Nieuwsberichten Landbouw & Levensmiddelen

Het nieuws volgen? Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Agrofoodmail.

Eerste horde behoud van pulsvisserij genomen

11-12-2017 De Visserijcommissie in het Europees Parlement heeft onlangs positief gestemd over het voorwaardelijk permanent vrijgeven van de pulsvisserij. Daarmee is een eerste belangrijke horde genomen.

Lees meer

Nieuwe versie ISO 22000 dichterbij

08-12-2017 Het verwerken van het commentaar van ISO-lidstaten op de ontwerpversie van de norm ISO/DIS 22000 is zo goed gegaan, dat besloten is geen tweede DIS te publiceren, maar direct over te gaan tot publicatie van de FDIS. Het streven is om de definitieve nieuwe versie van de norm in juli of augustus 2018 te publiceren. Dit is goed nieuws voor de markt, die met smart op de nieuwe ISO 22000 wacht.

Lees meer

Definitieve intrekking Nederlandse normen voor diervoeder

08-12-2017 In een eerder persbericht van 15 augustus jl. is aangekondigd dat de leden van de Nederlandse normcommissie 'Diervoeder' hadden besloten om een viertal Nederlandse normen in te trekken. Omdat vanuit de sector bezwaar is aangetekend, zullen uiteindelijk twee van de vier normen worden ingetrokken.

Lees meer

Herziene ISO-normen voor cacaobonen gepubliceerd

08-12-2017 De publicatie van twee herziene internationale normen voor cacaobonen ISO 2451 en ISO 2292 is een feit. Beide normen voorzien in de behoefte van diverse partijen die te maken hebben met de internationale handel in cacao(bonen). Nederland is, als één van de grootste cacao-importerende landen, nauw betrokken geweest bij de herziening van deze normen.

Lees meer

Publieke commentaarronde NEN-EN-ISO-norm methodeverificatie

05-12-2017 Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van een meerdelige ISO-norm voor validatie en verificatie van microbiologische methoden in de agrofoodsector. Er is nu een nieuw normontwerp verschenen binnen deze normenreeks, het derde deel, met eisen voor methodeverificatie in een laboratorium. Tijdens de publieke commentaarronde kunnen belanghebbenden tot 1 februari 2018 commentaar indienen op dit deel.

Lees meer

Vier diervoedernormen gepubliceerd

05-12-2017 Er zijn ontwikkelingen op het gebied van normen voor diervoeder. Hieronder leest u de laatste stand van zaken.

Lees meer

Voorstel ISO-norm natuurlijke antimicrobiële stoffen goedgekeurd

04-12-2017 Het Iraanse voorstel voor het opstellen van een nieuwe norm over natuurlijke antimicrobiële stoffen, is door een meerderheid van de ISO-lidstaten goedgekeurd. De nieuwe norm zal een lijst met termen en definities van deze stoffen bevatten. Met de goedkeuring kan het voorstel in het werkprogramma van ISO worden opgenomen. Nederland heeft tegen gestemd, met commentaar.

Lees meer

Zuivelwereld bijeen voor World Dairy Summit

04-12-2017 De internationale zuivelwereld kwam van 29 oktober tot 3 november bijeen in Belfast voor de jaarlijkse IDF World Dairy Summit (WDS). De conferentie werd door ruim 1000 mensen uit de mondiale zuivelwereld en aanverwante sectoren bezocht, van melkveehouder tot bankier. Tijdens de week kwamen allerlei thema's aan de orde die relevant zijn voor de zuivelsector. Dit keer namen de herstellende melkprijs, Brexit, de toenemende antimicrobiële resistentie en de Declaration of Rotterdam een prominente plaats in in het programma.

Lees meer

ISO-conceptnormen zuivel en zuigelingenvoeding beschikbaar

04-12-2017 ISO heeft drie nieuwe normontwerpen gepubliceerd ter commentaar. Het gaat om een methode voor de bepaling van chloride en twee methoden voor de bepaling van mineralen en sporenelementen (MS-techniek en AES-techniek). De methoden zijn ontwikkeld en gevalideerd voor de toepassing in melkproducten en zuigelingenvoeding in een samenwerkingsverband tussen AOAC, ISO en IDF en China. Commentaar kan worden ingediend tot eind januari.

Lees meer

WHO: “Stop met antibiotica bij gezonde dieren”

04-12-2017 De Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept wereldwijd veehouders op om te stoppen met antibiotica bij gezonde dieren. De kans op resistente bacteriën moet daardoor afnemen. Nederland doet het goed, maar het kan beter.

Lees meer

CEN publiceert nieuwe richtlijnen over pesticideresidu’s

24-10-2017 De Europese technische commissie CEN/TC 275 (horizontale voedingsmiddelen analyse) heeft twee nieuwe specificaties gepubliceerd voor de bepaling van pesticideresidu's in voedingsmiddelen. Eén daarvan heeft ook als toepassingsgebied fipronil.

Lees meer

Normontwerp vitamine D in zuigelingenvoeding

24-10-2017 ISO heeft een nieuw normontwerp gepubliceerd met een bepalingsmethode voor vitamine D in zuigelingenvoeding en speciale voeding voor volwassenen, ISO/DIS 20636. De set van nieuwe normen waar dit ontwerp onder valt, is belangrijk omdat een groot aantal van de analysemethoden voor zuigelingenvoeding in de loop van de jaren verouderd is.

Lees meer

Eervolle vermelding NZO bij NENnovation Award 2017

24-10-2017 De NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie) heeft een eervolle vermelding gekregen tijdens de World Standards Day. Daar werd ook de NENnovation Award 2017 uitgereikt die is gewonnen door de Nierstichting met een project over een innovatieve draagbare kunstnier.

Lees meer

Experts normen koeltransport gezocht

24-10-2017 Koeltransport is een groeiende en internationaal uitdagende sector. Zeker wanneer de transporteur meerdere landsgrenzen oversteekt, kunnen de (gekoelde) omstandigheden voor overdracht en levering erg verschillen. Om meer standaardisatie te bieden, worden commissieleden gezocht voor het ontwikkelen van internationale normen (ISO).

Lees meer

Agri Food Week propageert transparantie en innovatie

24-10-2017 Tijdens Dutch Agri Food Week konden bezoekers nieuwe inzichten opdoen over de toekomst van voedsel in ons land en de wereld. Er waren tussen 9 en 19 oktober tal van noviteiten te zien die meer dan 50.000 bezoekers trokken.

Lees meer

Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm!

21-09-2017 Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking steeds schaarser. Om dit op te lossen is een andere economie noodzakelijk: een circulaire economie. In 2017 is het Grondstoffenakkoord getekend, waar ook NEN zijn handtekening onder heeft gezet en hier volledig achter staat. De bedoeling is dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. NEN geeft extra aandacht aan dit onderwerp om te onderzoeken welke normen aangepast moeten worden of nieuwe normen opgezet moeten worden om de circulaire transitie te versnellen.

Lees meer

Herziening ISO 22000 ‘Voedselveiligheid managementsystemen’

13-09-2017 ISO 22000, de internationale norm voor management van voedselveiligheid, wordt herschreven. Commentaar op het normontwerp wordt geëvalueerd tijdens de plenaire ISO-vergadering, die dit jaar voor het eerst plaatsvindt in Nederland.

Lees meer

Normenserie voor monstervoorbehandeling herzien

22-08-2017 Bij microbiologische analyses vertrouwen laboratoria op analysemethoden die vastgelegd zijn in normen. Voor al die normen is het van belang het juiste uitgangspunt te gebruiken: het monster. Als uw laboratorium microbiologische analyses uitvoert, heeft u ook baat bij de nieuwe normdelen voor monstervoorbehandeling.

Lees meer

Voorstel ISO norm natuurlijke antimicrobiële stoffen

21-08-2017 Iran heeft bij ISO een voorstel ingediend voor een nieuwe norm over natuurlijke antimicrobiële stoffen. De norm zou een lijst met termen en definities van deze stoffen moeten bevatten. Het gaat om natuurlijke antimicrobiële stoffen die gebruikt kunnen worden als conserveringsmiddel in voeding en synthetische varianten kunnen vervangen. De leden van ISO kunnen tot begin november bij ISO hun mening over dit voorstel geven.

Lees meer

Nieuwe Europese normen melamine, ethylcarbamaat en benzeen

21-08-2017 CEN heeft drie nieuwe normen gepubliceerd met analysemethoden voor de contaminanten melamine, ethylcarbamaat en benzeen in voedingsmiddelen. De normen zijn ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie (EC) om handhaving van Europese wetgeving te vergemakkelijken. De drie normen (NEN-EN 16852 voor ethylcarbamaat, NEN-EN 16857 voor benzeen en NEN-EN 1858 voor melamine) zijn bij NEN verkrijgbaar.

Lees meer

Laboratoria gevraagd voor studie met ISO 771

17-08-2017 NEN roept laboratoria op zich te melden voor een validatiestudie met ISO 771. Dat is de norm die een methode specificeert om vocht en vluchtige stoffen te bepalen in meel van oliehoudende zaden.

Lees meer

Normontwerp voor identificatie vleessoort in levensmiddelen gereed voor commentaar

17-08-2017 Onder andere het paardenvleesschandaal heeft duidelijk gemaakt dat internationale analysemethoden noodzakelijk zijn om onafhankelijk aan te kunnen tonen van welk soort dier het vlees in levensmiddelen daadwerkelijk afkomstig is. De eerste ISO norm ISO 20813 ‘Identificatie, detectie en kwantificering van diersoorten in levensmiddelen en voedselproducten’ is nu gereed voor de eerste publieke commentaarronde.

Lees meer

Aankondiging intrekking Nederlandse normen diervoeder

15-08-2017 De leden van de Nederlandse normcommissie 'Diervoeder' hebben na beraad besloten dat een viertal Nederlandse normen ingetrokken kunnen worden. Indien er bezwaar is tegen de intrek van de normen, kunnen belanghebbenden dit aangeven tot 16 oktober.

Lees meer

Experts gezocht voor norm waterpijp roken

24-07-2017 Binnen ISO/TC 126 zal een nieuwe werkgroep voor waterpijp roken opgericht worden met vier nieuwe normen op het werkprogramma. Voor deze werkgroep is men nog op zoek naar meer Nederlandse experts.

Lees meer

NEN commissie bepaalt standpunt ISO/DIS 22000 foodsafety

28-06-2017 ISO 22000, de internationale norm voor management van voedselveiligheid, wordt herschreven. De ISO-lidstaten, waaronder Nederland, kunnen tot uiterlijk begin juli hun commentaar op de tekst indienen en een stem uitbrengen. Voor Nederland heeft de NEN normcommissie op 6 juni in Delft het nationale commentaar afgestemd.

Lees meer

CEN keurt norm bepaling minerale oliën in voeding goed

28-06-2017 CEN heeft recentelijk de tekst van een nieuwe norm met een analysemethode voor minerale olie in plantaardige olie, margarine en mayonaise goedgekeurd. De norm is verkrijgbaar als NEN-EN 16995.

Lees meer

Internationale experts vetten en oliën gezocht

28-06-2017 Momenteel is deel 3 van de norm ISO 18363 'Animal and vegetable fats and oils -- Determination of fatty-acid-bound chloropropanediols (MCPDs) and glycidol by GC/MS' in ontwikkeling.

Lees meer

Toegevoegde waarde van de ISO standaard voor hout en houtproducten niet inzichtelijk voor de sector

28-06-2017 Op 25 juni jl heeft NEN namens de Nederlandse stakeholders een negatieve stem uitgebracht tijdens de openbare consultatieronde van het normontwerp ISO/DIS 38200 ‘Chain of Custody for wood and woodbased products’.

Lees meer

Algemeen directeur NEN, Piet-Hein Daverveldt, kondigt vertrek aan

23-06-2017 Piet-Hein Daverveldt, algemeen directeur NEN, zal per 1 november vertrekken bij NEN, hét kennisnetwerk voor normalisatie in Nederland.

Lees meer

NEN publiceert norm voor screening van diervoeders op antibiotica

19-06-2017 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 analysemethoden voor diervoeders. Als tweede in een serie is nu een methode met een microbiologische plaatproef voor de screening van mengvoer op kleine hoeveelheden van de antibiotica tylosine, virginiamycine, spiramycine, bacitracine-zink en avoparcine gepubliceerd.

Lees meer

Normontwerp ‘Risicobenadering brandveiligheid grote veestallen’ gepubliceerd

13-06-2017 De bijlagen I en J bij NEN 6079+C1 geven een methode voor brandbeheersing en de beperking van branduitbreiding. Deze methode is op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering voor een lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren voor veestallen met een omvang groter dan 2 500m2. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2017 commentaar indienen op dit normontwerp.

Lees meer

Normontwerp ‘Brandveiligheid grote veestallen’ gepubliceerd

13-06-2017 De bijlage J bij NEN 6060 geeft een bepalingsmethode waarmee kan worden bepaald of een groot brandcompartiment van een lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren (veestal) voldoet aan de functionele eisen om branduitbreiding te voorkomen (Bouwbesluit 2012, artikel 2.81) voor nieuwbouwsituaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gelijkwaardigheidsbeginsel uit het Bouwbesluit 2012, artikel 1.3. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2017 commentaar indienen op dit normontwerp.

Lees meer

ISO Agriculture Week: Betrouwbare en snelle testen zijn de sleutel voor microbiologische voedselveiligheid

08-06-2017 Of het nu gaat om babyvoeding, kant en klaar maaltijden, voorverpakte zalm of melkproducten, voeding moet veilig zijn en geen schadelijke pathogenen bevatten. Het uitvoeren van microbiologische controles is daarom een kernelement in de voedselveiligheid. Normen spelen een belangrijke rol hierin.

Lees meer

ISO Agriculture week: Europees normalisatietraject ‘voedselauthenticiteit en fraude’ van start

07-06-2017 Met de start van een nieuwe CEN workshop in mei én de eerste bijeenkomst van een coördinatiegroep in juni lijkt het onderwerp voedselauthenticiteit/-fraude nu definitief in de agenda van CEN (Europese normalisatienetwerk) te zijn opgenomen. Nederland is bij beide initiatieven aangesloten, maar deelname van meer stakeholders is welkom.

Lees meer

ISO Agriculture week: Honing is hot!

06-06-2017 Tegenwoordig wordt honing in steeds meer producten verwerkt. Ook neemt de consumptie van stuifmeelkorrels, propolis en koninginnengelei toe in populariteit. De internationale handel in bijenproducten floreert, maar internationale normen ontbreken vooralsnog. Met de oprichting van het ISO sub-comité 'Bijenproducten' zou daar verandering in kunnen komen.

Lees meer

Publicatie ISO 20400 ’Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen’

18-05-2017 Vandaag is NEN-ISO 20400 gepubliceerd. Deze internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen zal wereldwijd een rol gaan spelen. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn.

Lees meer

Meepraten over teeltsubstraten en bodemverbeterende middelen

18-05-2017 Bent u actief in de sector van teeltsubstraten, bodemverbeterende middelen of compost en wilt u invloed uitoefenen op de uitvoering van de Europese regelgeving? Dan nodigt NEN u graag uit deel te nemen aan de nationale normcommissie die meebepaalt over Europese normen in dit vakgebied.

Lees meer

Standardization project for pulse fishing

18-05-2017 In December 2016, the Dutch national standardization committee on fisheries launched a new project. The committee set up a standardization project to determine requirements to the innovative technology of pulse fishing.

Lees meer

Normalisatietraject pulskorvisserij van start

18-05-2017 In december 2016 is de nationale normcommissie 'Visserij' van start gegaan met een nieuw project. De commissie is een normalisatietraject gestart voor het vastleggen van eisen aan de innovatieve technologie van pulskorvisserij.

Lees meer

Doorbraak in voedselzekerheid met Nederlandse kennis over zilte landbouw

24-04-2017 Sommige aardappelrassen, wortels, rode uien, witte kool en broccoli blijken het goed te doen als ze op een speciale manier aan de wortel met zout water worden geïrrigeerd. Als deze speciale teeltmethode en specifieke gewassen worden toegepast, kunnen wereldwijd enorme oppervlakten verzilte grond weer worden gebruikt om voedsel op te verbouwen; een grote doorbraak in de voedselzekerheid.

Lees meer

Specificatie transport en opslag onder ISO 22000

24-04-2017 Er komt een nieuwe norm voor transport en opslag van producten en materialen uit de voedselketen. Dat gebeurt op basis van de Nederlandse technische afspraak voor hygiëne-eisen in een basisvoorwaardenprogramma voor transport en opslag. De norm heet ISO/TS 22002-5 en is bedoeld ter ondersteuning van ISO 22000 in de sectorspecifieke invulling van transport- en opslagpraktijken.

Lees meer

Nieuw internationaal werk: MVO in de agrofoodsector

20-04-2017 Binnen ISO een voorstel aangenomen voor de ontwikkeling van een internationaal referentiedocument voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) in de agrofoodsector. Belanghebbende kunnen bij NEN kenbaar maken als ze actief betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van het document.

Lees meer

Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

31-03-2017 De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Lees meer

Eerste vergadering ISO/PC 308 ‘Chain of Custody’ succesvol verlopen

22-03-2017 Op 9 en 10 maart 2017 kwamen meer dan 30 deelnemers vanuit acht verschillende landen bijeen voor de eerste internationale vergadering van ISO/PC 308 'Chain of Custody'. Deze bijeenkomst werd georganiseerd om het werkgebied van de projectcommissie en het toepassingsgebied van de nieuwe generieke norm voor ketenbeheer met elkaar vast te stellen.

Lees meer

Praat mee over normen voor biostimulanten

17-03-2017 Werkt u in de agrarische sector met biostimulanten zoals organische hulpstoffen, micro-organismen en plantenextracten? Op woensdag 12 april organiseert NEN voor belanghebbenden een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van Europese normen voor biostimulanten.

Lees meer

Normen voor zuivelmicrobiologie herzien en gepubliceerd

28-02-2017 De herziene uitgave van vier nationale normen over zuivelmicrobiologie zijn gepubliceerd. Deze normen vervangen de oorspronkelijke normen uit 2002-2005. De normen bieden laboratoria gestandaardiseerde testmethodes die de aanwezigheid van verschillende bacteriën in melk en zuivelproducten kunnen aantonen.

Lees meer

“Dialoog pulskorvisserij - informatie delen is belangrijk”

07-02-2017 De ontwikkelingen rond pulskorvisserij, het vissen met behulp van sleepnetten met elektroden die stroomstootjes afgeven, staan niet stil. Om de kennis te delen met belanghebbenden, werd op 20 januari jl door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en de producentenorganisaties een internationale bijeenkomst georganiseerd.

Lees meer

Nieuwe stap duurzame palmolie

07-02-2017 De Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) heeft een impactrapport gepubliceerd over het jaar 2016. Daarin worden de inspanningen en resultaten van het afgelopen jaar besproken. Om te testen of het doel van duurzame palmolie behaald wordt, monitort RSPO het beleid op drie pijlers: people, planet en profit.

Lees meer

“In 2025 meeste dierproeven vervangen door innovatief onderzoek”

07-02-2017 Nederland moet in 2025 wereldwijd koploper zijn met innovatieve onderzoeksmethoden zonder dierproeven. Dat zei staatssecretaris Van Dam onlangs bij het in ontvangstnemen van het rapport ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’. In het rapport staat een roadmap voor het stapsgewijs vervangen van dierproeven door innovatief onderzoek zonder dieren.

Lees meer

Publieke commentaarronde ISO-norm certificatieschema voor duurzaam geproduceerde cacao

30-01-2017 Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van een ISO-norm in meerdere delen, waarvan de eerste drie delen gericht zijn op het ondersteunen van boeren om cacao duurzamer te produceren. Er is nu een nieuw normontwerp verschenen binnen deze normenreeks, het vierde deel, met eisen voor certificatieschema’s. Tijdens deze publieke commentaarronde kunnen belanghebbenden tot 20 maart 2017 commentaar indienen op dit vierde deel.

Lees meer

Uitbreiding Europese normalisatie assistentiehonden met “dog assisted interventions”?

24-01-2017 Op Europees niveau is een technische commissie (CEN/TC 452) gestart om normen te ontwikkelen voor assistentiehonden. Tijdens de oprichtingsvergadering brachten andere landen de vraag in of de scope uitgebreid kan worden met “dog assisted interventions”.

Lees meer

Nieuw ISO-document dierenwelzijn

23-01-2017 Er is een nieuw ISO-document over het management van dierenwelzijn. NVN-ISO/TS 34700:2016, Management van dierenwelzijn - Algemene eisen en richtlijnen voor organisaties in de voedselketen, helpt de voedings- en veevoederindustrie om een dierenwelzijnsplan op te stellen dat in lijn is met de principes van the World Organization of Animal Health (OIE) Terrestrial Animal Health Code (TAHC). Daardoor kan het welzijn van landbouwhuisdieren in de gehele keten beter worden geborgd.

Lees meer

Inspecties gewasbeschermingsmiddelen bij telers

12-01-2017 Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan in 2017 circa 450 inspecties uitvoeren bij telers die boomkwekerijgewassen, vaste planten of bloemisterijgewassen telen in de openlucht.

Lees meer

NTA voor voedselveiligheid in transport en opslag gepubliceerd

04-01-2017 Het afgelopen half jaar heeft een groep internationale belanghebbenden samengewerkt aan een nieuw document voor voedselveiligheid. NTA 8059 bevat de hygiëne-eisen in een basisvoorwaardenprogramma voor transport en opslag. Deze norm is bedoeld ter ondersteuning van FSSC 22000 in de sectorspecifieke invulling van transport- en opslagpraktijken.

Lees meer

NEN publiceert norm voor bepaling T-2, HT-2, DON en ZON in diervoeders

02-01-2017 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 'Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis' analysemethoden voor diervoeders. Als eerste in een serie is nu een methode voor de bepaling van T-2- en HT-2–dioxines, Deoxynivalenol (DON) en Zearalenon (ZON) in diervoeders en mengvoer gepubliceerd.

Lees meer

Is er behoefte aan normalisatie voor eetbare insecten?

28-11-2016 NEN gaat onderzoeken of er behoefte is aan normalisatie rondom het onderwerp eetbare insecten. Het onderzoek is een vervolg van een eerder TAFI onderzoek over voedselzekerheid. Eén van de conclusies uit dat rapport was, dat het noodzakelijk is om nieuwe bronnen van eiwitrijk voedsel te onderzoeken en te legitimeren.

Lees meer

Herziening norm dierlijke mest gestart

28-11-2016 NEN 7435, de norm voor de bepaling van fosfaat in dierlijke mest, wordt herzien. De oude norm dateert uit 1998 en is inmiddels aan een grondige herziening toe.

Lees meer

Lidstaten EU steunen Autoriteit Voedselveiligheid

28-11-2016 In een nieuwe verbintenisverklaring hebben EU-lidstaten hun steun aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) bevestigd. Door de BREXIT voelt de EU zich wat onzeker en daarop werd besloten tijdens het recente adviesforum (AF) van de EFSA in Bratislava (Slowakije) een verbintenisverklaring af te sluiten.

Lees meer

ISO/PC Chain of Custody opgericht

28-11-2016 Er worden grote stappen gezet rond het Chain of Custody (CoC) voorstel van NEN dat onlangs door ISO werd aangenomen. Inmiddels is ook de ISO/PC 308 'Chain of Custody' opgericht.

Lees meer

Nieuwe voorwaarden programma opslag en distributie

28-11-2016 ISO 22000 bevat een managementsysteem voor specifieke voedselveiligheidsvereisten voor organisaties. Een daarvan is dat organisaties programmavoorwaarden (PRP) vestigen, implementeren en onderhouden om de gevaren voor voedselveiligheid te beheersen.

Lees meer

NEN publiceert drie normontwerpen voor bepaling van antibiotica en zware metalen in diervoeders

14-11-2016 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt het Europese normalisatie instituut CEN normen met analysemethoden voor diervoeders. Als tweede lichting in een serie zijn nu methoden voor de bepaling van verschillende antibiotica als concept gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 22 december 2016 commentaar indienen op deze normontwerpen.

Lees meer

NEN publiceert drie normontwerpen voor analyse van metalen, sporenelementen en mineralen in diervoeders

08-11-2016 De huidige methoden voor de bepaling van het gehalte lood in diervoeders waaraan kaoliniet is toegevoegd, geven geen goede resultaten. Daarom zijn er nu drie Europese normen op dit gebied herzien en als concept gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 19 december 2016 commentaar indienen op deze normontwerpen.

Lees meer

Fairtrade week: duurzame cacao en MVO

02-11-2016 Deze week staat in het teken van fairtrade producten. Er is veel te doen over duurzame producten en ook in de winkels zijn deze steeds vaker te vinden. Vooral de duurzame chocola wordt steeds vaker verkocht door de grotere merken. Er is een normcommissie ‘Cacao’ die nauw betrokken is bij de ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau in de Europese commissie CEN/TC 415 'Sustainable and Traceable Cocoa' en de internationale commissie ISO/TC 34/SC 18 'Cocoa'.

Lees meer

World Dairy Summit 2016: “Normen zijn cruciaal voor onze business”

19-10-2016 Op 18 oktober, de tweede dag van de World Dairy Summit 2016, gaf Phil Turner van het Nieuw-Zeelandse zuivelbedrijf Fonterra zijn visie op het belang van normen en standaarden voor zijn bedrijf. ''Vanuit commercieel oogpunt zijn normen zeer belangrijk voor ons bedrijf. Ze faciliteren een vrije wereldwijde doorstroming van voedsel en slechten hierdoor handelsbarrières'', aldus Turner. Fonterra exporteert ongeveer 90 % van haar zuivelproducten, dus ze weten waar ze over praten.

Lees meer

Nieuwe digitale RI&E-methodiek

17-10-2016 Arbodienstverlener Stigas heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in agrarische en groene sectoren. Het nieuwe RI&E-systeem is samen met ondernemers uit de praktijk ontworpen.

Lees meer

Grote stap voorwaarts voor de cacaosector nieuwe wereldwijde normen in de pijplijn

22-09-2016 In de afgelopen jaren is de vraag naar cacao en chocolade gestegen, net als de noodzaak om de uitdagingen waar cacaoboeren voor staan aan te pakken, zodat hun levensonderhoud en dat van hun families verbeterd kan worden. Er is een nieuwe serie normen in ontwikkeling die gericht is op het ondersteunen van boeren om cacao duurzamer te produceren. Deze serie normen heeft net een cruciale fase bereikt in haar ontwikkeling.

Lees meer

Pas op voor teken

21-09-2016 Hoveniers, boswachters en bijvoorbeeld ook poeliers en agrariërs, lopen verhoogde kans op de ziekte van Lyme. Deze wordt veroorzaakt door de beet van een teek, die vooral in het voorjaar en de zomer actief is. Eén op de vijf teken is drager van de ziekteverwekkende bacterie. Hoe bescherm je je medewerkers in de natuur hiertegen en wat kunnen ze zelf doen?

Lees meer

NEN-voorstel Chain of Custody aangenomen door ISO

11-08-2016 Het Nederlands initiatief voor de oprichting van een ISO/PC Chain of Custody (CoC) is aangenomen door ISO. Groot nieuws, niet alleen voor initiatiefnemer NEN, maar ook voor alle stakeholders en consumenten. Met het aannemen van het voorstel zijn transparantie en stroomlijning in de keten een stap dichterbij gekomen.

Lees meer

Publieke commentaarronde ISO-norm cacaobonen gestart

11-08-2016 Nederland is nauw betrokken bij de herziening van de internationale norm voor de specificatie van en kwaliteitseisen voor cacaobonen. De toekomstige versie van ISO 2451 voorziet in de behoefte van diverse partijen die betrokken zijn bij de internationale handel in cacao(bonen) om te komen tot eenduidige afspraken over kwaliteitseisen en testmethoden. Tijdens deze publieke commentaarronde kunnen belanghebbenden tot 3 oktober 2016 commentaar indienen.

Lees meer

NEN-EN-ISO 16140 voor alternatieve methoden herzien

05-08-2016 Microbiologen, laboranten en voedselveiligheidsfunctionarissen opgelet! Er liggen in uw vakgebied nieuwe normen klaar. Deel 1 en deel 2 van de NEN-EN-ISO 16140, waarmee alternatieve methoden worden gevalideerd, zijn sinds kort gepubliceerd. In deze delen worden de woordenlijst en het protocol voor validatie behandeld.

Lees meer

Methode voor bepaling kwaliteit separatorvlees pluimvee onafhankelijk van productiemethode

03-08-2016 De kwaliteit van separatorvlees van pluimvee kan onafhankelijk van de productiemethode objectief worden vastgesteld. De onlangs gepubliceerde CEN Workshop Agreement CWA 17047 beschrijft een methode voor bepaling van de afbraak van spierweefselstructuur in fijngemaakt en/of gefragmenteerd pluimveevlees.

Lees meer

Veevoedertabel herzien

03-08-2016 De chemische samenstelling en voedingswaarden van een aantal veevoedergrondstoffen zijn op meerdere punten geactualiseerd. Verder is een rekentool om voederwaarden van grondstoffen te berekenen online gekomen.

Lees meer

Meer melk met minder gras door minder lignine

03-08-2016 Door veredeling van Engels raaigras kunnen melkkoeien meer energie uit gras halen. Dat beweert ILVO-UGent-onderzoeker Frederik Van Parijs.

Lees meer

NEN onderzoekt behoefte aan Europese normen voor hulp- en geleidehonden

02-08-2016 Op Europees niveau is een voorstel gedaan om een CEN Technical Committee (CEN/TC) te starten op het gebied van hulp- en geleidehonden. Binnen deze TC zal door deelnemende landen gewerkt worden aan Europese normen op het gebied van hulp- en geleidehonden. NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, organiseert (bij voldoende belangstelling) op 9 september van 13:00-15:30 uur een informatiebijeenkomst om te inventariseren of er in Nederland interesse is om Europese normen te ontwikkelen op dit gebied en of een Nederlandse schaduwcommissie kan worden opgezet.

Lees meer

Normontwerpen zuivelmicrobiologie ter commentaar

02-08-2016 NEN heeft vier ontwerpen ter commentaar gepubliceerd voor nationale normen over zuivelmicrobiologie. Hiermee worden de oorspronkelijke normen uit 2002-2005 herzien en aangepast aan de huidige omstandigheden in laboratoria. Belanghebbenden kunnen tot 15 september 2016 commentaar indienen.

Lees meer

Internationaal voorstel voor MVO in de agrofoodsector ter commentaar

18-07-2016 Landbouw is van levensbelang en een belangrijke economische sector, maar staat tegelijkertijd voor enorme maatschappelijke uitdagingen als issues rondom arbeidsomstandigheden, voedseltekorten en CO2-uitstoot. Frankrijk heeft voorgesteld om een internationaal referentiedocument over MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) in de agrofoodsector te ontwikkelen binnen ISO, gebaseerd op ISO 26000. Belanghebbenden kunnen tot 1 september hun visie op nut en noodzaak voor de ontwikkeling van dit document kenbaar maken aan NEN.

Lees meer

Normontwerpen gepubliceerd voor zuivelmicrobiologie

08-07-2016 NEN heeft vier normontwerpen voor nationale normen over zuivelmicrobiologie ter commentaar gepubliceerd. Hiermee worden de oorspronkelijke normen uit 2002-2005 herzien en aangepast aan de huidige omstandigheden in laboratoria. Belanghebbenden kunnen tot 15 september 2016 commentaar indienen.

Lees meer

Nieuwe CEN publicatie vaardigheden hondentrainer

28-04-2016 Een nieuwe CEN Workshop Agreement omschrijft de minimumeisen voor professionele hondentrainers en instructeurs in termen van kennis, vaardigheden en competenties. CWA 16979 is ontwikkeld door experts uit diverse Europese landen in het kader van de CEN Workshop 'Competences for dog training professionals' (CEN/WS 078).

Lees meer

Acht nieuwe ISO normen zuigelingenvoeding

28-04-2016 Er zijn acht nieuwe ISO normen over zuigelingenvoeding. De normen zijn ontwikkeld om de gehaltes van een aantal belangrijke bestanddelen van zuigelingenvoeding te bepalen. Dit is essentieel voor een goede samenstelling van zuigelingenvoeding en dus voor de gezondheid van de zuigeling. Een aantal nieuwe normprojecten is onlangs gestart.

Lees meer

Nederlands normvoorstel voor ketenbeheer geïntroduceerd bij ISO

28-04-2016 Een workshop in juni 2015, een half jaar later is de concept norm geschreven en het projectvoorstel voor een generieke norm voorketenbeheer en traceerbaarheid gaat deze week naar de ISO leden ter goedkeuring. Zo snel kan het gaan. Op 9 februari keurde de Nederlandse normcommissie NC 310 287 ‘Chain of Custody’ de opzet van het normvoorstel en de rechtvaardiging van de marktrelevantie goed en begon de communicatie met internationale stakeholders.

Lees meer

Nieuwe zuivelnormen gepubliceerd

27-04-2016 Recent zijn twee verbeterde zuivelnormen gepubliceerd, het resultaat van samenwerking tussen de International Dairy Federation (IDF) en de International Organization for Standardization (ISO). Het betreft een methode van de kwantificering van lysozymen en een referentiemethode voor het bepalen van de hoeveelheid nitrogeen-eiwit in melk.

Lees meer

Stem mee over nieuwe normen histamine en Vibrio spp.

26-04-2016 Microbiologen, laboranten en voedselveiligheidsfunctionarissen in de agrofoodsector opgelet! Er liggen in uw vakgebied twee nieuwe normen op stemming te wachten. U kunt tot 5 juni 2016 commentaar leveren en zo invloed uitoefenen op de inhoud en een bijdrage leveren aan de voedselveiligheid.

Lees meer

Jan-Pieter Vos ontvangt NEN-oorkonde voor jarenlange inzet normalisatie kinderartikelen

25-04-2016 Op vrijdag 22 april heeft Piet-Hein Daverveldt, algemeen directeur van NEN, namens het NEN-bestuur een oorkonde uitgereikt aan Dhr. Jan-Pieter Vos voor zijn jarenlange inzet in de nationale en internationale normalisatie van kinderartikelen. Normalisatie van kinderartikelen stond ruim 25 jaar onder het voorzitterschap van Dhr. Vos op de agenda van NEN.

Lees meer

Food & Feed Safety oliën en vetten - training MVO

25-04-2016 De ketenorganisatie voor Margarine, Vetten en Oliën (MVO), geeft op 13/14-16 juni een interessante 3 daagse cursus over Food & Feed Safety van oliën en vetten in Vlaardingen. Juliane Eykelhoff van NEN zal hier ook aanwezig zijn en spreken over het belang van normalisatie in de aanvoerketen. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden.

Lees meer

100e zelfverklaring ISO 26000 online

24-02-2016 Het NEN Publicatieplatform ISO 26000 viert feest! De 100e zelfverklaring is online geplaatst. Leden van Kartoflex, fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen, hebben gezamenlijk het implementatietraject van ISO 26000 doorlopen. Met het plaatsen van hun zelfverklaringen op het NEN Publicatieplatform ISO 26000 komt de teller op 100.

Lees meer

Nieuwe methode kwantitatieve bepaling melkzuurbacteriën

17-02-2016 De nieuwe norm IDF 232|ISO 19344 'Melk en melkproducten – Starter culturen, probiotica en gefermenteerde producten – Kwantificering van melkzuurbacteriën met flowcytometrie' is recent gepubliceerd door de International Dairy Federation (IDF) en ISO. De norm bevat een methode voor de kwantitatieve bepaling van melkzuurbacteriën. Dit gebeurt door flow-cytometrie in gefermenteerde producten, startculturen en in probiotica voor zuivelproducten.

Lees meer

200 diervoederbedrijven op witte lijst

17-02-2016 Meer dan 200 diervoederproducenten staan op de witte lijst die de zuivelindustrie sinds 1 januari dit jaar gebruikt voor diervoederbedrijven. Deze bedrijven kunnen mogelijk diervoeders aan melkvee in Nederland leveren. Zuivelondernemingen willen dat hun melkleveranciers uitsluitend diervoeders afnemen van bedrijven die op de lijst staan.

Lees meer

Insectenolie als Omega3-bron

17-02-2016 Insectenolie is mogelijk een interessante nieuwe bron van omega 3 Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Insecten maken het vetzuur zelf aan en kunnen bovendien leven op plantaardig afval. De universiteit onderzoekt nu welke insecten het best voor olie te gebruiken zijn en wat hun optimale dieet is.

Lees meer

Stemming over ISO-document voor dierenwelzijn

17-02-2016 De formele stemming op wereldwijd niveau over het ISO-document voor dierenwelzijnsmanagement is sinds begin deze week van start gegaan. Belanghebbende partijen kunnen tot 18 maart 2016 commentaar leveren en zo invloed uitoefenen op de inhoud van dit ISO-document.

Lees meer

Europees onderzoek: 'Cacao helpt tegen hoestbuien'

17-02-2016 Bij een Europees onderzoek vergeleek de Britse universiteit Hull het effect van hoestmiddeldranken met een nieuw medicijn, gebaseerd op chocolade. Patiënten die het cacaomedicijn namen, hoestten al snel minder dan patiënten die de andere medicijnen kregen. Dit meldde onlangs het RTL Nieuws.

Lees meer

Nieuwe norm voor Salmonella

17-02-2016 Een belangrijk onderwerp van de normcommissie 'Microbiologie van de voedselketen' zijn de normen over Salmonella waarvan inmiddels twee delen gepubliceerd zijn en het laatste deel dit jaar verschijnt. Verder ontwikkelt de commissie normen voor analysemethoden. Door goede afspraken over analysemethoden, worden representatieve, reproduceerbare en vergelijkbare resultaten verkregen.

Lees meer

Beheersproces voedselveiligheid diervoeders is nooit af

17-02-2016 Het proces om voedselveiligheidsrisico’s bij diervoeders te beheersen, is nooit af. Dat bleek tijdens het SecureFeed-congres dat afgelopen december werd gehouden: "Mentaliteit en voedselveiligheid; de regie van gedeelde verantwoordelijkheid". Tijdig ontdekken van nieuwe risico’s is belangrijk, maar ook de bestaande werkwijze steeds kritisch beoordelen. Een open sfeer om informatie uit te blijven wisselen en tijdig melding te blijven maken van problemen en (nieuwe) risico’s is daarbij essentieel.

Lees meer

Publicatie herziene norm voor gebruikershandleidingen

01-02-2016 NEN heeft de nieuwe NEN 5509:2016 ‘Gebruikershandleidingen’ gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 5509 uit 1998. De norm biedt een handvat voor het opstellen van een gebruikershandleiding voor een product. De gebruikershandleiding is in veruit de meeste Europese productwetgeving onderdeel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Daarnaast speelt de presentatie van een product, waaronder de gebruikershandleiding, een essentiële rol bij de vraag of het product de veiligheid biedt die een gebruiker ervan mag verwachten (productaansprakelijkheid).

Lees meer

MBA in één dag + NEN Masterclass voor KAM-professionals

21-01-2016 In samenwerking met DenkProducties en Ben Tiggelaar organiseert NEN een verdieping van het seminar MBA in één dag® op 18 maart. Bij aanmelding voor het seminar krijgt u op 8 april een op maat gemaakte NEN Masterclass 'Kwaliteit en strategie' voor KAM-professionals cadeau. Een mooie kans om een mini MBA-programma te volgen en de opgedane kennis direct te vertalen naar uw KAM-managementsysteem.

Lees meer

Informatiebijeenkomst toepassing statistische methoden voor Six Sigma, QFD en SPC

18-01-2016 Voldoet mijn product aan kwaliteitseisen? Hoe kan ik mijn processen efficiënter maken? Sluit mijn product aan bij de wensen van de klant of andere stakeholders? Door statistische methoden toe te passen op Six Sigma, QFD en procesmanagement kunt u goed onderbouwde antwoorden geven op deze vragen. Op internationaal niveau vindt hierover zeer actieve normontwikkeling plaats. Op vrijdag 19 februari wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden. U bent van harte uitgenodigd.

Lees meer

Experts gezocht voor normcommissie meststoffen

22-12-2015 Nederland heeft, via NEN, een bepalende invloed in de Europese normalisatie op het gebied van meststoffen. Voor het ontwikkelen van normen voor meststoffen zoekt NEN experts die willen deelnemen in de Nederlandse normcommissie. Dit is interessant voor iedereen die zich bezig houdt met de productie, analyse of toepassing van organische meststoffen en/of kalkmeststoffen.

Lees meer

ISO voorstel voor Halalproducten en -diensten

09-12-2015 Halal, ofwel rein en toegestaan, is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims geoorloofd is. Het gaat hierbij zowel om handelingen als om producten. Onder meer voor voedsel gelden speciale richtlijnen waar een moslim zich aan moet houden. Daarnaast kan een groot aantal producten (bijvoorbeeld levensmiddelen, cosmetica) en diensten (bijvoorbeeld toerisme, financiële diensten) als Halal worden aangeduid. Houdt uw organisatie zich bezig met Halalproducten of -diensten? Dan kan het voor u belangrijk zijn de internationale ontwikkelingen op het gebied van normalisatie van ISO te volgen.

Lees meer

Start ontwikkeling norm voor tekenwerende kleding

26-11-2015 Bescherming tegen teken is belangrijk voor iedereen die regelmatig in de natuur werkt. Kleding geïmpregneerd met permetrine blijkt hiervoor een belangrijk beschermingsmiddel. De markt voor dergelijke kleding groeit dan ook snel. Op initiatief van een aantal belanghebbenden in de markt worden nu de eisen waaraan deze kleding moet voldoen vastgelegd.

Lees meer

Publieke commentaarronde ISO-norm Legionella gestart

25-11-2015 Nederland is nauw betrokken bij de herziening van de internationale norm voor de detectie van Legionella. De toekomstige versie van ISO 11731 zal van toepassing zijn op verschillende watertypen, zoals: drink-, oppervlakte-, koel-, industrie- en proceswater. NEN-EN-ISO 11731 Ontw. is nu publiekelijk beschikbaar voor commentaar tot en met 15 december 2015.

Lees meer

NEN publiceert normontwerpen voor bepaling van antibiotica in diervoeders

17-11-2015 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt het Europese normalisatie instituut CEN normen met analysemethoden voor diervoeders. Als tweede lichting in een serie zijn nu methoden voor de bepaling van verschillende antibiotica als concept gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot januari 2016 commentaar indienen op deze normontwerpen.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids