent dat belanghebbende partijen uit andere landen de afspraken vastleggen voor wat betreft ontwerp, aanleg, gebruik, milieuplanning en -management, risicomanagement, kwantificering, monitoring en verificatie, en gerelateerde activiteiten op het gebied van CCS. Het risico bestaat dat Nederlandse partijen bij het toepassen van deze ISO-normen tegen onaangename verrassingen aanlopen. Via normalisatie kunnen partijen hun kennis en ervaring inbrengen en daarmee invloed uitoefenen op de afspraken die worden gemaakt. Door deelname aan internationale normalisatie wordt ook toegang verkregen tot een interessant netwerk voor kennisdeling en nieuwe marktkansen.

Meedoen

Partijen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de ad-hoc groep voor CCU kunnen zich wenden tot NEN. Op deze manier kan men mede de agenda bepalen voor internationale normen die de inzet van afgevangen CO2 bevorderen. Het werkprogramma van de ISO technische commissie op het gebied van CCS bevat nog verscheidene andere onderwerpen. Zo staat ook de vraag uit voor welke industriële sectoren normen nodig zijn voor het specificeren van de afvangtechnologieën. Momenteel ligt de focus op de elektriciteitssector, maar er zijn diverse andere energie-intensieve sectoren waar CCUS relevant is of gaat worden. Het is dus nog niet te laat om aan te sluiten.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, Consultant Energie.

jarno.dakhorst@nen.nl

(015) 2 690 245

Normcommissies Energie

Energie