Vervolgstappen mondiale norm voor duurzaamheidscriteria voor bio-energie

20-02-2013 Terwijl in Europa wordt gewacht op de rapportage van de Europese Commissie inzake duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa en het al of niet scheppen van een wettelijk kader, wordt er internationaal verband gewerkt aan een internationale norm over duurzaamheidscriteria voor bio-energie.

Eind januari 2013 werden de ingediende commentaren op een concepttekst van ISO 13065, Sustainability criteria for bioenergy behandeld op de vergadering van ISO/PC 248 "Sustainability criteria for bioenergy" in Sippy Downs, Australië. Ruim honderd experts uit 24 landen, zowel ontwikkelings- als ontwikkelde landen, bediscussieerden in werkgroepen de commentaren om consensus te bereiken.

PCI's

Verscheidene ISO-leden hadden commentaar geleverd op de structuur van het document met principes, criteria en indicatoren (PCI's). Omdat de norm tot doel heeft om op een objectieve wijze informatie genereren over duurzaamheidsaspecten voor bio-energie, zonder hierover een oordeel te vormen, is besloten dat principes wel aspiraties mogen uitdragen, maar dat criteria en indicatoren niet richtinggevend mogen zijn. Voorts is besloten dat indicatoren kwantitatieve, kwalitatieve en binaire resultaten mogen opleveren. Andere punten die veel commentaar hadden opgeleverd en waarvoor een oplossing is gevonden betroffen onder meer de wijze waarop met een managementplan dient te worden omgegaan, in hoeverre broeikasgasemissies door alle economische operatoren vergeleken dienen te worden met de fossiele referentie, op welke wijze legaliteit dient te worden geadresseerd en hoeverre traceerbaarheid deel dient uit te maken van deze norm (of een andere norm).

Vanwege de significante wijzigingen in de normtekst is besloten om binnen ISO/PC 248 eerst nog een tweede concepttekst te circuleren voor commentaar alvorens een normontwerp voor publiek commentaar te publiceren. Ook zijn nog niet alle punten volledig uitgekristalliseerd. Een belangrijk onderwerp is het vinden van een breed gedragen aanpak voor het adresseren van voedselzekerheid voor zover er een direct effect is. Door deze extra stap is de publicatie van de uiteindelijke norm verscheidene maanden opgeschoven en is nu voorzien rond de jaarwisseling van 2014-2015.

Indirecte effecten

Binnen ISO/PC 248 wordt ook gekeken naar de indirecte effecten van bio-energieproductie. Het gaat hier bijvoorbeeld om landverdringingseffecten: een areaal land dat voor bio-energie wordt ingezet, kan niet voor een andere toepassing worden ingezet en kan elders leiden tot ontginning van een nieuw stuk landbouwgrond. Een aparte werkgroep beoordeelt de literatuur dat over dit onderwerp wordt gepubliceerd, zoals op het gebied van modeleren. De bevinding is dat voorlopig de resultaten te ver uit elkaar liggen om hierover iets op te nemen in ISO 13065

Meer informatie

Voor meer informatie over of deelname aan normcommissies voor duurzaamheidscriteria voor biomassa, voor zowel energietoepassingen als bio-based producten, kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen, per e-mail energy@nen.nl of telefonisch (015) 2 690 441.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie