Routekaart LNG normalisatie krijgt gestalte

11-05-2020 Vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) staat volop in belangstelling als alternatieve, schonere brandstof voor conventionele motorbrandstoffen. Daarnaast is er een groeiende import van LNG in Europa om aan de aardgasvraag te voldoen.

Via normalisatie wordt onder meer aandacht besteed aan veiligheid en interoperabiliteit voor een succesvolle uitrol en opschaling van het gebruik van LNG, hetzij in vloeibare vorm, hetzij gasvormig na omzetting van LNG.

In de achterliggende periode hebben de internationale en Europese normcommissies op het gebied van LNG installaties, equipment en voertuigen hun vergaderingen gehouden. Hierbij zijn de contouren voor de LNG normalisatie-agenda verder uitgezet.

Rijden en varen op (bio-)LNG

Duurzame mobiliteit is een van de pijlers van zowel Europees beleid als het nationaal Klimaatakkoord om de ‘Parijs-doelen’ te halen en de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Er is veel aandacht voor elektrisch rijden. Voor zwaar wegverkeer en scheepvaart biedt dit nog onvoldoende soelaas. In deze takken van transport is het gebruik van (bio-)LNG een gangbaar alternatief voor diesel en stookolie. In de achterliggende periode zijn al verscheidene normen gepubliceerd op het gebied van veiligheid, kwaliteit en interoperabiliteit van LNG. Hiermee zijn al vele barrières beslecht.

In Europa is CEN/TC 326 ‘Natural gas vehicles – Fuelling and operation‘ een van de normcommissies met LNG in haar toepassingsgebied. Tijdens de vergadering in maart 2020 zijn diverse voorstellen voor nieuwe normen gepresenteerd. Deze voorstellen worden momenteel uitgewerkt.

De verwachting is dat het opstellen van de Europese normen in de loop van dit jaar wordt opgestart, waaronder:

  • Requirements for NGV workshops and the management of liquefied natural gas (LNG) vehicles – Hierbij wordt dankbaar gebruikt gemaakt van de recent gepubliceerde nieuwe editie van PGS 26 "Richtlijn voor het veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen".
  • LNG fuelling instructions – Hierbij dienen de geharmoniseerde tankinstructies opgesteld door de Nederlandse operators onder het Nationaal LNG Platform als basis.
  • LNG (un)loading coupling – Hiermee wordt de ontbrekende schakel tussen de ADR en de norm voor LNG tankstations ingevuld, opdat veilig LNG kan worden verladen van tanker naar lokale opslagtank.
  • LNG (un)loading emergency shut-down (ESD) systems – Zie voorgaand normvoorstel.

Via de CEN/TC 326 website kan zowel de Routekaart 2030 als de flyer worden gedownload.

Transporteren van LNG als lading

Met het vloeibaar maken van aardgas wordt de energiedichtheid met een factor 600 vergroot. Dit maakt het uitermate geschikt om LNG niet alleen in te zetten als motorbrandstof, maar ook efficiënt te transporteren van de locatie waar aardgas wordt gewonnen naar waar behoefte is aan aardgas. Ook hier speelt normalisatie een belangrijke rol om te zorgen dat de productie, transport, opslag en verlading van LNG op een verantwoorde wijze gebeurt. Dit kan per schip voor overzees transport alsook per as of per rail voor transport over land (bijvoorbeeld binnen Europa).

Mondiaal houdt ISO/TC 67/SC 9 ‘Liquefied natural gas installations and equipment’ zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van de LNG-normen op dit vlak. CEN/TC 282 is de Europese evenknie, die enerzijds ISO-normen overneemt en anderzijds eigen normen ontwikkelt en deze soms ook aanbiedt aan ISO gezien het mondiale karakter. Beide commissie hebben in april hun vergaderingen gehouden.

Ook hier zijn voorstellen voor nieuwe normen gepresenteerd, waaronder:

  • LNG railcar (un)loading – Het betreft een Nederlands voorstel onder leiding van Proton Ventures.
  • Methodology to assess and benchmark GHG emissions at LNG plants – Hiermee kunnen de prestaties van LNG faciliteiten beter met elkaar worden vergeleken om verbeterpotentieel inzichtelijk te maken; het idee is op termijn de volledige LNG-keten in ogenschouw te nemen.
  • Liquefied hydrogen shipping – Naast LNG vinden ook ontwikkelingen plaats voor transport van LH2 per schip waarbij kennis en expertise van LNG-sector kan worden aangewend.

Meer informatie

Normalisatie gerelateerd aan LNG alsook andere alternatieve brandstoffen vindt plaats in diverse normcommissies. Daarnaast werken PGS-teams aan het actueel houden van de verscheidene PGS-richtlijnen op het gebied van alternatieve brandstoffen. De normalisatieactiviteiten in dit artikel vallen onder de verantwoordelijkheid va normcommissie ‘LNG/CNG installaties & equipment’. Neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie, via energy@nen.nl of 015 2 690 326 voor meer informatie over deze ontwikkelingen en de mogelijkheden om hieraan actief bij te dragen. Verder geeft de podcast ‘Schone brandstoffen’ met Erik Büthker van PitPoint een mooi inkijkje in nut en noodzaak van normalisatie.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie