Online vergadering voor de ontwikkeling van normen voor bemestingsproducten

30-03-2020 De komende tijd wordt er een groot aantal nieuwe, geharmoniseerde normen ontwikkeld. De normcommissie ‘Bodemverbeterende middelen en Teeltsubstraten’ kwam 25 maart online bijeen om de Nederlandse prioriteiten scherp te krijgen.

Door snelle ontwikkelingen in de landbouwsector en de transitie naar een steeds meer circulaire samenleving, verandert ook het gebruik van bemestingsproducten. Het gebruik van verschillende landbouwproductiemiddelen neemt toe. De Europese Commissie heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd waarin meerdere categorieën landbouwproductiemiddelen zijn opgenomen. Er wordt gewerkt aan geharmoniseerde normen, om te kunnen voldoen aan deze nieuwe richtlijn, door het veilig gebruik van deze middelen te stimuleren en daarbij te werken aan een meer efficiënte en duurzame landbouw.

Online vergadering

De Nederlandse normcommissie ‘Bodemverbeterende middelen en Teeltsubstraten’ vergaderde afgelopen woensdag 25 maart voor het eerst online met elkaar om de interessegebieden en prioriteiten van de commissieleden in kaart te brengen. Hoewel de commissie niet fysiek bij elkaar kon zijn, was het een productieve vergadering. Naast de prioriteiten voor de commissie, is ook gesproken over het werven van nieuwe leden om de inhoudelijke expertise op dit gebied binnen de commissie uit te breiden.

Nederlands belang en deelname

Nederland is verplicht de nieuwe geharmoniseerde Europese normen over te nemen. Door deel te nemen aan een Nederlandse normcommissie, is het mogelijk om invloed uit te oefenen op het normalisatieproces. Dit kan zowel inhoudelijk door deel te nemen aan een Europese werkgroep, als door te stemmen over de Europese documenten. Samen kan de sector werken aan de toekomst van meststoffengebruik in Europa en dus ook in Nederland.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Zarra de Laat, Consultant Agrofood, telefoon (015) 2 690 444 of e-mail afc@nen.nl

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie voor landbouwproductiemiddelen houdt zich bezig met het ontwikkelen van en inspraak in normen rondom meet- en analysemethoden van verschillende bemestingsproducten en meststoffengebruik. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop