Serie 'Buisleidingen' uitgebreid met publicatie NEN 3655 en 3656

25-01-2016 De NEN 3650-serie ‘Buisleidingen’ is uitgebreid met twee nieuwe delen: NEN 3655 ‘Veiligheidsbeheerssysteem (VBS)’ en NEN 3656 ‘Stalen buisleidingsystemen op zee’. De Nederlandse transportleidingensector voor transport van aardgas, olie en overige gassen en vloeistoffen, heeft sinds tientallen jaren via zelfregulering een normenstelsel waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat. De NEN 3650-serie is de basis hiervan en omvat de totale levenscyclus van buisleidingsystemen.

De NEN 3650-serie vormt voor een belangrijk deel de basis voor vergunningverlening, toezicht en invulling van zorgplicht voor de buisleidingexploitanten en industriële bedrijven. In Nederland exploiteren zij samen ruwweg 20.000 km aan transportleiding.

Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen (NEN 3655)

Met het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen is een wettelijk kader geschapen waardoor bedrijven de wettelijke plicht hebben om technisch en organisatorisch alles in het werk te stellen om lekkages en ongevallen te voorkomen. Dit met het oog op de veiligheid en gezondheid van mens en milieu. Met NEN 3655 kan invulling worden gegeven aan deze plicht. Deze norm voorziet de leidingexploitant van een VBS voor het transport van gevaarlijke stoffen, specifiek voor buisleidingsystemen, afgestemd op de meest erkende normen voor managementsystemen, met de mogelijkheid om het VBS te integreren in het integraal bedrijfsmanagementsysteem van de organisatie. NEN 3655:2015 vervangt NTA 8000 uit 2009.

Stalen buisleidingsystemen op zee (NEN 3656)

Tussen land- en zeeleidingen bestaan grote verschillen in relatie tot ontwerp, aanleg en beheer. Zodoende heeft de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) het initiatief genomen om hier een aparte norm voor te ontwikkelen; NEN 3656. Deze norm geeft minimumeisen met betrekking tot veiligheidsaspecten voor mens, milieu en goederen aan het ontwerp, de aanleg, het in gebruik nemen, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen voor het vervoer van stoffen ter zee. Dit geldt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, en voor productiewaterleidingen in de olie- en gaswinning. NEN 3656 is ontwikkeld binnen een nieuwe werkgroep van de normcommissie ‘Transportleidingen’ onder leiding van NOGEPA.

Deelname en meer informatie

Inbreng in de normcommissie 'Transportleidingen' wordt zeer op prijs gesteld. Interesse in deelname aan de commissie, trainingen of informatiebijeenkomsten kan kenbaar gemaakt worden via energy@nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Sui Wan of Micha de Jong, consultant Energiewinning, telefoon (015) 2 690 338 of e-mail energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voormeer informatie over deze normen kunt u contact opnemen met Sui Wan of Micha de Jong, consultant Energiewinning.

energy@nen.nl

(015) 2 690 338

Normcommissies Energie

Energie