PGS Nieuwe Stijl in aantocht

24-02-2016 In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. In het kader van de komst van deze nieuwe wet worden ook de nodige stappen gezet met het ontwikkelen van een nieuwe, duidelijkere structuur van de richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Bestaande PGS-publicaties worden omgezet naar de nieuwe structuur. Ook het uiterlijk verandert om PGS Nieuwe Stijl duidelijk herkenbaar te maken.

Wat is een PGS-richtlijn?

Een PGS-richtlijn is een document over specifieke activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het beschrijft integraal de belangrijkste risico’s van die activiteiten voor het milieu, externe veiligheid, brandveiligheid en de gezondheid en veiligheid van werknemers. De relatie met de betreffende wetgeving wordt benoemd en doelen worden zo specifiek mogelijk geformuleerd om deze risico’s te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken. In de richtlijnen worden concrete preventieve en repressieve maatregelen uitgewerkt waarmee een bedrijf ten aanzien van de omschreven risico’s op door de overheden erkende wijze aan de betreffende wetgeving kan voldoen.

Elementen PGS Nieuwe Stijl

Naar aanleiding van diverse discussies en rapporten heeft PGS Nieuwe Stijl de volgende hoofdelementen gekregen:

  • Duidelijke relatie met de wettelijke kaders
  • Inventarisatie en evaluatie van de belangrijkste risico’s
  • Een duidelijke beschrijving van het doel
  • Het vastleggen van erkende maatregelen om aan die doelen te voldoen
  • Hierbij werken partijen met de zogenaamde risicobenadering om hoofd- en bijzaken te onderscheiden

Risicobenadering

In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een belangrijke rol. Dit is een aanpak waarmee PGS-teams op een systematische manier doelvoorschriften en erkende maatregelen vaststellen, naar aanleiding van een inventarisatie en evaluatie van de risico’s. Dit gebeurt door het uniform identificeren van mogelijke scenario’s. Vervolgens worden deze risico’s/scenario’s gewogen en geclassificeerd. Op basis van de risico’s worden doelvoorschriften geformuleerd. Deze basis biedt de nodige kennis en focus op het doel om gefundeerde besluiten te nemen als het gaat om de keuze voor de benodigde maatregel(en).

Bedrijven die zelf de kennis en kunde hebben om veilig omgaan met gevaarlijke stoffen te waarborgen kunnen met PGS Nieuwe Stijl duidelijk zien aan welke doelen zij moeten voldoen. Tegelijkertijd biedt PGS Nieuwe Stijl bedrijven die deze kennis missen, de nodige informatie hierover (uitwerking van maatregelen). Met deze nieuwe werkwijze heeft een bedrijf of overheid meer informatie over de beoogde risico’s en doelen om te bepalen of het redelijk is een maatregel uit een PGS op te volgen of te kiezen voor alternatieve maatregelen.

De risicobenadering heeft verschillende voordelen:

  • risico's worden systematisch in kaart gebracht;
  • risico’s worden vergeleken en keuzes maken wordt gemakkelijker;
  • de doelen worden duidelijker onderbouwd in de PGS Nieuwe Stijl. Daardoor wordt het voor bedrijven en overheden duidelijker waarom bepaalde eisen worden gesteld;
  • bij het verschijnen van een nieuwe PGS komt een uniforme geharmoniseerde aanpak voor implementatie beschikbaar. Hiermee wordt meer landelijke uniformiteit gecreëerd.

Slagvaardige teams

PGS Nieuwe Stijl werkt met kleinere teams. Per vertegenwoordiger in de PGS-programmaraad (IPO, VNG, Inspectie SZW, brandweer, VNO-NCW en MKB) worden maximaal twee vertegenwoordigers afgevaardigd. Kleinere teams vergroten de slagvaardigheid van de PGS-organisatie en bewaken de balans tussen bedrijfsleven, overheid en andere partijen.

Op het moment dat een PGS wordt geschreven met een breed onderwerp, zullen veel branches en overheden willen meepraten. De vertegenwoordigers uit de branches zullen voortaan worden verwezen naar het achterbanoverleg dat per PGS door de industrie wordt georganiseerd. Ditzelfde geldt voor overheden die input willen leveren; hun bijdrage wordt georganiseerd via de Impuls Omgevingsveiligheid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het meewerken aan de PGS'en, neemt u dan contact op met de programmaraad, via pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: NEN-Industrie en veiligheid

industrieveiligheid@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie