Nieuwsberichten Landbouw & Levensmiddelen

Het nieuws volgen? Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Agrofoodmail.

Normontwerp ISO 22095 'Chain of Custody - Terminologie en handelsmodellen' in publieke commentaarfase

02-09-2019 Het normontwerp voor Chain of Custody, ISO 22095, bevindt zich in de publieke commentaarronde. Stakeholders hebben nog tot 5 november de tijd om hun opmerkingen in te dienen.

Lees meer

Herziening ISO-norm over psychrotrofe micro-organismen een feit

02-09-2019 De herziene norm NEN-ISO 17410 voor psychrotrofe micro-organismen is eind augustus gepubliceerd. Het gaat om een grondige herziening van de microbiologische analysemethode uit 2001, die daarnaast gecombineerd is met twee andere ISO-normen. Met de publicatie is het internationale herzieningstraject onder Nederlands projectleiderschap met succes volbracht.

Lees meer

Normontwerpen voor zuivelmicrobiologie gepubliceerd

02-09-2019 NEN heeft twee ontwerpen voor nationale normen over zuivelmicrobiologie ter commentaar gepubliceerd. Hiermee worden de oorspronkelijke normen uit 2009 herzien en aangepast aan de huidige omstandigheden in laboratoria. Belanghebbenden kunnen tot 23 oktober 2019 commentaar indienen.

Lees meer

Normontwerp voor de bepaling van fosfor in dierlijke mest ter commentaar gepubliceerd

12-08-2019 Het normontwerp voor de bepaling van fosfor in dierlijke mest is ter commentaar gepubliceerd. De commentaarperiode voor het nieuwe ontwerp van NEN 7435 is geopend en loopt tot en met 31 oktober.

Lees meer

Normontwerp ‘aflatoxine in specerijen’ gepubliceerd

06-08-2019 CEN (het Europese instituut voor normalisatie) heeft een nieuw normontwerp gepubliceerd met een bepalingsmethode voor aflatoxine in specerijen: Ontwerp NEN-EN 17424:2019. Deze norm voor aflatoxine is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. Commentaar op het normontwerp kan tot 1 oktober 2019 worden ingediend.

Lees meer

Herziening kernstructuur ISO-managementsysteemnormen begint vorm te krijgen

29-07-2019 Van 8 t/m 12 juli 2019 vond de tweede vergadering plaats van de werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de kernstructuur (‘high level structure’) van ISO-managementsysteemnormen. Zo’n veertig experts vanuit verschillende disciplines en sectoren waren te gast bij UNIDO in Wenen. Tijdens deze week zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een eerste conceptversie van de herziene HLS en bijbehorende richtsnoeren.

Lees meer

NEN-ISO normen gepubliceerd voor duurzame en traceerbare cacao

18-07-2019 Chocolade is overal ter wereld erg goed verkrijgbaar, maar het hoofdingrediënt cacao is geen makkelijk te verbouwen gewas. Zo'n 14 miljoen boeren en landarbeiders werken in landen nabij de evenaar in de cacaoproductie, veelal op kleinschalige boerenbedrijven. Een goede infrastructuur ontbreekt, de teelt is erg arbeidsintensief en de opbrengsten zijn laag. Toch is het ondanks de hoge vraag naar cacao, voor de boeren moeilijk om in hun levensonderhoud te voorzien.

Lees meer

Gaan we de integrale bedrijfsvoering auditen op basis van de HLS?

03-07-2019 ISO-certificeerbare managementsystemen hebben de laatste jaren een transformatie doorgemaakt door de introductie van de zogenoemde high level structure (HLS). Dit gemeenschappelijk kernmodel maakt onder meer de aansluiting op de governance-structuur en de bedrijfsvoering van een organisatie eenvoudiger.

Lees meer

Nieuwe ISO-norm in ontwikkeling voor WGS en microbiologie

27-06-2019 Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van een internationale norm voor Whole Genome Sequencing (WGS) van micro-organismen in de voedselketen. Onlangs is er een eerste commentaarronde voor deze ISO-norm gestart. Daarmee wordt het ook tijd een bredere groep van belanghebbenden als laboratoria, levensmiddelenproducenten en overheden op de hoogte te brengen. Bent u een microbioloog en geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen zoals WGS? Dan is ISO/CD 23418 voor u van belang.

Lees meer

Nieuwe norm bepaalt melkvetzuiverheid door triglyceriden

21-06-2019 Er is een nieuwe norm gepubliceerd die melkvetzuiverheid kan bepalen door gaschromatografische analyse van triglyceriden. Het betreft ISO 17678:2019 Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides.

Lees meer

Wetenschap en supermarkten: “Diermeel terug in veevoer”

21-06-2019 Wetenschap en supermarkten vinden dat het verbod op diermeel in veevoer van tafel moet. Het opnieuw toestaan van diermeel in veevoeders kan een bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw. Het gebruik van bijvoorbeeld soja(schroot) in diervoer kan hiermee flink minder.

Lees meer

Derde editie grondstoffenwijzer gepresenteerd

21-06-2019 Nevedi (Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie) heeft via directeur Henk Flipsen de derde editie van de Grondstoffenwijzer aan Lieke Hendrix van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangeboden.

Lees meer

De Heus tekent convenant voor duurzame soja in Europa

21-06-2019 De Heus heeft het Fefac-convenant ‘Duurzame Soja’ ondertekend. Daarmee neemt De Heus een stap richting het gebruik van duurzaam geteelde soja binnen zijn fabrieken in de Europese Unie. “Met deze stap nemen wij onze verantwoordelijkheid in de milieuproblematiek en het voedselvraagstuk. Als we de impact van ons handelen willen terugbrengen, zullen we als sector gezamenlijk moeten overschakelen op een duurzame teelt”, stelt directeur Koen de Heus.

Lees meer

Eerste norm voor algen en zeewier ter commentaar gepubliceerd

19-06-2019 CEN (het Europese instituut voor normalisatie) heeft normontwerp EN 17399 'Algae and algaebased products or intermediates — Terms and definitions’ opgesteld. Omdat er steeds meer aandacht voor toepassing van algen en zeewier is, heeft de Europese Commissie aan CEN de opdracht gegeven om hiervoor 10 Europese normen te ontwikkelen. Deze norm is de eerste, die in rij beschikbaar komt. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 1 augustus 2019. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Lees meer

Nederlandse input gevraagd voor duurzame processen houtsector

17-06-2019 Brazilië heeft een voorstel gedaan om ISO-normen te ontwikkelen voor duurzame processen voor hout en houtproducten. Het betreft geharmoniseerde terminologie, duurzaamheidsaspecten voor hout- en houtproductensector en het volgen en meten van hout. Het voorstel volgt op een eerder voorstel voor een ISO-norm op het gebied van ketenbeheer. Alle leden van ISO mogen hun reactie geven op dit voorstel. NEN coördineert de Nederlands inbreng en ontvangt graag input van Nederlandse belanghebbenden.

Lees meer

HLS onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering

14-06-2019 High Level Structure (HLS) klinkt complex en niet direct toegankelijk voor organisaties. En al helemaal niet voor de consument. Niets blijkt echter minder waar! Deze structuur, die in bijna alle ISO-managementsysteemnormen is verweven, geeft juist een stevige basis voor een goede bedrijfsvoering.

Lees meer

Normcommissie Vegan en Vegetarisch voedsel een feit

13-05-2019 De eerste Nederlandse normcommissie dat zich bezig gaat houden met veganistische en vegetarische (internationale) normen is in oprichting. De laatste formele stappen tot oprichting worden op dit moment afgerond en daarmee zal deze normcommissie een feit zijn.

Lees meer

Europese norm geeft validatie-eisen DNA detectie in voedsel met PCR

03-05-2019 CEN heeft twee nieuwe specificaties gepubliceerd met prestatiekenmerken voor het uitvoeren van een validatiestudie van PCR (Polymerase Chain Reaction) methoden die bedoeld zijn voor het opsporen van specifieke stukjes DNA in voedsel.

Lees meer

CEN commissie voedselfraude start in juni

03-05-2019 Er komt een nieuwe Technische Commissie onder Duits voorzitterschap die zich bezig gaat houden met detectiemethoden voor voedselauthenticiteit. In juni is in Berlijn de oprichtingsvergadering. Experts zijn nog welkom.

Lees meer

Norm voor microbiologisch interlaboratoriumonderzoek beschikbaar

03-05-2019 Er is een nieuwe norm voor competentiecriteria voor deelnemende laboratoria aan microbiologische bekwaamheidsbeproevingschema's. NEN-EN-ISO 22117 ‘Microbiologie van de voedselketen - Specifieke eisen en richtlijnen voor bekwaamheidsbeproevingen door middel van vergelijkend interlaboratoriumonderzoek’ vervangt de oorspronkelijke technische specificatie (NPR-CEN-ISO/TS 22117) uit 2010.

Lees meer

Nieuw deel ISO 18363 in ontwikkeling

03-05-2019 De normcommissie plantaardige en dierlijke oliën en vetten werkt samen met de internationale experts binnen ISO aan deel vier van de ISO 18363 voor de bepaling van 3-MCPD’s en glycidol in oliën en vetten. De in Nederland ontwikkelde methode werkt veel sneller dan de nu toegepaste 3 MCPD analyses en is daarmee zeer geschikt voor de kwaliteitsuitgangscontrole.

Lees meer

Onderzoek naar waarde algen en zeewier in voeding

03-05-2019 Er komt een Europees onderzoek naar hoe zeewier en microalgen gekweekt kunnen worden die geschikt zijn voor voedseltoepassingen op de Europese markt. Het onderzoek gaat drie jaar duren en is een idee van twaalf partners binnen ValgOrize. Het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) coördineert het onderzoek.

Lees meer

Professionele boerenorganisaties: nieuwe richtlijnen voor een weldoorvoede wereld

09-04-2019 Een op de negen mensen lijdt honger. Om iedereen te voeden, is het van belang om anders te gaan denken over hoe we voedsel produceren, delen en consumeren. Klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking maken de urgentie nog hoger. Internationale normen ondersteunen de bron van de voedselproductieketen en zullen baan maken voor succes –het begint met boeren.

Lees meer

Praktijkrichtlijn ‘Telling Legionella in water’ gepubliceerd

02-04-2019 NEN heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn ‘NPR 6278 - Water - Toelichting bij de telling van Legionella volgens NEN-EN-ISO 11731’ gepubliceerd. Deze richtlijn beschrijft naast de telling, ook het nader identificeren van Legionella verdachte kolonies op grond van hun verschijningsvorm.

Lees meer

Cursus Food & Feed Safety oliën en vetten

14-03-2019 De ketenorganisatie voor Margarine, Vetten en Oliën (MVO), geeft tussen 18 en 20 juni een interessante 3 daagse cursus over Food & Feed Safety van plantaardige en dierlijke oliën en vetten in Vlaardingen. Juliane Eykelhoff van NEN zal hier ook aanwezig zijn en spreken over het belang van normalisatie in de internationale aanvoerketen. Ook zal zij een ‘serious game’ over het onderwerp leiden.

Lees meer

Nieuwe ISO-norm vitamine K in zuigelingenvoeding gepubliceerd

21-02-2019 Er is een nieuwe ISO-norm voor de bepaling van vitamine K (ISO 21446). Met de nieuwe norm kan het gehalte van zowel de cis- als de trans-vorm van vitamine K worden bepaald.

Lees meer

Nieuwe CEN Workshop Agreement (CWA 17369) voedselauthenticiteit gepubliceerd

21-02-2019 De 'echtheid' van voedsel en voedselfraude zijn actuele onderwerpen waar terecht veel belangstelling voor is. Het onderwerp staat ook al een tijdje op de agenda van CEN. In januari heeft dit tot het eerste concrete resultaat geleid: de publicatie van CWA 17369 – Authenticity and fraud in the feed and food chain – Concepts, terms and definitions.

Lees meer

Analytische zuivelwereld bijeen voor IDF/ISO Analytical Week

21-02-2019 Ruim honderd experts op het gebied van analyse en monsterneming van melk en melkproducten komen van 21-25 juni bijeen voor de jaarlijkse IDF/ISO Analytical Week. Dit is de gecombineerde vergadering van de ISO-commissie ISO/TC 34/SC 5 en IDF (International Dairy Federation).

Lees meer

NVWA: 2019 jaar van de voedselveiligheid

21-02-2019 De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gaat zich dit jaar intensief bezig houden met voedselveiligheid. Dat blijkt uit het jaarplan 2019 van de organisatie.

Lees meer

Akkoord pulskorvisserij bijna definitief

21-02-2019 Er is een akkoord over de nieuwe Verordening Technische Maatregelen Visserij. Dat meldt minister Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Het politiek akkoord, dat nog niet definitief is, bevat een verbod op de pulsvisserij, met een beperkte overgangsperiode die naar verluidt geldt tot 1 juli 2021.

Lees meer

Nieuw: trainingen ISO 22000 over voedselveiligheid

28-01-2019 In september 2018 is de nieuwe Nederlandstalige ISO 22000 norm gepubliceerd. Vanaf dit voorjaar starten er daarom trainingen om de norm beter te leren kennen en ermee te kunnen werken.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ontwikkeling norm voedsel geschikt voor veganisten en vegetariërs

21-12-2018 Op donderdag 10 januari organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een internationale norm voor voedsel geschikt voor vegetariërs en veganisten. Tijdens deze bijeenkomst worden de belanghebbenden en geïnteresseerden geïnformeerd over de status van deze ISO-norm en de mogelijkheid om deel te nemen aan de ontwikkelingen hiervan.

Lees meer

MBA in één dag (de finale) + NEN Masterclass voor QHSE-professionals

10-12-2018 Na 15 jaar, 20 duizend deelnemers en sessies in 8 landen stopt MBA in één dag®. Op 16 april 2019 is de finale editie. In samenwerking met DenkProducties en Ben Tiggelaar organiseert NEN voor de 3e en laatste keer een verdieping op het seminar MBA in één dag met een, op maat gemaakte, NEN Masterclass voor de QHSE-professional op 14 mei. Bij inschrijving voor het seminar MBA in één dag krijgt u deze NEN Masterclass ‘Kwaliteitsmanagement en organisatiestrategie’ cadeau!

Lees meer

Nieuwe versie normen voor landbouwmachines

07-12-2018 Om de veiligheid van tractoren en andere landbouwwerktuigen te garanderen zijn er goede systemen nodig die dit controleren. Recent is de serie normen van een update voorzien, zodat het nog meer toegesneden is op de praktijk.

Lees meer

ISO normontwerp Chain of Custody naar volgende fase

04-12-2018 Het normontwerp voor een ISO Chain of Custody standaard is de volgende fase ingegaan. Er kan nog tot 15 januari 2019 commentaar geleverd worden op het normontwerp. Dat is in oktober jl besloten tijdens de vergadering van de ISO-projectcommissie 308 in Stockholm.

Lees meer

Congres: “Blockchain in de agrofoodsector blijvertje’

31-10-2018 Tijdens het NEN congres op 9 oktober in Utrecht bleek dat het aantal toepassingen van blockchain in de agrofoodsector sterk toeneemt en de technologie binnenkort niet meer weg te denken is. Onder leiding van dagvoorzitters Ronald Hiel en Joost Schuttelaar van Schuttelaar en Partners werd duidelijk dat blockchain bestaande processen een stuk efficiënter kan maken, maar ook nieuwe mogelijkheden kan creëren.

Lees meer

Nieuwe CEN Technische Commissie voor voedselauthenticiteit in de maak

31-10-2018 DIN, het Duitse normalisatie-instituut, heeft onlangs bij CEN een voorstel ingediend voor de oprichting van een nieuwe Technische Commissie op het gebied van voedselauthenticiteit en fraude.

Lees meer

World Food Day in Nederland in teken van techniek

31-10-2018 Tijdens de afgelopen editie van World Food Day vonden door het land heen verschillende activiteiten plaats om bij deze speciale dag stil te staan. In ’s-Hertogenbosch werd het grootste evenement gehouden, met als insteek data en techniek. Wereldvoedseldag (World Food Day) vond dit jaar plaats op 16 oktober.

Lees meer

'ISO 22000:2018 biedt duidelijke meerwaarde'

01-10-2018 Zo’n 140 bezoekers waren onlangs getuige van de presentatie van de nieuwe NEN-EN-ISO 22000:2018, de Nederlandstalige versie van de ISO norm voor voedselveiligheidssystemen. Diverse stakeholders, waaronder de NVWA, lichtten toe wat de komst van de nieuwe norm voor hen betekent, hoe zij er tegenaan kijken en wat de gevolgen zijn voor de markt. De algemene deler na afloop was duidelijk: 'Nuttig, leuk en aanvullend'.

Lees meer

Eerste normen elektronische sigaretten en e-liquids gepubliceerd

25-09-2018 Onlangs heeft NEN de eerste normen voor elektronische sigaretten en e-liquids gepubliceerd. De Nederlandse praktijkrichtlijn ‘CEN/TR 17236:2018 Electronic cigarettes and e-liquids - Constituents to be measured in the aerosol of vaping products' is onder projectleiderschap van Nederland tot stand gekomen. Ook de ISO methode ‘NEN-ISO 20768 - Dampers en e-liquids - routinematig afdampen – Definities en standaard condities’ is nu beschikbaar.

Lees meer

Veel dynamiek tijdens ISO 19011-event ’Auditing in beweging’

24-09-2018 De nieuwe ISO 19011:2018, de internationale norm voor het auditen van managementsystemen, is tijdens het druk bezochte event ‘Auditing in beweging’ op 20 september uitgebreid aan bod gekomen. De norm geeft praktische handvatten voor het intern auditen van managementsystemen die zijn gebaseerd op de High Level Structure.

Lees meer

ISO/TC 287 'Chain of Custody voor hout en houtproducten' breidt werkgebied uit

30-08-2018 De ISO 38200 'Chain of Custody of wood and wood-based products' ondergaat momenteel de laatste stemronde en zal begin volgend jaar gepubliceerd worden. Omdat er nog veel meer onderwerpen zijn die internationale afspraken vereisen, stelt de huidige projectcommissie daarom voor zijn werkgebied fors uit te breiden.

Lees meer

Normcommissie Tabak en tabaksproducten als internationale commissie verder

30-08-2018 RIVM en NVWA hebben in mei hun deelname aan de NEN-normcommissie ‘Tabak en tabaksproducten’ beëindigd. Nu de overheid niet langer vertegenwoordigd is, bestaat de normcommissie nog uitsluitend uit producenten en hun vertegenwoordigers. Daarmee is in de normcommissie onvoldoende draagvlak geborgd voor het opstellen van nationale normen. De normcommissie blijft voortbestaan als platform voor deelname aan wereldwijde normalisatie in ISO. Binnen de ISO-commissie voor Tabak en tabaksproducten zijn alle belangen namelijk wel vertegenwoordigd.

Lees meer

NEN-EN-ISO 18593 voor bemonsteren van oppervlakken herzien

27-08-2018 Voor het borgen van de voedselveiligheid kan het belangrijk zijn te bepalen of en hoeveel micro-organismen op oppervlakken van gebruiksvoorwerpen en andere apparatuur in de omgeving van de voedselketen er zijn. Dan kan de mate van verontreiniging in de omgeving ingeschat worden. NEN-EN-ISO 18593 beschrijft de horizontale methoden hoe deze bemonstering van oppervlakken uit te voeren.

Lees meer

NVWA geeft visie op publiek-private samenwerking voedselveiligheid tijdens congres ISO 22000

23-08-2018 Tijdens het NEN congres over ISO 22000 op 26 september in Maarssen geeft de NVWA haar visie op de publiek-private samenwerking bij het handhaven van de voedselveiligheid voor de komende jaren en de rol van ISO 22000 daarin. Hans Beuger vertelt namens de NVWA welke stappen nodig zijn om voedselveiligheid te kunnen (blijven) realiseren. Hij zal aangeven welke bijdrage hij verwacht van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, certificeerders/schema-eigenaren en ministeries. Ook geeft hij aan hoe ISO 22000 hierbij een handig instrument is.

Lees meer

Normontwerp ‘screeningsmethode voor mycotoxines in voedingsmiddelen’ gepubliceerd

20-08-2018 CEN heeft een nieuw normontwerp gepubliceerd waar de screeningsmethode voor mycotoxines in voedingsmiddelen wordt beschreven. Deze norm, prEN 17279:2018, is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. Commentaar op de methode kan tot 15 oktober 2018 worden ingediend.

Lees meer

Publicatie vertaling ISO 19011 voor interne audits

16-08-2018 ISO 19011 is het referentiedocument voor intern auditen van managementsystemen. Deze internationale norm is onlangs herzien en vanaf vandaag is ook de Nederlandstalige versie beschikbaar.

Lees meer

NEN organiseert themabijeenkomst ‘Blockchain in de AgroFoodsector’

15-08-2018 Op dinsdag 9 oktober 2018 organiseert NEN een themabijeenkomst ‘Blockchain in de AgroFoodsector’. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over wat blockchain is en waar Nederland nu staat bij de ontwikkeling van deze technologie. Aansluitend worden concrete use-cases in de agrofoodsector gepresenteerd. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de lessons learned en de rol die normalisatie daarin kan spelen.

Lees meer

Nieuwe ISO normen bepaling vitamine C en D in zuigelingenvoeding gepubliceerd

16-07-2018 Het samenwerkingsverband tussen ISO en AOAC (USA) op het gebied van analyse van zuigelingenvoeding heeft geleid tot de publicatie van twee nieuwe ISO normen; ISO 20635 voor vitamine C en ISO 20636 voor vitamine D. De normen zijn ontwikkeld om de gehalten van deze belangrijke bestanddelen van zuigelingenvoeding te kunnen bepalen. Dit is essentieel voor een goede samenstelling van zuigelingenvoeding en dus voor de gezondheid van de zuigeling.

Lees meer

Nieuwe ISO 19011 voor auditing gepubliceerd

12-07-2018 De nieuwe ISO 19011:2018, de internationale norm voor het auditen van managementsystemen, is nu gepubliceerd. De norm geeft nog betere handvatten dan de vorige editie en past goed bij de nieuwe managementsystemen die zijn gebaseerd op de High Level Structure. De Nederlandse vertaling van deze norm komt in augustus beschikbaar.

Lees meer

Klimaatakkoord vraagt om afspraken

11-07-2018 Op 10 juli jl. presenteerde voorzitter Ed Nijpels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Vijf klimaattafels hadden de opdracht gekregen om concrete plannen op te stellen over hoe zij tot de gewenste broeikasgasemissiereductie willen komen. Uit de presentatie bleek dat de ene klimaattafel hierin verder is gevorderd dan de andere. Ook de onderlinge samenhang van de plannen van de klimaattafels verdient nog aandacht.

Lees meer

Food Heroes Awards voor beste ideeën tegen voedselverspilling

26-06-2018 Iedereen met een idee om voedselverspilling aan het begin van de agrifood keten te verminderen, kan zich vanaf nu aanmelden voor de Food Heroes Award. Van boeren en designers tot ondernemers, wetenschappers, studenten, NGO’s en individuen. Dat kan in de categorieën ‘groente & fruit’, ‘vis’ en ‘mannenvlees’.

Lees meer

Onderzoek naar algen als grondstofalternatief

26-06-2018 Door hun snelle groei en kleine benodigde landoppervlakte kunnen algen een volwaardig alternatieve grondstof worden voor toepassingen in bijvoorbeeld veevoeder. Daarvoor is echter nog veel onderzoek nodig. Het nieuwe onderzoeksproject IDEA zou voor een doorbraak moeten zorgen.

Lees meer

“Blockchain: Kansen voor diervoedersector”

26-06-2018 Nieuwe technologieën als blockchain kunnen de nodige voordelen voor de diervoedersector opleveren. Maar er zijn er nog wel de nodige hindernissen te overwinnen, bleek tijdens het Netwerkevent ‘digitalisering in de grondstoffenhandel’, waarover De Molenaar onlangs berichtte.

Lees meer

Workshop MicroVal over alternatieve microbiologische bevestigingsmethodes

25-06-2018 MicroVal houdt op 29 oktober een workshop in Wageningen over validatie en verificatie van alternatieve microbiologische bevestigingsmethoden. Het doel is om ervaringen te delen en informatie uit te wisselen.

Lees meer

MVO Academy & NEN: game belicht voordelen normalisatie

25-06-2018 De ketenorganisatie voor Margarine, Vetten en Oliën (MVO), hield op 12, 13 en 14 juni een driedaagse cursus over Food & Feed Safety van plantaardige en dierlijke oliën en vetten in Vlaardingen. Juliane Eykelhoff van NEN was hierbij als docent aanwezig en sprak over het belang van normalisatie in de internationale aanvoerketen.

Lees meer

Nederlandse norm voor Pulskorvisserij gepubliceerd

25-06-2018 Nederland heeft als kustland veel kennis van en een groot belang bij een sterke en duurzame visserijsector. De Nederlandse visindustrie heeft in de afgelopen jaren de innovatieve pulskortechnologie ontwikkeld en in de praktijk getest. Onderzoek laat zien dat deze technologie aantoonbare economische en ecologische voordelen biedt.

Lees meer

Praktijkrichtlijn ‘Telling Legionella in water’ gepubliceerd voor commentaar

25-06-2018 NEN heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn ‘NPR 6278 - Water - Toelichting bij de telling van Legionella volgens NEN-EN-ISO 11731’, ter commentaar gepubliceerd. Deze richtlijn geeft ook aanwijzingen voor het nader identificeren van Legionella-kolonies die op grond van hun verschijningsvorm als verdacht worden gekarakteriseerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2018 commentaar indienen.

Lees meer

Nieuwe ISO 22000 norm maakt ons eten veiliger

20-06-2018 Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat voedsel veilig is. Of het nu een product is dat direct van het land komt of een pizza die uit tientallen ingrediënten bestaat, de veiligheid moet voorop staan. Elke speler in de keten, fabrikant, transporteur of eindverkoper, is verantwoordelijk voor het afleveren van een veilig product. De nieuwe versie van ISO 22000, de wereldwijd bekende norm voor management van voedselveiligheid, levert hieraan een bijdrage. NEN houdt op 26 september een congres ter introductie van de nieuwe NEN-EN-ISO 22000 die medio 2018 verschijnt.

Lees meer

Herziene norm voor bepaling meetonzekerheid gepubliceerd

13-06-2018 Voor laboratoria met ISO/IEC 17025 accreditatie is het verplicht om meetonzekerheid te bepalen. Hiervoor is NEN 7779 sinds jaren het referentiedocument. De herziene NEN 7779 is nu beschikbaar.

Lees meer

Nederlandse werkwijze voor bepaling meetonzekerheid gaat internationaal

13-06-2018 Recent is de herziene NEN 7779 gepubliceerd. Deze norm is sinds jaren het referentiedocument om meetonzekerheid te bepalen. Laboratoria met een ISO/IEC 17025-accreditatie zijn verplicht om meetonzekerheid vast te stellen. In het buitenland bestaan er nauwelijks afspraken voor het bepalen van meetonzekerheid. Met de internationalisering van NEN 7779 kan de Nederlandse werkwijze internationaal leidend worden.

Lees meer

Congres De nieuwe ISO 22000

08-06-2018 Als foodbedrijf wil en moet u voedselveilige producten afleveren. Niet alleen om recalls te voorkomen; ook de vraag van afnemers, toeleveranciers en de NVWA aan foodbedrijven om voedselveiligheid aantoonbaar te maken, neemt toe. Wie werkt volgens een erkende norm laat zien de zaken goed op orde te hebben. ISO 22000 is zo'n norm.

Lees meer

Workshop Evaluatie NEN 5744 voor monsterneming van grondwater

15-05-2018 NEN 5744 ‘Bodem – Monsterneming van grondwater’ is in 2011 aangepast. Een evaluatie is van belang. Het uitgangspunt voor de workshop is erachter te komen hoe de norm in de praktijk functioneert. Biedt de norm voldoende handvatten om in Nederland goed en vergelijkbaar bodemonderzoek uit te voeren? Wat zijn de ervaringen van de veldwerker zelf?

Lees meer

Introductie-evenement ISO 19011: ‘Auditing in beweging’

15-05-2018 De herziening van ISO 19011, de richtlijn voor het uitvoeren van interne audits van managementsystemen, is bijna gereed. Naar verwachting wordt deze komende zomer gepubliceerd. Voor NEN aanleiding om op donderdag 20 september een evenement te organiseren: ‘Auditing in beweging’.

Lees meer

Voorstel voor ISO-norm voor bepaling helderheid glas

14-05-2018 Bij ISO (International Standardization Organization) ligt een voorstel voor de ontwikkeling van een norm om eisen te stellen voor de bepaling van helderheid van glas. Het betreft glas zoals gebruikt wordt in tafelwaar, giftware, sieraden en armaturen.

Lees meer

Reactie NEN op terugtrekken van RIVM en NVWA uit de Nederlandse normcommissie Tabak en tabaksproducten

07-05-2018 RIVM en NVWA hebben vandaag hun deelname aan de Nederlandse normcommissie Tabak en tabaksproducten opgezegd. Als gevolg hiervan bestaat de normcommissie nu alleen nog uit vertegenwoordigers van de tabaksindustrie.

Lees meer

Gezocht: mensen met Lyme of koorts bij tekenbeet

23-04-2018 Mensen met de ziekte van Lyme en/of koorts na een tekenbeet kunnen zich aanmelden voor wetenschappelijk onderzoek via www.tekenradar.nl. Hun gezondheid wordt dan 1 jaar gevolgd via bloedafnames en online vragenlijsten.

Lees meer

Nederlandse normcommissie ‘Elektronische sigaretten en e-liquids’ zoekt onafhankelijke voorzitter

19-04-2018 Sinds 2015 is de normcommissie ‘Elektronische sigaretten en E-liquids’ actief betrokken bij de ontwikkeling van Europese en mondiale gestandaardiseerde testmethoden. De commissie is op zoek naar een onafhankelijke voorzitter, die de algemene leiding van de normcommissie op zich wil nemen. Reageren op deze functie is mogelijk tot 31 mei 2018.

Lees meer

Normontwerp 'perchloraat in meststoffen' gepubliceerd

19-04-2018 CEN heeft een nieuw normontwerp gepubliceerd met een bepalingsmethode voor perchloraat in meststoffen: prEN 17246. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen tot 1 juni 2018 commentaar indienen op het normontwerp.

Lees meer

Aanvulling ISO 22000 'transport & storage' op de goede weg

17-04-2018 De ISO-werkgroep 'transport & storage' (WG 10) heeft tijdens zijn tweede bijeenkomst een flink verbeterde tekst gemaakt van het ISO-document met basisvoorwaarden voor transport en opslag in het kader van ISO 22000. Dat is de internationale norm voor voedselveiligheidsmanagementsystemen. Met de publicatie van de definitieve norm in de tweede helft van 2019 ligt het project mooi op schema.

Lees meer

Cursus Food & Feed Safety oliën en vetten

17-04-2018 De ketenorganisatie voor Margarine, Vetten en Oliën (MVO), geeft op 12, 13 en 14 juni een interessante 3 daagse cursus over Food & Feed Safety van plantaardige en dierlijke oliën en vetten in Vlaardingen. Juliane Eykelhoff van NEN zal hier ook aanwezig zijn en spreken over het belang van normalisatie in de internationale aanvoerketen. Geïnteresseerden hebben nog tot 11 mei de tijd om zich aan te melden voor de cursus.

Lees meer

Nieuw ISO-normontwerp vitamine K zuigelingenvoeding

17-04-2018 ISO heeft onlangs een nieuw normontwerp gepubliceerd met een bepalingsmethode voor vitamine K1 in zuigelingenvoeding en speciale voeding voor volwassenen, ISO/DIS 21446. De methode is gevalideerd via een interlaboratiumonderzoek voor tien verschillende producten en gebruikt HPLC met fluorescentie detectie. Commentaar op de methode kan tot eind mei 2018 bij NEN worden ingediend.

Lees meer

Analytische zuivelwereld bijeen voor Analytical Week

17-04-2018 Analytische experts vanuit de gehele wereld komen van 23-27 april in Dublin bijeen voor de jaarlijkse IDF/ISO Analytical Week. Tijdens de bijeenkomst zullen ongeveer 150 experts samen werken aan circa veertig projecten. Deze projecten zullen uiteindelijk nieuwe IDF/ISO normen worden op het gebied van analyse en monsterneming van melk en zuivelproducten. Het gaat om normen met chemische en microbiologische methoden voor de analyse van zowel nutriënten als contaminanten in zuivel.

Lees meer

Bijeenkomst over agro-robotics in de landbouw

08-02-2018 NEN houdt op 27 maart een bijeenkomst over de ontwikkelingen op het gebied van agro robotics, ict-toepassingen in de landbouw.

Lees meer

Weer standaard geaccepteerd door Ketenborging

07-02-2018 Ketenborging.nl heeft onlangs de Feed Chain Alliance Standaard geaccepteerd. De standaard werd op 2 januari van dit jaar als eerste diervoederstandaard geaccepteerd. Inmiddels zijn er diverse andere goedgekeurde kwaliteitsschema’s, waaronder een op basis van ISO 22000.

Lees meer

Wat maakt een voedselingrediënt natuurlijk?

07-02-2018 Wanneer is iets een ‘natuurlijk’ voedselingrediënt? Tot nu toe was er geen internationaal geaccepteerde definitie van, maar een nieuwe ISO Technical Specification zal de voedingsmiddelenindustrie helpen om dezelfde taal te spreken.

Lees meer

Nieuwe CEN-norm bepaling nitraat en nitriet in groente

07-02-2018 CEN heeft een nieuwe norm gepubliceerd voor de bepaling van nitraat en nitriet in groente. NEN-EN 12014-2 gebruikt de HPLC-techniek en ionchromatografie (IC) en is toepasbaar op producten met een gehalte van 25 mg/kg of meer.

Lees meer

Normontwerp Pulskorvisserij gepubliceerd voor commentaar

01-02-2018 In december 2016 startte de Nederlandse normcommissie 'Visserij en aquacultuur' de ontwikkeling van een Nederlandse norm voor pulsvisserij op platvis. Vanaf 1 februari tot 1 mei 2018 is de ontwerpnorm NEN 7920 ‘Pulsvisserij - eisen voor pulsvleugel en pulskorvisserij op platvis' beschikbaar op de website van NEN voor commentaar.

Lees meer

Informatiemiddag ISO-norm voor identificatie vleessoorten in levensmiddelen

29-01-2018 NEN organiseert op 12 februari 2018 een informatiemiddag van 13.30 – 16.30 uur over een internationale norm voor identificatie van vleessoorten in levensmiddelen (‘meat speciation’). Tijdens deze informatiemiddag wordt een inventarisatie gemaakt van de positie onder Nederlandse stakeholders over de ontwerpnorm ISO 20813 ‘Identificatie, detectie en kwantificering van diersoorten in levensmiddelen en voedselproducten’.

Lees meer

Eerste horde behoud van pulsvisserij genomen

11-12-2017 De Visserijcommissie in het Europees Parlement heeft onlangs positief gestemd over het voorwaardelijk permanent vrijgeven van de pulsvisserij. Daarmee is een eerste belangrijke horde genomen.

Lees meer

Nieuwe versie ISO 22000 dichterbij

08-12-2017 Het verwerken van het commentaar van ISO-lidstaten op de ontwerpversie van de norm ISO/DIS 22000 is zo goed gegaan, dat besloten is geen tweede DIS te publiceren, maar direct over te gaan tot publicatie van de FDIS. Het streven is om de definitieve nieuwe versie van de norm in juli of augustus 2018 te publiceren. Dit is goed nieuws voor de markt, die met smart op de nieuwe ISO 22000 wacht.

Lees meer

Definitieve intrekking Nederlandse normen voor diervoeder

08-12-2017 In een eerder persbericht van 15 augustus jl. is aangekondigd dat de leden van de Nederlandse normcommissie 'Diervoeder' hadden besloten om een viertal Nederlandse normen in te trekken. Omdat vanuit de sector bezwaar is aangetekend, zullen uiteindelijk twee van de vier normen worden ingetrokken.

Lees meer

Herziene ISO-normen voor cacaobonen gepubliceerd

08-12-2017 De publicatie van twee herziene internationale normen voor cacaobonen ISO 2451 en ISO 2292 is een feit. Beide normen voorzien in de behoefte van diverse partijen die te maken hebben met de internationale handel in cacao(bonen). Nederland is, als één van de grootste cacao-importerende landen, nauw betrokken geweest bij de herziening van deze normen.

Lees meer

Publieke commentaarronde NEN-EN-ISO-norm methodeverificatie

05-12-2017 Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van een meerdelige ISO-norm voor validatie en verificatie van microbiologische methoden in de agrofoodsector. Er is nu een nieuw normontwerp verschenen binnen deze normenreeks, het derde deel, met eisen voor methodeverificatie in een laboratorium. Tijdens de publieke commentaarronde kunnen belanghebbenden tot 1 februari 2018 commentaar indienen op dit deel.

Lees meer

Vier diervoedernormen gepubliceerd

05-12-2017 Er zijn ontwikkelingen op het gebied van normen voor diervoeder. Hieronder leest u de laatste stand van zaken.

Lees meer

Voorstel ISO-norm natuurlijke antimicrobiële stoffen goedgekeurd

04-12-2017 Het Iraanse voorstel voor het opstellen van een nieuwe norm over natuurlijke antimicrobiële stoffen, is door een meerderheid van de ISO-lidstaten goedgekeurd. De nieuwe norm zal een lijst met termen en definities van deze stoffen bevatten. Met de goedkeuring kan het voorstel in het werkprogramma van ISO worden opgenomen. Nederland heeft tegen gestemd, met commentaar.

Lees meer

Zuivelwereld bijeen voor World Dairy Summit

04-12-2017 De internationale zuivelwereld kwam van 29 oktober tot 3 november bijeen in Belfast voor de jaarlijkse IDF World Dairy Summit (WDS). De conferentie werd door ruim 1000 mensen uit de mondiale zuivelwereld en aanverwante sectoren bezocht, van melkveehouder tot bankier. Tijdens de week kwamen allerlei thema's aan de orde die relevant zijn voor de zuivelsector. Dit keer namen de herstellende melkprijs, Brexit, de toenemende antimicrobiële resistentie en de Declaration of Rotterdam een prominente plaats in in het programma.

Lees meer

ISO-conceptnormen zuivel en zuigelingenvoeding beschikbaar

04-12-2017 ISO heeft drie nieuwe normontwerpen gepubliceerd ter commentaar. Het gaat om een methode voor de bepaling van chloride en twee methoden voor de bepaling van mineralen en sporenelementen (MS-techniek en AES-techniek). De methoden zijn ontwikkeld en gevalideerd voor de toepassing in melkproducten en zuigelingenvoeding in een samenwerkingsverband tussen AOAC, ISO en IDF en China. Commentaar kan worden ingediend tot eind januari.

Lees meer

WHO: “Stop met antibiotica bij gezonde dieren”

04-12-2017 De Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept wereldwijd veehouders op om te stoppen met antibiotica bij gezonde dieren. De kans op resistente bacteriën moet daardoor afnemen. Nederland doet het goed, maar het kan beter.

Lees meer

CEN publiceert nieuwe richtlijnen over pesticideresidu’s

24-10-2017 De Europese technische commissie CEN/TC 275 (horizontale voedingsmiddelen analyse) heeft twee nieuwe specificaties gepubliceerd voor de bepaling van pesticideresidu's in voedingsmiddelen. Eén daarvan heeft ook als toepassingsgebied fipronil.

Lees meer

Normontwerp vitamine D in zuigelingenvoeding

24-10-2017 ISO heeft een nieuw normontwerp gepubliceerd met een bepalingsmethode voor vitamine D in zuigelingenvoeding en speciale voeding voor volwassenen, ISO/DIS 20636. De set van nieuwe normen waar dit ontwerp onder valt, is belangrijk omdat een groot aantal van de analysemethoden voor zuigelingenvoeding in de loop van de jaren verouderd is.

Lees meer

Eervolle vermelding NZO bij NENnovation Award 2017

24-10-2017 De NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie) heeft een eervolle vermelding gekregen tijdens de World Standards Day. Daar werd ook de NENnovation Award 2017 uitgereikt die is gewonnen door de Nierstichting met een project over een innovatieve draagbare kunstnier.

Lees meer

Experts normen koeltransport gezocht

24-10-2017 Koeltransport is een groeiende en internationaal uitdagende sector. Zeker wanneer de transporteur meerdere landsgrenzen oversteekt, kunnen de (gekoelde) omstandigheden voor overdracht en levering erg verschillen. Om meer standaardisatie te bieden, worden commissieleden gezocht voor het ontwikkelen van internationale normen (ISO).

Lees meer

Agri Food Week propageert transparantie en innovatie

24-10-2017 Tijdens Dutch Agri Food Week konden bezoekers nieuwe inzichten opdoen over de toekomst van voedsel in ons land en de wereld. Er waren tussen 9 en 19 oktober tal van noviteiten te zien die meer dan 50.000 bezoekers trokken.

Lees meer

Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm!

21-09-2017 Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking steeds schaarser. Om dit op te lossen is een andere economie noodzakelijk: een circulaire economie. In 2017 is het Grondstoffenakkoord getekend, waar ook NEN zijn handtekening onder heeft gezet en hier volledig achter staat. De bedoeling is dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. NEN geeft extra aandacht aan dit onderwerp om te onderzoeken welke normen aangepast moeten worden of nieuwe normen opgezet moeten worden om de circulaire transitie te versnellen.

Lees meer

Herziening ISO 22000 ‘Voedselveiligheid managementsystemen’

13-09-2017 ISO 22000, de internationale norm voor management van voedselveiligheid, wordt herschreven. Commentaar op het normontwerp wordt geëvalueerd tijdens de plenaire ISO-vergadering, die dit jaar voor het eerst plaatsvindt in Nederland.

Lees meer

Normenserie voor monstervoorbehandeling herzien

22-08-2017 Bij microbiologische analyses vertrouwen laboratoria op analysemethoden die vastgelegd zijn in normen. Voor al die normen is het van belang het juiste uitgangspunt te gebruiken: het monster. Als uw laboratorium microbiologische analyses uitvoert, heeft u ook baat bij de nieuwe normdelen voor monstervoorbehandeling.

Lees meer

Voorstel ISO norm natuurlijke antimicrobiële stoffen

21-08-2017 Iran heeft bij ISO een voorstel ingediend voor een nieuwe norm over natuurlijke antimicrobiële stoffen. De norm zou een lijst met termen en definities van deze stoffen moeten bevatten. Het gaat om natuurlijke antimicrobiële stoffen die gebruikt kunnen worden als conserveringsmiddel in voeding en synthetische varianten kunnen vervangen. De leden van ISO kunnen tot begin november bij ISO hun mening over dit voorstel geven.

Lees meer

Nieuwe Europese normen melamine, ethylcarbamaat en benzeen

21-08-2017 CEN heeft drie nieuwe normen gepubliceerd met analysemethoden voor de contaminanten melamine, ethylcarbamaat en benzeen in voedingsmiddelen. De normen zijn ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie (EC) om handhaving van Europese wetgeving te vergemakkelijken. De drie normen (NEN-EN 16852 voor ethylcarbamaat, NEN-EN 16857 voor benzeen en NEN-EN 1858 voor melamine) zijn bij NEN verkrijgbaar.

Lees meer

Laboratoria gevraagd voor studie met ISO 771

17-08-2017 NEN roept laboratoria op zich te melden voor een validatiestudie met ISO 771. Dat is de norm die een methode specificeert om vocht en vluchtige stoffen te bepalen in meel van oliehoudende zaden.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop