Nieuwsberichten Landbouw & Levensmiddelen

Het nieuws volgen? Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Agrofoodmail.

Experts gezocht voor normcommissie kinderartikelen

25-06-2020 Voor kinderartikelen zoals commodes, kinderboxen en fopspeenhouders zijn de huidige productnormen aan herziening toe. Binnen de Europese normcommissie (CEN/TC 252) worden deze herzieningstrajecten door verschillende werkgroepen opgenomen. Nederlandse experts en belanghebbenden kunnen als lid van de Nederlandse normcommissie deelnemen aan deze werkgroepen en invloed uitoefenen op de inhoud van de normen.

Lees meer

Nieuwe norm drinkbekers voor baby's en peuters

25-06-2020 Sinds juni 2020 is de herziening van de NEN-EN 14350 voor drinkbekers voor baby’s en peuters beschikbaar. Deze norm is van toepassing op babyflessen en allerhande drinkbekers, zowel met tuit als met rietje, bestemd voor kinderen van 0 tot 48 maanden.

Lees meer

Publicatie Nederlandse Technische Afspraak ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’

25-06-2020 Onlangs is de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8121 ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’ gepubliceerd. Dit document bevat richtlijnen voor de technische en operationele veiligheid van indoor trampolineparken. De NTA is opgesteld met als doel de fabrikanten, exploitanten, dienstverleners, keurende instanties en toezichthouders te ondersteunen bij het beoordelen en beheren van risico's die kenmerkend zijn voor indoor trampolineparken. De NTA is nu te downloaden.

Lees meer

ISO consultatie richtlijnen voor toerisme in tijden van en na COVID-19

22-06-2020 De COVID-19-pandemie heeft de internationale toerismesector hard getroffen. Om de nationale toerismesector te ondersteunen tijdens de crisis en in het herstelproces, heeft het Spaans normalisatie-instituut (UNE) zogeheten specificaties gepubliceerd. Deze documenten dienen nu als basis voor een internationaal normalisatievoorstel binnen ISO/TC 228 ‘Toerisme en aanverwante diensten’. NEN vraagt om reactie van Nederlandse belanghebbenden om interesse te peilen voor de ontwikkeling van een dergelijk internationaal document.

Lees meer

NEN en SIKB ontwikkelen norm voor bodembeschrijving

19-06-2020 NEN en SIKB trekken samen op bij de ontwikkeling van een Nederlandse norm. Met deze samenwerking willen beide partijen waarborgen dat de documenten ten aanzien van bodembeschrijving van beide partijen afgestemd zijn. Om dit doel te bereiken, is een gezamenlijke groep opgericht met partijen afkomstig uit de achterban van zowel NEN als SIKB.

Lees meer

Verbetering van voedselveiligheid tijdens Wereld Accreditatiedag

09-06-2020 Hygiëne, inclusief hygiëne van voedsel, heeft nog nooit zo in de belangstelling gestaan als nu. Dit jaar wordt er tijdens Wereld Accreditatiedag de nadruk gelegd op voedselveiligheid. Hoe wordt ervoor gezorgd dat in de voedselketen de juiste stappen worden gezet om alles hygiënisch te doen om de veiligheid van de consumenten te garanderen.

Lees meer

NEN publiceert nieuwe ISO-norm biotine gehalte in zuigelingenvoeding

29-05-2020 De samenwerking tussen ISO en AOAC (Verenigde Staten) op het gebied van de analyse van zuigelingenvoeding heeft onlangs geleid tot de publicatie van de nieuwe ISO 23305 voor de bepaling van het biotine gehalte in zuigelingenvoeding.

Lees meer

Europees normontwerp voor diervoeders voor commentaar gepubliceerd

28-05-2020 De publieke commentaarronde voor het normontwerp NEN-EN 17504 voor diervoeders is gestart. Het is nu voor een brede groep belanghebbenden mogelijk om tot 27 juni 2020 commentaar te leveren op deze norm.

Lees meer

Meepraten over norm voedselzekerheid in tijden van nood of crisis

28-05-2020 ISO heeft een voorstel voor nieuw werk (New Work Item Proposal) over voedselzekerheid in tijden van nood of crisis: ‘Food Security - Guide for emergency or crisis situation’. NEN onderzoekt de belangstelling van Nederlandse partijen voor dit onderwerp. De ISO-commissie ‘Food products’ (ISO/TC 34) gaat de norm opstellen. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwe werkgroep.

Lees meer

Europese afspraken over Circulaire visnetten

26-05-2020 NEN is bezig met de oprichting van een Europese technische commissie (CEN/TC) voor Circulaire visnetten. Dit komt voort uit de standaardisatie agenda van de Europese Unie en de richtlijn 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van kunststofproducten op het milieu. De CEN/TC voor Circulaire visnetten zal zich in eerste instantie bezighouden met circulair design. Bent u belanghebbende en heeft u interesse? Meld u dan aan!

Lees meer

Publicatie herziening norm dierlijke mest en mestproducten

26-05-2020 De herziening van NEN 7433 over dierlijke mest en mestproducten is onlangs gepubliceerd. NEN 7433 beschrijft een methode voor de ontsluiting van dierlijke mest en mestproducten met een mengsel van zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat.

Lees meer

Herziening Nederlandse Praktijkrichtlijn moleculairbiologisch onderzoek

26-05-2020 Organisaties passen moleculairbiologische methoden steeds vaker toe in de water-, milieu- en agrofoodsector. NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn) 7394 voor moleculairbiologisch onderzoek is daarom enkele jaren geleden al gepubliceerd door de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’. Nu is de NPR 7394 toe aan een herziening naar aanleiding van nieuwe inzichten en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van microbiologie naar hydrobiologie.

Lees meer

Nieuwe methode voor bepaling anorganisch arseen in diervoeder goedgekeurd

10-04-2020 De Europese norm NEN-EN 17374 ‘Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis – Determination of inorganic arsenic in animal feed by anion-exchange HPLC-ICPMS’ is goedgekeurd voor publicatie. De norm zal naar verwachting na de zomer gereed zijn voor Europese publicatie.

Lees meer

Veel belangstelling NEN-normcommissie voedselauthenticiteit en -fraude

06-04-2020 Er is veel belangstelling om een NEN-normcommissie over voedselfraude te starten. Dat bleek uit een informatiemiddag om de interesse te peilen onder Nederlandse belanghebbenden voor betrokkenheid bij de nieuwe CEN Technische Commissie over voedselauthenticiteit en -fraude

Lees meer

Periodieke herziening van drie ISO-normen ‘coagulase-positieve stafylokokken’

06-04-2020 De drie delen van de normenreeks voor coagulase-positieve stafylokokken worden herzien. Voor deel 1 en deel 2 van NEN-EN-ISO 6888 is inmiddels de publieke commentaarronde gestart. Het is daarmee nu voor een bredere groep van belanghebbenden mogelijk om tot 18 mei commentaar te leveren op beide delen.

Lees meer

Nieuwe ISO-norm wei-eiwit gehalte in zuigelingenvoeding

06-04-2020 NEN heeft een nieuwe ISO-norm gepubliceerd voor de analyse van zuigelingenvoeding. NEN-ISO 23293 beschrijft een methode voor het bepalen van de verhouding tussen het wei en caseïne eiwitgehalte in zuigelingenvoeding. Het gaat om op melk gebaseerd poeder. Wei en caseïne eiwit zijn vaak een belangrijk onderdeel van de samenstelling van zuigelingenvoeding. Tot op heden was er geen ISO-norm waarmee dit eiwitgehalte gemeten kon worden.

Lees meer

Whitepaper (Smart Transport) voor NIRS beschikbaar

06-04-2020 Er is een nieuwe methode die real-time de mestsamenstelling op een transportvoertuig analyseert: NIRS. Hierdoor kan de lading mest binnen een paar minuten gecontroleerd worden. De whitepaper ‘Smart Transport’ licht toe hoe en binnen welk systeem het NIRS-consortium werkt. De whitepaper is kosteloos te downloaden via de website van NEN.

Lees meer

Insecten kunnen veilig in diervoeder worden gebruikt

06-04-2020 Larven van de zwarte soldatenvlieg en huisvlieg, meelwormen en kleine meelwormen die worden gekweekt op zogenoemde voormalige voedingsmiddelen (VVM), kunnen veilig worden gebruikt als ingrediënt voor diervoeder.

Lees meer

Werkgroep voor garnalenvisserij is gestart

03-04-2020 De NEN-werkgroep garnalenvisserij heeft zijn eerste vergadering gehad. De werkgroep stelt in opdracht van LNV een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) op met betrekking tot een ‘black box’ voor de garnalenvisserij. Het doel is dat kan worden vastgesteld of de wijze waarop de garnalenvisserij wordt bedreven binnen de daarvoor opgestelde regelgeving valt. Volgens planning moet publicatie van de NTA in 2020 plaats vinden.

Lees meer

ISO-norm voor ‘chain of custody’ naar finale fase

03-04-2020 De commissie die verantwoordelijk is voor de toekomstige ISO 22095, hield van 30 maart tot 1 april haar zevende vergadering. Deze keer volledig virtueel en met deelname van ruim veertig personen, die gezamenlijk twaalf landen en drie liaison organisaties vertegenwoordigden.

Lees meer

Online vergadering voor de ontwikkeling van normen voor bemestingsproducten

30-03-2020 De komende tijd wordt er een groot aantal nieuwe, geharmoniseerde normen ontwikkeld. De normcommissie ‘Bodemverbeterende middelen en Teeltsubstraten’ kwam 25 maart online bijeen om de Nederlandse prioriteiten scherp te krijgen.

Lees meer

Wereld Water Dag: water en klimaatverandering

22-03-2020 Water is een van 's werelds krachtigste wapens tegen klimaatverandering. Zonder water zou er geen natuurlijke bescherming zijn, denk aan de mangrove en veengebieden die inwoners van omliggende gebieden beschermen tegen overstromingen. Daarentegen is water ook een gevaar voor de maatschappij. Wereld Water Dag ondersteunt het idee dat iedereen een steentje bij kan dragen aan de versterking van het waterbeheer.

Lees meer

Herziening kernstructuur ISO-managementsysteemnormen naar laatste fase

02-03-2020 Van 13 t/m 17 januari 2020 vond de derde vergadering plaats van de werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de kernstructuur (‘high level structure’) van ISO-managementsysteemnormen. Zo’n 30 experts vanuit verschillende disciplines en sectoren waren te gast bij Standards Australia in Sydney. Tijdens deze vergadering is een belangrijke stap gezet naar een nieuwe editie van de HLS die eind dit jaar gereed moet zijn.

Lees meer

Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’

17-02-2020 NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire economie. Hier komen verschillende sectoren bij elkaar om kennis en ervaringen te delen en om te bespreken waar afspraken nodig zijn om de transitie te versnellen.

Lees meer

NEN publiceert twee nieuwe ISO normen voor zuivelanalyse

10-02-2020 NEN heeft twee nieuwe ISO normen gepubliceerd voor de analyse van melk en melkproducten.

Lees meer

ISO-werkgroep ‘challenge testen’ goed op stoom

10-02-2020 Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van een internationale normenreeks over ‘challenge testen’ voor micro-organismen in de voedselketen. Inmiddels is het eerste deel gepubliceerd als NEN-EN-ISO-norm en is op internationaal niveau besloten om met het tweede deel te starten. Daarmee wordt het ook tijd een bredere groep van belanghebbenden als laboratoria, levensmiddelenproducenten en overheden op de hoogte te brengen. Bent u een microbioloog en geïnteresseerd in ontwikkelingen als ‘challenge testen’? Dan is de ISO 20976-serie voor u van belang.

Lees meer

Ontwikkelingen normcommissie ‘Voedsel voor vegetariërs/veganisten’

10-02-2020 In de normcommissie ‘Voedsel geschikt voor vegetariërs/veganisten’ zijn de afgelopen tijd enkele ontwikkelingen geweest.

Lees meer

Harmonisering meststoffen dichterbij

10-02-2020 De Nederlandse normcommissies die gaan over meststoffen gaan de komende tijd intensiever samenwerken. Doel is om de harmonisering over dit onderwerp te bevorderen.

Lees meer

Nieuwe Europese norm voor identificatie van algen beschikbaar voor commentaar

07-02-2020 Sinds 23 januari 2020 is de tekst van de Europese norm voor identificatie van algen beschikbaar voor commentaar voor belanghebbenden. NEN levert vanuit Nederland een grote bijdrage aan de commissie 'Algen en algenproducten' die de cultivatie en toepassing van algen en algenproducten een flinke boost kan geven. En dat is goed voor ons klimaat.

Lees meer

Circulair inkopen met normen

06-02-2020 Steeds meer organisaties gaan aan de slag met circulair inkopen. Maar waar moet een organisatie beginnen? Met ISO 20400, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen, kan er worden vastgesteld hoe daar uitvoering aan te geven.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Europese normen voedselauthenticiteit en fraude’

06-02-2020 Op donderdag 13 februari organiseert NEN een bijeenkomst over een nieuw Europees initiatief voor het opstellen van CEN-normen voor de detectie en analyse van de authenticiteit van voedsel en voedselfraude. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken en wordt onderzocht hoe Nederlandse partijen bij dit initiatief betrokken willen worden.

Lees meer

Normontwerp monstervoorbehandeling voor bepaling stikstof, fosfor en kalium in dierlijke mest gepubliceerd

15-01-2020 Normontwerp NEN 7433:2020 ‘Monstervoorbehandeling voor het bepalen van stikstof, fosfor en kalium - ontsluiting met zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat in dierlijke mest’ is ter commentaar gepubliceerd. De commentaarperiode is open tot en met 1 april.

Lees meer

NEN trotse sponsor van BNR programma ‘De Eeuw van mijn Dochters’

08-01-2020 Presentator Art Rooijakkers start vanaf donderdag 9 januari met een eigen twaalfdelige serie bij BNR Nieuwsradio. Het programma met de naam ‘De Eeuw van mijn Dochters’ is een persoonlijke zoektocht naar de nabije toekomst waarin zijn dochters zullen opgroeien. NEN is trotse sponsor van het programma, dat elke donderdagavond om 19.00 uur op BNR te horen is. De serie verschijnt ook als podcast.

Lees meer

Input voor herziening van ISO/TS 34700 ‘Dierenwelzijn’ gevraagd

17-12-2019 Het ISO document over het management van dierenwelzijn wordt mogelijk herzien. Nederlandse belanghebbenden kunnen daartoe tot 26 januari 2020 hun commentaren indienen. NVN-ISO-TS 34700:2016, Management van dierenwelzijn - Algemene eisen en richtlijnen voor organisaties in de voedselketen, helpt de voedings- en veevoederindustrie om een dierenwelzijnsplan op te stellen dat in lijn is met de principes van de World Organization of Animal Health (OIE) Terrestrial Animal Health Code (TAHC).

Lees meer

Vijf nieuwe Europese normen voor detectie allergenen in voeding

17-12-2019 Sinds oktober zijn er vijf nieuwe Europese normen beschikbaar over de detectie van allergenen in voeding. De inhoud van de normen varieert. Er is een norm met algemene overwegingen bij het opsporen van allergenen met moleculair biologische methoden. Een andere norm bevat specifieke methoden voor het opsporen van DNA sequenties van selderij in worst.

Lees meer

China gastheer IDF/ISO Analytical Week 2020 zuivel

17-12-2019 Naar verwachting komen ruim honderd experts op het gebied van analyse en monsterneming van melk en melkproducten in China bijeen voor de jaarlijkse IDF/ISO Analytical Week (AW). Dit is de gecombineerde vergadering van de ISO commissie ISO/TC 34/SC 5 en IDF (International Dairy Federation). De bijeenkomst is tussen 6 en 9 april 2020.

Lees meer

Nieuwe norm voor bepaling acrylamide in koffie

16-12-2019 Er is een nieuwe norm met een meetmethode voor het meten van de hoeveelheid acrylamide in koffie. Acrylamide is een stofje dat kan ontstaan bij het bewerken van voedsel, bijvoorbeeld bij verhitting. Het is schadelijk en daarom is het belangrijk afspraken te maken over de hoeveelheid acrylamide die in voedsel als veilig wordt gezien èn afspraken te maken over de manier waarop je deze hoeveelheid kunt meten.

Lees meer

Aanvulling transport en opslag op ISO 22000 verkrijgbaar

16-12-2019 De norm NVN-ISO/TS 22002-5 is beschikbaar. De nieuwe norm is bij ISO opgesteld en bevat basisvoorwaarden voor transport en opslag ter ondersteuning van ISO 22000.

Lees meer

Een ode aan het buitenbeentje

16-12-2019 Buitenbeentjes. Wat moeten we zonder ze? Figuren die in de donkere spelonken van de maatschappij wonen, door velen voor gek versleten. Eigenwijs, non-conformistisch, levend met hun palet van vreemde denkbeelden over de maatschappij waar de rest van ons naar alle tevredenheid in leeft.

Lees meer

De nieuwe trainingsgidsen zijn uit!

03-12-2019 De nieuwe NEN trainingsgidsen zijn uit. Hierin vindt u een overzicht van alle trainingen die NEN binnen de verschillende vakgebieden geeft voor het voorjaar 2020.

Lees meer

Samen werken aan een toekomstbestendige landbouw

14-11-2019 Een essentieel onderdeel van de meststoffenwet is de verantwoording van fosfaat en stikstof in dierlijke mest. Het huidige systeem is gevoelig voor onregelmatigheden maar ook intensief en tijdrovend. De implementatie van een nieuwe technologie 'NIRS' biedt tijdwinst en zekerheid voor de toekomst.

Lees meer

Revisie ISO 7218 voor microbiologie van start

10-10-2019 De ISO-norm ISO 7218 met algemene eisen en richtlijnen voor microbiologisch onderzoek wordt op internationaal niveau grondig herzien. Vanwege het grote belang voor de agrofoodsector is de Nederlandse inbreng in de voorbereidende fase al groot. Het document bevindt zich nu in de allereerste commentaarronde. Voor u als microbioloog, de uitgelezen kans om input te leveren op het eerste concept. Dat kan tot 22 november.

Lees meer

Twee nieuwe CEN publicaties pesticideresidu's

10-10-2019 CEN heeft twee nieuwe specificaties gepubliceerd over de analyse van pesticideresidu's in voedsel.

Lees meer

ISO specificatie transport en opslag vult ISO 22000 aan

10-10-2019 ISO heeft onlangs een nieuwe specificatie gepubliceerd met basisvoorwaarden voor transport en opslag ter ondersteuning van ISO 22000. De specificatie is onder Nederlands leiderschap opgesteld en is geschikt als basis voor certificatie.

Lees meer

Normontwerp ISO 22095 'Chain of Custody - Terminologie en handelsmodellen' in publieke commentaarfase

02-09-2019 Het normontwerp voor Chain of Custody, ISO 22095, bevindt zich in de publieke commentaarronde. Stakeholders hebben nog tot 5 november de tijd om hun opmerkingen in te dienen.

Lees meer

Herziening ISO-norm over psychrotrofe micro-organismen een feit

02-09-2019 De herziene norm NEN-ISO 17410 voor psychrotrofe micro-organismen is eind augustus gepubliceerd. Het gaat om een grondige herziening van de microbiologische analysemethode uit 2001, die daarnaast gecombineerd is met twee andere ISO-normen. Met de publicatie is het internationale herzieningstraject onder Nederlands projectleiderschap met succes volbracht.

Lees meer

Normontwerpen voor zuivelmicrobiologie gepubliceerd

02-09-2019 NEN heeft twee ontwerpen voor nationale normen over zuivelmicrobiologie ter commentaar gepubliceerd. Hiermee worden de oorspronkelijke normen uit 2009 herzien en aangepast aan de huidige omstandigheden in laboratoria. Belanghebbenden kunnen tot 23 oktober 2019 commentaar indienen.

Lees meer

Normontwerp voor de bepaling van fosfor in dierlijke mest ter commentaar gepubliceerd

12-08-2019 Het normontwerp voor de bepaling van fosfor in dierlijke mest is ter commentaar gepubliceerd. De commentaarperiode voor het nieuwe ontwerp van NEN 7435 is geopend en loopt tot en met 31 oktober.

Lees meer

Normontwerp ‘aflatoxine in specerijen’ gepubliceerd

06-08-2019 CEN (het Europese instituut voor normalisatie) heeft een nieuw normontwerp gepubliceerd met een bepalingsmethode voor aflatoxine in specerijen: Ontwerp NEN-EN 17424:2019. Deze norm voor aflatoxine is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. Commentaar op het normontwerp kan tot 1 oktober 2019 worden ingediend.

Lees meer

Herziening kernstructuur ISO-managementsysteemnormen begint vorm te krijgen

29-07-2019 Van 8 t/m 12 juli 2019 vond de tweede vergadering plaats van de werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de kernstructuur (‘high level structure’) van ISO-managementsysteemnormen. Zo’n veertig experts vanuit verschillende disciplines en sectoren waren te gast bij UNIDO in Wenen. Tijdens deze week zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een eerste conceptversie van de herziene HLS en bijbehorende richtsnoeren.

Lees meer

NEN-ISO normen gepubliceerd voor duurzame en traceerbare cacao

18-07-2019 Chocolade is overal ter wereld erg goed verkrijgbaar, maar het hoofdingrediënt cacao is geen makkelijk te verbouwen gewas. Zo'n 14 miljoen boeren en landarbeiders werken in landen nabij de evenaar in de cacaoproductie, veelal op kleinschalige boerenbedrijven. Een goede infrastructuur ontbreekt, de teelt is erg arbeidsintensief en de opbrengsten zijn laag. Toch is het ondanks de hoge vraag naar cacao, voor de boeren moeilijk om in hun levensonderhoud te voorzien.

Lees meer

Gaan we de integrale bedrijfsvoering auditen op basis van de HLS?

03-07-2019 ISO-certificeerbare managementsystemen hebben de laatste jaren een transformatie doorgemaakt door de introductie van de zogenoemde high level structure (HLS). Dit gemeenschappelijk kernmodel maakt onder meer de aansluiting op de governance-structuur en de bedrijfsvoering van een organisatie eenvoudiger.

Lees meer

Nieuwe ISO-norm in ontwikkeling voor WGS en microbiologie

27-06-2019 Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van een internationale norm voor Whole Genome Sequencing (WGS) van micro-organismen in de voedselketen. Onlangs is er een eerste commentaarronde voor deze ISO-norm gestart. Daarmee wordt het ook tijd een bredere groep van belanghebbenden als laboratoria, levensmiddelenproducenten en overheden op de hoogte te brengen. Bent u een microbioloog en geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen zoals WGS? Dan is ISO/CD 23418 voor u van belang.

Lees meer

Nieuwe norm bepaalt melkvetzuiverheid door triglyceriden

21-06-2019 Er is een nieuwe norm gepubliceerd die melkvetzuiverheid kan bepalen door gaschromatografische analyse van triglyceriden. Het betreft ISO 17678:2019 Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides.

Lees meer

Wetenschap en supermarkten: “Diermeel terug in veevoer”

21-06-2019 Wetenschap en supermarkten vinden dat het verbod op diermeel in veevoer van tafel moet. Het opnieuw toestaan van diermeel in veevoeders kan een bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw. Het gebruik van bijvoorbeeld soja(schroot) in diervoer kan hiermee flink minder.

Lees meer

Derde editie grondstoffenwijzer gepresenteerd

21-06-2019 Nevedi (Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie) heeft via directeur Henk Flipsen de derde editie van de Grondstoffenwijzer aan Lieke Hendrix van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangeboden.

Lees meer

De Heus tekent convenant voor duurzame soja in Europa

21-06-2019 De Heus heeft het Fefac-convenant ‘Duurzame Soja’ ondertekend. Daarmee neemt De Heus een stap richting het gebruik van duurzaam geteelde soja binnen zijn fabrieken in de Europese Unie. “Met deze stap nemen wij onze verantwoordelijkheid in de milieuproblematiek en het voedselvraagstuk. Als we de impact van ons handelen willen terugbrengen, zullen we als sector gezamenlijk moeten overschakelen op een duurzame teelt”, stelt directeur Koen de Heus.

Lees meer

Eerste norm voor algen en zeewier ter commentaar gepubliceerd

19-06-2019 CEN (het Europese instituut voor normalisatie) heeft normontwerp EN 17399 'Algae and algaebased products or intermediates — Terms and definitions’ opgesteld. Omdat er steeds meer aandacht voor toepassing van algen en zeewier is, heeft de Europese Commissie aan CEN de opdracht gegeven om hiervoor 10 Europese normen te ontwikkelen. Deze norm is de eerste, die in rij beschikbaar komt. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 1 augustus 2019. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Lees meer

Nederlandse input gevraagd voor duurzame processen houtsector

17-06-2019 Brazilië heeft een voorstel gedaan om ISO-normen te ontwikkelen voor duurzame processen voor hout en houtproducten. Het betreft geharmoniseerde terminologie, duurzaamheidsaspecten voor hout- en houtproductensector en het volgen en meten van hout. Het voorstel volgt op een eerder voorstel voor een ISO-norm op het gebied van ketenbeheer. Alle leden van ISO mogen hun reactie geven op dit voorstel. NEN coördineert de Nederlands inbreng en ontvangt graag input van Nederlandse belanghebbenden.

Lees meer

HLS onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering

14-06-2019 High Level Structure (HLS) klinkt complex en niet direct toegankelijk voor organisaties. En al helemaal niet voor de consument. Niets blijkt echter minder waar! Deze structuur, die in bijna alle ISO-managementsysteemnormen is verweven, geeft juist een stevige basis voor een goede bedrijfsvoering.

Lees meer

Normcommissie Vegan en Vegetarisch voedsel een feit

13-05-2019 De eerste Nederlandse normcommissie dat zich bezig gaat houden met veganistische en vegetarische (internationale) normen is in oprichting. De laatste formele stappen tot oprichting worden op dit moment afgerond en daarmee zal deze normcommissie een feit zijn.

Lees meer

Europese norm geeft validatie-eisen DNA detectie in voedsel met PCR

03-05-2019 CEN heeft twee nieuwe specificaties gepubliceerd met prestatiekenmerken voor het uitvoeren van een validatiestudie van PCR (Polymerase Chain Reaction) methoden die bedoeld zijn voor het opsporen van specifieke stukjes DNA in voedsel.

Lees meer

CEN commissie voedselfraude start in juni

03-05-2019 Er komt een nieuwe Technische Commissie onder Duits voorzitterschap die zich bezig gaat houden met detectiemethoden voor voedselauthenticiteit. In juni is in Berlijn de oprichtingsvergadering. Experts zijn nog welkom.

Lees meer

Norm voor microbiologisch interlaboratoriumonderzoek beschikbaar

03-05-2019 Er is een nieuwe norm voor competentiecriteria voor deelnemende laboratoria aan microbiologische bekwaamheidsbeproevingschema's. NEN-EN-ISO 22117 ‘Microbiologie van de voedselketen - Specifieke eisen en richtlijnen voor bekwaamheidsbeproevingen door middel van vergelijkend interlaboratoriumonderzoek’ vervangt de oorspronkelijke technische specificatie (NPR-CEN-ISO/TS 22117) uit 2010.

Lees meer

Nieuw deel ISO 18363 in ontwikkeling

03-05-2019 De normcommissie plantaardige en dierlijke oliën en vetten werkt samen met de internationale experts binnen ISO aan deel vier van de ISO 18363 voor de bepaling van 3-MCPD’s en glycidol in oliën en vetten. De in Nederland ontwikkelde methode werkt veel sneller dan de nu toegepaste 3 MCPD analyses en is daarmee zeer geschikt voor de kwaliteitsuitgangscontrole.

Lees meer

Onderzoek naar waarde algen en zeewier in voeding

03-05-2019 Er komt een Europees onderzoek naar hoe zeewier en microalgen gekweekt kunnen worden die geschikt zijn voor voedseltoepassingen op de Europese markt. Het onderzoek gaat drie jaar duren en is een idee van twaalf partners binnen ValgOrize. Het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) coördineert het onderzoek.

Lees meer

Professionele boerenorganisaties: nieuwe richtlijnen voor een weldoorvoede wereld

09-04-2019 Een op de negen mensen lijdt honger. Om iedereen te voeden, is het van belang om anders te gaan denken over hoe we voedsel produceren, delen en consumeren. Klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking maken de urgentie nog hoger. Internationale normen ondersteunen de bron van de voedselproductieketen en zullen baan maken voor succes –het begint met boeren.

Lees meer

Praktijkrichtlijn ‘Telling Legionella in water’ gepubliceerd

02-04-2019 NEN heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn ‘NPR 6278 - Water - Toelichting bij de telling van Legionella volgens NEN-EN-ISO 11731’ gepubliceerd. Deze richtlijn beschrijft naast de telling, ook het nader identificeren van Legionella verdachte kolonies op grond van hun verschijningsvorm.

Lees meer

Cursus Food & Feed Safety oliën en vetten

14-03-2019 De ketenorganisatie voor Margarine, Vetten en Oliën (MVO), geeft tussen 18 en 20 juni een interessante 3 daagse cursus over Food & Feed Safety van plantaardige en dierlijke oliën en vetten in Vlaardingen. Juliane Eykelhoff van NEN zal hier ook aanwezig zijn en spreken over het belang van normalisatie in de internationale aanvoerketen. Ook zal zij een ‘serious game’ over het onderwerp leiden.

Lees meer

Nieuwe ISO-norm vitamine K in zuigelingenvoeding gepubliceerd

21-02-2019 Er is een nieuwe ISO-norm voor de bepaling van vitamine K (ISO 21446). Met de nieuwe norm kan het gehalte van zowel de cis- als de trans-vorm van vitamine K worden bepaald.

Lees meer

Nieuwe CEN Workshop Agreement (CWA 17369) voedselauthenticiteit gepubliceerd

21-02-2019 De 'echtheid' van voedsel en voedselfraude zijn actuele onderwerpen waar terecht veel belangstelling voor is. Het onderwerp staat ook al een tijdje op de agenda van CEN. In januari heeft dit tot het eerste concrete resultaat geleid: de publicatie van CWA 17369 – Authenticity and fraud in the feed and food chain – Concepts, terms and definitions.

Lees meer

Analytische zuivelwereld bijeen voor IDF/ISO Analytical Week

21-02-2019 Ruim honderd experts op het gebied van analyse en monsterneming van melk en melkproducten komen van 21-25 juni bijeen voor de jaarlijkse IDF/ISO Analytical Week. Dit is de gecombineerde vergadering van de ISO-commissie ISO/TC 34/SC 5 en IDF (International Dairy Federation).

Lees meer

NVWA: 2019 jaar van de voedselveiligheid

21-02-2019 De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gaat zich dit jaar intensief bezig houden met voedselveiligheid. Dat blijkt uit het jaarplan 2019 van de organisatie.

Lees meer

Akkoord pulskorvisserij bijna definitief

21-02-2019 Er is een akkoord over de nieuwe Verordening Technische Maatregelen Visserij. Dat meldt minister Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Het politiek akkoord, dat nog niet definitief is, bevat een verbod op de pulsvisserij, met een beperkte overgangsperiode die naar verluidt geldt tot 1 juli 2021.

Lees meer

Nieuw: trainingen ISO 22000 over voedselveiligheid

28-01-2019 In september 2018 is de nieuwe Nederlandstalige ISO 22000 norm gepubliceerd. Vanaf dit voorjaar starten er daarom trainingen om de norm beter te leren kennen en ermee te kunnen werken.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ontwikkeling norm voedsel geschikt voor veganisten en vegetariërs

21-12-2018 Op donderdag 10 januari organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een internationale norm voor voedsel geschikt voor vegetariërs en veganisten. Tijdens deze bijeenkomst worden de belanghebbenden en geïnteresseerden geïnformeerd over de status van deze ISO-norm en de mogelijkheid om deel te nemen aan de ontwikkelingen hiervan.

Lees meer

Nieuwe versie normen voor landbouwmachines

07-12-2018 Om de veiligheid van tractoren en andere landbouwwerktuigen te garanderen zijn er goede systemen nodig die dit controleren. Recent is de serie normen van een update voorzien, zodat het nog meer toegesneden is op de praktijk.

Lees meer

ISO normontwerp Chain of Custody naar volgende fase

04-12-2018 Het normontwerp voor een ISO Chain of Custody standaard is de volgende fase ingegaan. Er kan nog tot 15 januari 2019 commentaar geleverd worden op het normontwerp. Dat is in oktober jl besloten tijdens de vergadering van de ISO-projectcommissie 308 in Stockholm.

Lees meer

Congres: “Blockchain in de agrofoodsector blijvertje’

31-10-2018 Tijdens het NEN congres op 9 oktober in Utrecht bleek dat het aantal toepassingen van blockchain in de agrofoodsector sterk toeneemt en de technologie binnenkort niet meer weg te denken is. Onder leiding van dagvoorzitters Ronald Hiel en Joost Schuttelaar van Schuttelaar en Partners werd duidelijk dat blockchain bestaande processen een stuk efficiënter kan maken, maar ook nieuwe mogelijkheden kan creëren.

Lees meer

Nieuwe CEN Technische Commissie voor voedselauthenticiteit in de maak

31-10-2018 DIN, het Duitse normalisatie-instituut, heeft onlangs bij CEN een voorstel ingediend voor de oprichting van een nieuwe Technische Commissie op het gebied van voedselauthenticiteit en fraude.

Lees meer

World Food Day in Nederland in teken van techniek

31-10-2018 Tijdens de afgelopen editie van World Food Day vonden door het land heen verschillende activiteiten plaats om bij deze speciale dag stil te staan. In ’s-Hertogenbosch werd het grootste evenement gehouden, met als insteek data en techniek. Wereldvoedseldag (World Food Day) vond dit jaar plaats op 16 oktober.

Lees meer

'ISO 22000:2018 biedt duidelijke meerwaarde'

01-10-2018 Zo’n 140 bezoekers waren onlangs getuige van de presentatie van de nieuwe NEN-EN-ISO 22000:2018, de Nederlandstalige versie van de ISO norm voor voedselveiligheidssystemen. Diverse stakeholders, waaronder de NVWA, lichtten toe wat de komst van de nieuwe norm voor hen betekent, hoe zij er tegenaan kijken en wat de gevolgen zijn voor de markt. De algemene deler na afloop was duidelijk: 'Nuttig, leuk en aanvullend'.

Lees meer

Eerste normen elektronische sigaretten en e-liquids gepubliceerd

25-09-2018 Onlangs heeft NEN de eerste normen voor elektronische sigaretten en e-liquids gepubliceerd. De Nederlandse praktijkrichtlijn ‘CEN/TR 17236:2018 Electronic cigarettes and e-liquids - Constituents to be measured in the aerosol of vaping products' is onder projectleiderschap van Nederland tot stand gekomen. Ook de ISO methode ‘NEN-ISO 20768 - Dampers en e-liquids - routinematig afdampen – Definities en standaard condities’ is nu beschikbaar.

Lees meer

Veel dynamiek tijdens ISO 19011-event ’Auditing in beweging’

24-09-2018 De nieuwe ISO 19011:2018, de internationale norm voor het auditen van managementsystemen, is tijdens het druk bezochte event ‘Auditing in beweging’ op 20 september uitgebreid aan bod gekomen. De norm geeft praktische handvatten voor het intern auditen van managementsystemen die zijn gebaseerd op de High Level Structure.

Lees meer

ISO/TC 287 'Chain of Custody voor hout en houtproducten' breidt werkgebied uit

30-08-2018 De ISO 38200 'Chain of Custody of wood and wood-based products' ondergaat momenteel de laatste stemronde en zal begin volgend jaar gepubliceerd worden. Omdat er nog veel meer onderwerpen zijn die internationale afspraken vereisen, stelt de huidige projectcommissie daarom voor zijn werkgebied fors uit te breiden.

Lees meer

Normcommissie Tabak en tabaksproducten als internationale commissie verder

30-08-2018 RIVM en NVWA hebben in mei hun deelname aan de NEN-normcommissie ‘Tabak en tabaksproducten’ beëindigd. Nu de overheid niet langer vertegenwoordigd is, bestaat de normcommissie nog uitsluitend uit producenten en hun vertegenwoordigers. Daarmee is in de normcommissie onvoldoende draagvlak geborgd voor het opstellen van nationale normen. De normcommissie blijft voortbestaan als platform voor deelname aan wereldwijde normalisatie in ISO. Binnen de ISO-commissie voor Tabak en tabaksproducten zijn alle belangen namelijk wel vertegenwoordigd.

Lees meer

NEN-EN-ISO 18593 voor bemonsteren van oppervlakken herzien

27-08-2018 Voor het borgen van de voedselveiligheid kan het belangrijk zijn te bepalen of en hoeveel micro-organismen op oppervlakken van gebruiksvoorwerpen en andere apparatuur in de omgeving van de voedselketen er zijn. Dan kan de mate van verontreiniging in de omgeving ingeschat worden. NEN-EN-ISO 18593 beschrijft de horizontale methoden hoe deze bemonstering van oppervlakken uit te voeren.

Lees meer

NVWA geeft visie op publiek-private samenwerking voedselveiligheid tijdens congres ISO 22000

23-08-2018 Tijdens het NEN congres over ISO 22000 op 26 september in Maarssen geeft de NVWA haar visie op de publiek-private samenwerking bij het handhaven van de voedselveiligheid voor de komende jaren en de rol van ISO 22000 daarin. Hans Beuger vertelt namens de NVWA welke stappen nodig zijn om voedselveiligheid te kunnen (blijven) realiseren. Hij zal aangeven welke bijdrage hij verwacht van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, certificeerders/schema-eigenaren en ministeries. Ook geeft hij aan hoe ISO 22000 hierbij een handig instrument is.

Lees meer

Normontwerp ‘screeningsmethode voor mycotoxines in voedingsmiddelen’ gepubliceerd

20-08-2018 CEN heeft een nieuw normontwerp gepubliceerd waar de screeningsmethode voor mycotoxines in voedingsmiddelen wordt beschreven. Deze norm, prEN 17279:2018, is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. Commentaar op de methode kan tot 15 oktober 2018 worden ingediend.

Lees meer

Publicatie vertaling ISO 19011 voor interne audits

16-08-2018 ISO 19011 is het referentiedocument voor intern auditen van managementsystemen. Deze internationale norm is onlangs herzien en vanaf vandaag is ook de Nederlandstalige versie beschikbaar.

Lees meer

NEN organiseert themabijeenkomst ‘Blockchain in de AgroFoodsector’

15-08-2018 Op dinsdag 9 oktober 2018 organiseert NEN een themabijeenkomst ‘Blockchain in de AgroFoodsector’. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over wat blockchain is en waar Nederland nu staat bij de ontwikkeling van deze technologie. Aansluitend worden concrete use-cases in de agrofoodsector gepresenteerd. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de lessons learned en de rol die normalisatie daarin kan spelen.

Lees meer

Nieuwe ISO normen bepaling vitamine C en D in zuigelingenvoeding gepubliceerd

16-07-2018 Het samenwerkingsverband tussen ISO en AOAC (USA) op het gebied van analyse van zuigelingenvoeding heeft geleid tot de publicatie van twee nieuwe ISO normen; ISO 20635 voor vitamine C en ISO 20636 voor vitamine D. De normen zijn ontwikkeld om de gehalten van deze belangrijke bestanddelen van zuigelingenvoeding te kunnen bepalen. Dit is essentieel voor een goede samenstelling van zuigelingenvoeding en dus voor de gezondheid van de zuigeling.

Lees meer

Nieuwe ISO 19011 voor auditing gepubliceerd

12-07-2018 De nieuwe ISO 19011:2018, de internationale norm voor het auditen van managementsystemen, is nu gepubliceerd. De norm geeft nog betere handvatten dan de vorige editie en past goed bij de nieuwe managementsystemen die zijn gebaseerd op de High Level Structure. De Nederlandse vertaling van deze norm komt in augustus beschikbaar.

Lees meer

Klimaatakkoord vraagt om afspraken

11-07-2018 Op 10 juli jl. presenteerde voorzitter Ed Nijpels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Vijf klimaattafels hadden de opdracht gekregen om concrete plannen op te stellen over hoe zij tot de gewenste broeikasgasemissiereductie willen komen. Uit de presentatie bleek dat de ene klimaattafel hierin verder is gevorderd dan de andere. Ook de onderlinge samenhang van de plannen van de klimaattafels verdient nog aandacht.

Lees meer

Food Heroes Awards voor beste ideeën tegen voedselverspilling

26-06-2018 Iedereen met een idee om voedselverspilling aan het begin van de agrifood keten te verminderen, kan zich vanaf nu aanmelden voor de Food Heroes Award. Van boeren en designers tot ondernemers, wetenschappers, studenten, NGO’s en individuen. Dat kan in de categorieën ‘groente & fruit’, ‘vis’ en ‘mannenvlees’.

Lees meer

Onderzoek naar algen als grondstofalternatief

26-06-2018 Door hun snelle groei en kleine benodigde landoppervlakte kunnen algen een volwaardig alternatieve grondstof worden voor toepassingen in bijvoorbeeld veevoeder. Daarvoor is echter nog veel onderzoek nodig. Het nieuwe onderzoeksproject IDEA zou voor een doorbraak moeten zorgen.

Lees meer

“Blockchain: Kansen voor diervoedersector”

26-06-2018 Nieuwe technologieën als blockchain kunnen de nodige voordelen voor de diervoedersector opleveren. Maar er zijn er nog wel de nodige hindernissen te overwinnen, bleek tijdens het Netwerkevent ‘digitalisering in de grondstoffenhandel’, waarover De Molenaar onlangs berichtte.

Lees meer

Workshop MicroVal over alternatieve microbiologische bevestigingsmethodes

25-06-2018 MicroVal houdt op 29 oktober een workshop in Wageningen over validatie en verificatie van alternatieve microbiologische bevestigingsmethoden. Het doel is om ervaringen te delen en informatie uit te wisselen.

Lees meer

MVO Academy & NEN: game belicht voordelen normalisatie

25-06-2018 De ketenorganisatie voor Margarine, Vetten en Oliën (MVO), hield op 12, 13 en 14 juni een driedaagse cursus over Food & Feed Safety van plantaardige en dierlijke oliën en vetten in Vlaardingen. Juliane Eykelhoff van NEN was hierbij als docent aanwezig en sprak over het belang van normalisatie in de internationale aanvoerketen.

Lees meer

Nederlandse norm voor Pulskorvisserij gepubliceerd

25-06-2018 Nederland heeft als kustland veel kennis van en een groot belang bij een sterke en duurzame visserijsector. De Nederlandse visindustrie heeft in de afgelopen jaren de innovatieve pulskortechnologie ontwikkeld en in de praktijk getest. Onderzoek laat zien dat deze technologie aantoonbare economische en ecologische voordelen biedt.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop