Nieuwsberichten Milieu

Het nieuws volgen?
Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Milieumail.

De nieuwe ISO’s: een tussenstand

24-04-2017 Organisaties zijn inmiddels anderhalf jaar bezig met de nieuwe ISO’s. Een mooi moment om de balans op te maken: waar lopen organisaties tegenaan? Waar loopt een certificatie-instelling als TÜV Nederland tegenaan? Veroorzaakt de HLS een revolutie of blijft het bij evolutie?

Lees meer

Eerste Nederlandse gemeente ondertekent zelfverklaring ISO 26000

20-04-2017 Gemeente Eindhoven ondertekende onlangs als eerste gemeente in Nederland de zelfverklaring ISO 26000. Met deze verklaring maakt de gemeente zichtbaar dat duurzaamheid in alle aspecten van de bedrijfsvoering is doorgevoerd, volgens de richtlijnen van NEN-ISO 26000. De zelfverklaring is gepubliceerd op het Publicatieplatform ISO 26000.

Lees meer

Herziening NEN 6953 ’Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in water’

18-04-2017 NEN 6953 ‘Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in water’ is herzien. Deze norm beschrijft aanwijzingen voor de bepaling van het gehalte aan geselecteerde elementen in water. NEN 6953 is één van de modulaire normen die in Nederland gebruikt worden.

Lees meer

Oprichting nieuwe normcommissie voor keramische vezels

10-04-2017 NEN richt een nieuwe normcommissie 'Keramische vezels' op. Deze commissie gaat een norm maken die een methode beschrijft voor inventarisatie en analyse van keramische vezels. Keramische vezels worden gebruikt voor thermische isolatie in ovens in de industrie. Tijdens een bijeenkomst op 23 februari 2017 werd de behoefte aan zo'n norm bevestigd.

Lees meer

De rol van bodem op klimaatverandering

06-04-2017 ISO ontwikkelt vele methoden op het gebied van klimaatverandering. Op deze manier wordt bijgedragen aan uniforme methoden om klimaat gerelateerde parameters te kunnen meten en registreren en onderzoek uit te voeren. In de werkgroep van ISO/TC 190 ‘Soil quality’ werken internationale bodemexperts samen op het gebied van onderzoek en kwaliteit in relatie tot klimaatverandering.

Lees meer

Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

31-03-2017 De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Lees meer

Nationaal onderzoek 2017 'De wereld van de kwaliteitsmanager'

27-03-2017 Door Kwaliteit in Bedrijf (platform voor MVO en kwaliteitsmanagement) is een uitgebreid onderzoek gedaan onder kwaliteitsmanagers: hoe verandert hun (werk)omgeving, wat houdt hen bezig en wat zijn hun uitdagingen in 2017?

Lees meer

Wereld Waterdag: Innoveren en kennis delen is noodzaak voor watersector!

22-03-2017 Vandaag is het Wereld Waterdag. Wat velen niet beseffen is dat water één van de grootste crisissen op de wereld is. We hebben als samenleving te maken met teveel, te weinig, of te vies water. Dit treft de economie, de emancipatie, de natuur en het milieu. Daarom staat water dit jaar bij NEN hoog op de agenda.

Lees meer

Publicatie NPR 7394 voor moleculairbiologisch onderzoek van water

23-02-2017 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor algemene principes bij kwaliteitsborging van moleculairbiologisch onderzoek van water is gepubliceerd. Dit onderzoek is gericht op het aantonen en/of kwantificeren van het DNA of RNA van bepaalde groepen micro-organismen in watermonsters van verschillende aard.

Lees meer

Nieuwe eisen voor laboratoria als ontwerp gepubliceerd

10-02-2017 NEN-EN-ISO/IEC 17025, de internationale norm met algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, is sinds 2015 in herziening. Na de publicatie van het ontwerp vorige maand door ISO, is de Draft International Standard gepubliceerd. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn substantieel. Zo is de norm nu expliciet ook van toepassing op organisaties die alleen de sampling (monstername) uitvoeren, zonder de opvolgende beproevings- of kalibratieactiviteiten.

Lees meer

Minister Blok wil minimum milieuprestatie in Bouwbesluit

07-02-2017 Minister Blok (recentelijk nog Wonen en Rijksdienst) wil per 2018 minimumeisen voor de milieuprestatie van gebouwen opnemen in het Bouwbesluit. Blok stuurt hiervoor nog een voorstel naar de Tweede Kamer. Het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB) heeft Minister Blok in een eerder stadium al geadviseerd een grenswaarde in te voeren.

Lees meer

Normontwerp NEN 5725 gepubliceerd voor reacties

06-02-2017 De revisie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ heeft in januari geleid tot publicatie van het normontwerp. Marktpartijen hebben de mogelijkheid om commentaar te leveren op de inhoud van de norm. De commentaarperiode loopt tot 21 april 2017. De commentaren worden door de NEN-commissie verwerkt waarna de definitieve norm wordt gepubliceerd.

Lees meer

NEN ondertekent grondstoffenakkoord

25-01-2017 Gister heeft NEN het grondstoffenakkoord ondertekend. Het grondstoffenakkoord is een afspraak tussen bedrijven, overheden en milieuorganisaties om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Lees meer

Herziening internationale richtlijn voor het uitvoeren van audits van managementsystemen

17-01-2017 ISO’s populaire richtlijn voor het uitvoeren van audits van managementsystemen, ISO 19011, wordt herzien. Recentelijk is de eerste fase in deze herziening bereikt, na een stemming over de globale opzet van de richtlijn. Meepraten over de inhoud van ISO 19011 is nog volop mogelijk.

Lees meer

Praktijkrichtlijn ‘Richtlijn in geval van afwijken van emissiemeetnormen’ gepubliceerd

19-12-2016 De praktijkrichtlijn NPR 8117 'Richtlijn in geval van afwijken van emissiemeetnormen' is gepubliceerd. De NPR is een antwoord op de vraag van het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) naar een hulpmiddel voor een eenduidige interpretatie van normeisen die gesteld worden aan emissiemetingen.

Lees meer

NEN en de circulaire economie

16-12-2016 Ondernemingen die duurzamer willen worden door het omarmen van de circulaire economie komen veelal met productinnovaties. NEN-onderzoek bevestigt dat normen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van innovatieve producten en de marktacceptatie bevorderen. In nauwe samenwerking met bedrijven en Rijksoverheid werkt NEN eraan om te zorgen dat normen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van bedrijven in de circulaire economie.

Lees meer

Oprichting normcommissie voor keramische vezels

09-12-2016 Op 23 februari 2017 organiseert NEN een bijeenkomst voor de oprichting van een normcommissie voor (vuurvaste) keramische vezels. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle betrokken organisaties, zoals bijvoorbeeld professionals, brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen en laboratoria, die van plan zijn deel te nemen aan normalisatie voor keramische vezels. Belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor deze oprichtingsbijeenkomst.

Lees meer

NEN 5104 is ingetrokken: wat nu?

06-12-2016 In maart 2016 is NEN 5104 'Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters' ingetrokken. Dit heeft tot vragen in de markt geleid over welke norm nu moet worden toegepast wanneer dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Er worden met name vragen gesteld wanneer in de wetgeving nog naar NEN 5104 wordt verwezen.

Lees meer

NTA 8017 'Grondwatermonitoring' herzien

05-12-2016 De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8017 voor de monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van grondwaterkwaliteit is herzien. Deze NTA is specifiek toepasbaar in de landelijke en provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit, zowel in het kader van de Kaderrichtlijn Water als voor de uitvoering van landelijk en provinciaal beleid. Daarnaast kan deze NTA worden gebruikt voor monitoring van de drinkwatermeetnetten in het kader van het Drinkwaterbesluit.

Lees meer

Whitepaper ‘Meetonzekerheid’ beschikbaar

02-12-2016 Voor partijen die weleens opdrachten aan een laboratorium geven en de uitkomsten van de analyse gebruiken om besluiten te nemen, is het belangrijk om ook te kijken naar de bijbehorende meetonzekerheid. De whitepaper ‘Meetonzekerheid’ licht toe wat meetonzekerheid is en welke rol deze speelt. De whitepaper is kosteloos te downloaden via de website van NEN.

Lees meer

Herziening NEN 6600-2 'monstername oppervlaktewater' van start

02-12-2016 De normcommissie ‘Veldwerk-Monsterneming’ heeft dit najaar besloten om NEN 6600 2 te herzien. De norm wordt binnen Nederland veel gebruikt voor het controleren van de waterkwaliteit van onder andere meren en rivieren.

Lees meer

NEN 6600-1 'Monsterneming afvalwater' wordt aangepast

02-12-2016 De normcommissie ‘Veldwerk-Monsterneming’ heeft besloten om NEN 6600-1 te herzien. De norm wordt binnen Nederland veel gebruikt, onder meer bij berekeningen voor de verontreinigings- of zuiveringsheffing.

Lees meer

Nationale koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen ter commentaar

02-12-2016 De normsubcommissie ‘Anorganische parameters’ heeft afgelopen jaar gewerkt aan een herziening van NEN 6953 ‘Water -Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in water’. Ontwikkelingen vanuit het Europese project HORIZONTAL hebben geleid tot intrekking van een aantal Nederlandse normen en herziening van de norm.

Lees meer

Herziening NPR 8114 ter commentaar

24-11-2016 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8114 'Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen' is herzien en voor commentaar gepubliceerd. De herziening brengt NPR 8114 in lijn met de laatste versie van NEN-EN 14181 ‘Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2017 online commentaar indienen op het normontwerp.

Lees meer

ISO-normen voor het verbeteren van sanitair

18-11-2016 Veel mensen nemen toiletten voor lief, maar een op de drie mensen worstelt er weleens mee dat er niet altijd en overal een toilet aanwezig of toegankelijk is. Dit kan leiden tot een slechte gezondheid, ziekteverzuim, gebrek aan privacy en veiligheid, verminderde concentratie en uitputting. Slechte sanitaire voorzieningen en hygiëne kunnen in veel landen naar schatting tot 5% van het BBP kosten. ISO-normen kunnen helpen deze trend te keren en de kwaliteit van leven van 2,4 miljard mensen verhogen.

Lees meer

Praat mee over internationale richtlijn voor de integratie ISO 26000 in managementsystemen

08-11-2016 Vanuit Zweden is het initiatief gekomen om een handleiding te ontwikkelen waarmee organisaties ISO 26000 kunnen implementeren, binnen hun bestaande managementsysteem. Managementsystemen op basis van ISO-normen worden wereldwijd heel veel toegepast. Om met name middelgrote en kleine organisaties te ondersteunen bij het implementeren van ISO 26000, wordt deze handleiding ontwikkeld. Belanghebbenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling hiervan.

Lees meer

Aantal ISO-certificaten blijft wereldwijd stijgen

24-10-2016 Zoals blijkt uit de resultaten van het ‘ISO Survey’ over 2015 blijft het aantal ISO certificeringen wereldwijd stijgen. Volgens de resultaten van het onderzoek werden in 2015 wereldwijd in totaal 1.519 952 geldige certificaten gemeld voor negen verschillende managementsysteemnormen. In 2014 waren dat er 1.476 504, dat is een stijging van 3%.

Lees meer

Informatiebijeenkomst voor kwaliteitsmanagers

09-09-2016 Altijd al meer willen weten over hoe kwaliteitsnormen worden ontwikkeld? Ook benieuwd hoe u uw steentje kan bijdragen aan ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmanagement? Op 19 oktober 2016 is er een (gratis) informatiemiddag over kwaliteitsmanagement bij NEN in Delft. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze middag.

Lees meer

Norm voor ICP-MS meting van elementen herzien

30-08-2016 In de afgelopen jaren is NEN-EN-ISO 17294 – 2 herzien door ISO/TC 147 waterkwaliteit. De norm geeft de methode om met ICP-MS verschillende elementen te meten. Mede door het werk van de Nederlandse normsubcommissie ’Anorganische parameters’ zijn er een aantal elementen toegevoegd aan het toepassingsgebied.

Lees meer

Praat mee over Europa-brede afspraken over ethische toetsing van onderzoek en innovatie

29-08-2016 Big data, gen- en nanotechnologie, embryo-onderzoek, synthetische biologie, nucleaire energie. Ontwikkelingen en innovaties die tot stevige publieke debatten hebben geleid. Zijn deze ontwikkelingen wenselijk en voor wie? Wie beslist daarover? Ethische toetsing van onderzoeksprojecten en innovaties beantwoordt deze vragen en geeft aanbevelingen om projecten te verbeteren. NEN faciliteert de Europese afspraken hierover. Geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en commentaar leveren op het concept document.

Lees meer

Chemische immunoassays mogelijk genormaliseerd

15-08-2016 Het gebruik van immunoassays binnen de chemie is een relatief nieuwe ontwikkeling. Er zijn twee normen die deze techniek als onderwerp hebben. De target chemicaliën zijn echter zeer verschillend van aard en worden besproken tijdens de internationale vergadering van ISO/TC 147 ‘Water quality’ in Sydney (5-10 september). Bij voldoende steun worden de voorstellen ter stemming gebracht. Belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te praten of deel te nemen aan de ontwikkeling van deze normen.

Lees meer

World Smart Cities Event Singapore: adresseren prioriteiten en afstemmen mondiale standaardisatie

01-08-2016 Tijdens het World Smart City Forum in Singapore op 13 en 14 juli kwamen meer dan 400 Smart City stakeholders uit de hele wereld bijeen. Verschillende partijeen discussieerden over de knelpunten bij de transitie naar slimme en duurzame steden en hoe internationale standaarden kunnen helpen bij de oplossing hiervan.

Lees meer

Richtlijn in geval van afwijken van emissiemeetnormen’ gepubliceerd

14-07-2016 Het normontwerp NPR 8117 'Richtlijn in geval van afwijken van emissiemeetnormen' is gepubliceerd voor commentaar. De NPR is een antwoord op de vraag van het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) naar een hulpmiddel voor een eenduidige interpretatie van normeisen die gesteld worden aan emissiemetingen

Lees meer

Nieuwe normvoorstellen voor het meten van specifieke stoffen in water

06-07-2016 Vanuit de ISO/TC 'Water quality' zijn de afgelopen maand zijn maar liefst zes nieuwe normvoorstellen verschenen. Nederland kan aangeven wat zij van deze methoden ontwikkeling vindt en technisch commentaar aanleveren.

Lees meer

Informatiemiddag haardhout: NTA gewenst?

05-07-2016 Donderdag 30 juni 2016 organiseerde NEN van 13:00 uur tot 16:00 uur een informatiemiddag over het opstellen van kwaliteitseisen voor haardhout.

Lees meer

Norm gepubliceerd voor bewaking en interne dosimetrie voor werknemers in het medische werkveld blootgesteld aan niet ingekapselde bronnen

28-06-2016 In ziekenhuizen krijgen patiënten bij bepaalde onderzoeken en therapieën radioactieve stoffen toegediend, meestal in de vorm van een vloeistof. Bij niet ingekapselde radioactiviteit is er voor medewerkers die deze stoffen toedienen een risico op inslikken of inademen. De nieuw gepubliceerde norm helpt werkgevers de risico’s voor hun werknemers tot een minimum te beperken en hun blootstelling te monitoren.

Lees meer

Informatiemiddag keurmerk haardhout

16-06-2016 Op donderdag 30 juni 2016 organiseert NEN van 13:00 uur tot 15:30 uur een informatiebijeenkomst over het opstellen van een keurmerk voor haardhout. Tijdens deze bijeenkomst worden de randvoorwaarden van een dergelijk keurmerk uiteen gezet. Belanghebbenden, waaronder alle bedrijven, instellingen en organisaties die te maken hebben met haardhout, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen en mee te praten.

Lees meer

Normtraject visveiligheid gemalen en waterkrachtcentrales gestart

15-06-2016 Met een kick-off meeting in mei 2016 is een normtraject gestart voor visveiligheid van pompen en turbines. Ruim twintig vertegenwoordigers van pompfabrikanten, waterschappen en ecologische adviesbureaus hebben bij NEN deze meeting tot een succes gemaakt en een werkgroep opgericht. Dhr. Jacob Van Berkel is benoemd als voorzitter van de werkgroep.

Lees meer

Praktijkrichtlijn gepubliceerd voor het meten van effecten van maatregelen op luchtkwaliteit

13-06-2016 NPR 7769 'Richtlijnen voor metingen bij de bepaling van de effecten van maatregelen op de luchtkwaliteit' is gepubliceerd. De Nederlandse praktijkrichtlijn is een aanvulling op het 'Afwegingskader bepalen lokale luchtkwaliteit – Wanneer is meten zinvol?' van het kennisplatform CROW.

Lees meer

Herziening ISO 19011 van start, 7 juli informatiebijeenkomst

10-06-2016 De herziening van ISO 19011, de richtlijn voor interne audits, start binnenkort. NEN organiseert daarom op donderdag 7 juli een informatiebijeenkomst met als doel een actieve normcommissie op te richten. Deze commissie zal inbreng leveren bij de herziening van ISO 19011, conceptversies vanuit ISO bespreken en het Nederlands standpunt in het internationale normalisatietraject bepalen.

Lees meer

Facilitair dienstverlener Gul publiceert 'Zelfverklaring maatschappelijk verantwoord ondernemen'

24-05-2016 Met de publicatie van de zelfverklaring ISO 26000 laat facilitair serviceverlener Gul zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook voor haar sector van belang is en daarnaast een aanvulling biedt op ISO 9001 en 14001.

Lees meer

Kansen vergroten voor biobased bouwproducten

12-05-2016 NEN organiseert op woensdag 1 juni 2016 een workshop voor iedereen die de kansen voor biobased bouwproducten wil vergroten. Iedereen die werkt met biobased bouwproducten, of deze produceert, wordt uitgenodigd om mee te denken over de rol van normen als stimulans voor marktacceptatie.

Lees meer

Praktijkrichtlijn voor microscopische screening blauwalgen gepubliceerd

10-05-2016 De normsubcommissie ‘Ecologie’ heeft de werkwijze van het blauwalgenprotocol uitgewerkt tot een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). NPR 9060 ‘Water - Hydrobiologische methoden - Microscopisch onderzoek blauwalgen (Cyanobacteriën) ten behoeve van risicobeoordeling oppervlaktewater’ is gepubliceerd.

Lees meer

Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving in werking

02-05-2016 De Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is op 14 april in werking getreden (Stb. 2016/139). Hetzelfde geldt voor de samenhangende Regeling aanwijzing kringen van gemeenten die deelnemen aan een omgevingsdienst en enkele correcties (Stcrt. 2016/16200).

Lees meer

Wijzigingsblad bij NEN 5740 over bodemonderzoek gepubliceerd

18-04-2016 NEN is gevraagd om NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’ ook toepasbaar te maken voor lijnvormig onderzoek. Met de publicatie van dit wijzigingsblad (NEN 5740/A1) wordt hier gehoor aan gegeven. Daarnaast bevat de aanvulling een paar andere wijzigingen, waaronder een verduidelijking van de noodzaak tot het plaatsen van peilbuizen met een snijdend peilfilter, en een zorgvuldiger formulering van de tabellen.

Lees meer

Ontwerp NPR voor moleculairbiologisch onderzoek van water gepubliceerd

04-04-2016 NEN heeft een ontwerp Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) ter commentaar gepubliceerd voor algemene principes bij kwaliteitsborging van moleculairbiologisch onderzoek van water. Dit onderzoek is gericht op het aantonen en/of kwantificeren van het DNA of RNA van bepaalde groepen micro-organismen in watermonsters van verschillende aard. Belanghebbenden kunnen tot 30 april 2016 online commentaar indienen.

Lees meer

Herziening drie normen op gebied van bodem

14-03-2016 Internationale normalisatie heeft een directe invloed op Nederlandse normen. Met name Europese normen kunnen leiden tot de herinrichting van Nederlandse normen. De normcommissie ‘Organische parameters’ heeft door het verschijnen van nieuwe Europese normen drie Nederlandse normen op het gebied van bodem aangepast.

Lees meer

Nederlandse expertise leidt tot internationale norm over radon exhalatie

04-03-2016 Radon is een natuurlijk radioactief edelgas. Het vindt zijn oorsprong in bodem en bodemmaterialen. Het vrijkomen van radon uit het bouwmateriaal wordt exhalatie genoemd. De in Nederland gangbare meetmethode is een aantal jaar geleden door de NEN-normcommissie ‘Radioactiviteit - Toepassing en meten’ vastgelegd in NEN 5699:2001. Deze norm is gebruikt als basis voor de nieuwe internationale norm NEN-ISO 11665-9.

Lees meer

Nederlandse normen voor radioactiviteit aangepast aan Europese normen

01-03-2016 In de afgelopen jaren is een aantal normen op het gebied van radioactiviteitsmetingen in water als Europese (EN-)norm gepubliceerd. Een aantal hiervan heeft een sterke overlap met bestaande Nederlandse (NEN) normen. De meting in de EN-normen is, mede door het werk van de Nederlandse delegatie, identiek. In normale omstandigheden zou dit leiden tot intrekking van de NEN-norm. Omdat de Nederlandse normen het gehele milieu als toepassingsgebied hebben worden ze niet ingetrokken maar herzien.

Lees meer

100e zelfverklaring ISO 26000 online

24-02-2016 Het NEN Publicatieplatform ISO 26000 viert feest! De 100e zelfverklaring is online geplaatst. Leden van Kartoflex, fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen, hebben gezamenlijk het implementatietraject van ISO 26000 doorlopen. Met het plaatsen van hun zelfverklaringen op het NEN Publicatieplatform ISO 26000 komt de teller op 100.

Lees meer

Managementtaal leren spreken helpt KAM-manager bij fungeren als spil tussen strategie en uitvoering

17-02-2016 ‘Iedereen heeft het er steeds over dat de KAM-manager de taal van het algemeen management moet leren spreken’, ervaart Ben Tiggelaar, gedragswetenschapper en dagvoorzitter, uit zijn samenwerking met NEN. ‘Hiervoor biedt ‘MBA in één dag’ veel aanknopingspunten. Daar behandelen we op een handzame manier de grote managementconcepten die wereldwijd het meest worden aangehaald en die je als verplichte literatuur in ongeveer alle MBA-opleidingen tegenkomt.’

Lees meer

Normen voor meetmethode en evaluatie van oppervlaktecontaminatie herzien

16-02-2016 Het weten of een oppervlakte met radioactiviteit is besmet, is een belangrijk onderdeel van het werken met straling. Het controleren op eventuele contaminatie is dan ook een onderdeel van alle trainingen in stralingshygiëne. De normenserie die zowel meetmethodes als evaluaties beschrijft is nu herzien en nieuw verschenen.

Lees meer

Opzet onderzoek naar asbest wordt vernieuwd

11-02-2016 Asbest kan gevaarlijk zijn. Onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is daarom strak gereguleerd. De eisen waaraan onderzoek naar asbest in bodem en in bouw- en sloopafval moet voldoen, zijn vastgelegd in documenten, die worden beheerd door NEN en SIKB. Discussies over de inrichting van dit onderzoek leiden nu tot aanpassing van de eisen.

Lees meer

Ontwikkeling NTA testmethode visvriendelijke pompen

02-02-2016 In maart 2016 start een nieuw op te richten werkgroep met de ontwikkeling van een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) ‘Bepaling van de visveiligheid van een pomp’. De intentie is dat NTA 8775 een methode gaat beschrijven om de visveiligheid (of visvriendelijkheid van een pomp te testen. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 10 maart 2016 bij NEN aanmelden voor deelname aan de NTA-werkgroep.

Lees meer

Publicatie herziene norm voor gebruikershandleidingen

01-02-2016 NEN heeft de nieuwe NEN 5509:2016 ‘Gebruikershandleidingen’ gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 5509 uit 1998. De norm biedt een handvat voor het opstellen van een gebruikershandleiding voor een product. De gebruikershandleiding is in veruit de meeste Europese productwetgeving onderdeel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Daarnaast speelt de presentatie van een product, waaronder de gebruikershandleiding, een essentiële rol bij de vraag of het product de veiligheid biedt die een gebruiker ervan mag verwachten (productaansprakelijkheid).

Lees meer

Normen voor geurkaarsen gepubliceerd

01-02-2016 Bij het branden van een geurkaars wordt de geur met de warme lucht van de vlam door de ruimte verspreid. Sommige natuurlijke of synthetische stoffen die hierbij vrijkomen, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Binnen CEN is een drietal normen opgesteld voor luchtverfrissers die een vorm van verbranding nodig hebben.

Lees meer

21 - 28 januari ‘Week van de circulaire economie’

26-01-2016 Nederland Circulair! organiseert van 21 - 28 januari samen met andere organisaties diverse bijeenkomsten (masterclasses, cocreatiesessies en keynotes) voor verschillende bedrijfstakken en specialisaties. In de ambitie om het Nederlandse bedrijfsleven te overtuigen, van de juiste tools en kennis te voorzien en meer bekendheid te geven aan bestaande circulaire businesscases, hebben zij de Week van de Circulaire Economie in het leven geroepen.

Lees meer

MBA in één dag + NEN Masterclass voor KAM-professionals

21-01-2016 In samenwerking met DenkProducties en Ben Tiggelaar organiseert NEN een verdieping van het seminar MBA in één dag® op 18 maart. Bij aanmelding voor het seminar krijgt u op 8 april een op maat gemaakte NEN Masterclass 'Kwaliteit en strategie' voor KAM-professionals cadeau. Een mooie kans om een mini MBA-programma te volgen en de opgedane kennis direct te vertalen naar uw KAM-managementsysteem.

Lees meer

Informatiebijeenkomst toepassing statistische methoden voor Six Sigma, QFD en SPC

18-01-2016 Voldoet mijn product aan kwaliteitseisen? Hoe kan ik mijn processen efficiënter maken? Sluit mijn product aan bij de wensen van de klant of andere stakeholders? Door statistische methoden toe te passen op Six Sigma, QFD en procesmanagement kunt u goed onderbouwde antwoorden geven op deze vragen. Op internationaal niveau vindt hierover zeer actieve normontwikkeling plaats. Op vrijdag 19 februari wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden. U bent van harte uitgenodigd.

Lees meer

Praktische gids helpt bij overstap op ISO 14001:2015

06-01-2016 De praktijkgids 'Overstappen op ISO 14001:2015 - De impact van de nieuwe norm' biedt de inhoudelijke handvatten en een stappenplan om de overstap te maken. Interviews tussen de ‘theorie’ door geven interessante praktijkdoorkijkjes. Door het stappenplan in deze gids uit te voeren, kunt u de komst van de certificerende instelling met een gerust hart afwachten. U zult ervaren dat ISO 14001:2015 echt helpt bij het realiseren van de strategische doelstellingen.

Lees meer

Experts gezocht voor normcommissie meststoffen

22-12-2015 Nederland heeft, via NEN, een bepalende invloed in de Europese normalisatie op het gebied van meststoffen. Voor het ontwikkelen van normen voor meststoffen zoekt NEN experts die willen deelnemen in de Nederlandse normcommissie. Dit is interessant voor iedereen die zich bezig houdt met de productie, analyse of toepassing van organische meststoffen en/of kalkmeststoffen.

Lees meer

NEN peilt interesse in deelname Europese normontwikkelingen op het gebied van zuurkasten

18-12-2015 De internationale werkgroep CEN/TC 332/WG 4 ‘Fume Cupboards’ heeft een aantal nieuwe onderwerpen geregistreerd welke in de komende jaren tot Europese normen ontwikkeld worden. NEN peilt de interesse in de Nederlandse markt om mee te werken aan deze Europese normalisatietrajecten via een nog op te richten nationale spiegelcommissie. Belanghebbende partijen die hieraan willen deelnemen, dienen voor 29 januari 2016 een mail te sturen naar mm@nen.nl.

Lees meer

Werk mee aan internationale normen voor statistische methoden voor Six Sigma, QFD en SPC

14-12-2015 Voldoet mijn product aan kwaliteitseisen? Hoe kan ik mijn processen efficiënter maken? Sluit mijn product aan bij de wensen van de klant of andere stakeholders? Methoden als Six Sigma, QFD en procesmanagement kunnen uw organisatie ondersteunen in het vinden van antwoorden op deze vragen. Maar zijn de antwoorden dan ook voldoende objectief onderbouwd? Hiervoor kunt u statistische methoden gebruiken. Op internationaal niveau vindt hierover zeer actieve normontwikkeling plaats. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om hierover mee te praten en zo hun invloed uit te oefenen.

Lees meer

Europese norm voor B2C-communicatie over biobased producten ter commentaar gepubliceerd

09-12-2015 Wanneer men spreekt over biobased producten, dan is het van groot belang om te begrijpen wat onder de term biobased wordt verstaan, en welke claims kunnen worden gebruikt. CEN heeft daarom normontwerp EN 16935 ‘Bio-based products - B2C reporting and communication - Requirements for claims’ opgesteld. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 15 januari 2016. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Lees meer

Praktijkrichtlijn ‘Meten effecten van maatregelen op luchtkwaliteit’ gepubliceerd

27-11-2015 Het normontwerp NPR 7769 'Richtlijnen voor metingen bij de bepaling van de effecten van maatregelen op de luchtkwaliteit' is gepubliceerd voor commentaar. De Nederlandse praktijkrichtlijn is een aanvulling op het 'Afwegingskader bepalen lokale luchtkwaliteit – Wanneer is meten zinvol?' van het kennisplatform CROW.

Lees meer

Publieke commentaarronde ISO-norm Legionella gestart

25-11-2015 Nederland is nauw betrokken bij de herziening van de internationale norm voor de detectie van Legionella. De toekomstige versie van ISO 11731 zal van toepassing zijn op verschillende watertypen, zoals: drink-, oppervlakte-, koel-, industrie- en proceswater. NEN-EN-ISO 11731 Ontw. is nu publiekelijk beschikbaar voor commentaar tot en met 15 december 2015.

Lees meer

Nationaal en internationaal asbestexpert Jan Tempelman geridderd voor zijn decennialange inzet voor asbestveiligheid

16-11-2015 Op 12 november is Jan Tempelman tijdens de Nationale Asbestconferentie te Rotterdam geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Om in aanmerking te komen voor een benoeming tot Officier in deze orde, spelen bedrijfsmatige en maatschappelijke verdiensten op internationaal niveau een rol. Jan Tempelman kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door wethouder Jan Jaap Kolkman uit zijn woonplaats Deventer.

Lees meer

ISO 14001 koppelt milieu nu aan bedrijfsstrategie

02-11-2015 De herziene ISO 14001-norm sluit beter aan bij trends als MVO en circulaire economie. De directie moet voortaan zelf aan de bak om de ‘groene’ positie van het bedrijf in de keten te verbeteren en het milieubeleid meer te verankeren in de algemene bedrijfsstrategie.

Lees meer

‘Het moet helemaal niet van ISO!’

30-10-2015 ‘Een van de grootste frustraties van onze auditors is de uitspraak van veel bedrijven dat het moet van ISO’, aldus Edwin Franken, managing director van TÜV Nederland op het NEN-congres ‘De impact van de nieuwe ISO’s’ op 6 oktober jl. Maar het móet helemaal niet van ISO!

Lees meer

Wereld Normalisatiedag!

13-10-2015 Op 14 oktober is het Wereld Normalisatiedag. Het thema dit jaar is: ‘Standards, the world's common language'. Normen zijn sterke hulpmiddelen voor 'positive change' in de huidige complexe wereld. Ze zorgen ervoor dat we internationaal dezelfde taal spreken, of het nu gaat om producten, diensten of processen.

Lees meer

9 oktober Dag van de Duurzaamheid

09-10-2015 Vrijdag 9 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Deze dag heeft als doel mensen en organisaties bij duurzaamheid te betrekken om zo tot een kantelpunt naar een duurzamere samenleving te komen. NEN is ook al jaren actief bezig met duurzaamheid, zoals met NEN-ISO 26000: dé richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Lees meer

NEN presenteert nieuwe ISO's

07-10-2015 Tijdens het druk bezochte congres 'De nieuwe ISO's' op 6 oktober zijn de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001 gepresenteerd. Directeur van NEN, Piet-Hein Daverveldt reikte het eerste exemplaar uit aan de voorzitter van MKB-Nederland, Michaël van Straalen.

Lees meer

20 oktober vergadering normen voor bepaling visvriendelijke pompen

05-10-2015 Naar aanleiding van de eerdere oproep zal op 20 oktober aanstaande de eerste vergadering zijn van de werkgroep visvriendelijke pompen. U kunt hier nog bij zijn.

Lees meer

Overgang certificaten naar ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

30-09-2015 IAF en ISO hebben de overgangstermijn voor ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 vastgesteld en afgesproken een overgangsperiode van 3 jaar aan te houden volgend op de publicatie van de normen.

Lees meer

Nieuwe ISO 14001 nu ook in het Nederlands beschikbaar

28-09-2015 De wereldwijd meest toegepaste norm voor milieumanagement, ISO 14001, is herzien. Belangrijke wijzigingen zorgen ervoor dat de norm aansluit bij de laatste inzichten in milieumanagement en duurzaam ondernemen. Door toepassing van de zogenoemde High Level Structure is de norm nu nog gemakkelijker te integreren met kwaliteitsmanagement. De Nederlandse vertaling is vanaf vandaag beschikbaar.

Lees meer

Europese norm voor de bepaling van gehalte koolstof in bio-based producten ter commentaar gepubliceerd

24-09-2015 CEN heeft het ontwerp van een nieuwe norm NEN-EN 16640 ‘Bio-based products - Bio-based carbon content - Determination of the bio-based carbon content using the radiocarbon method’ gepubliceerd. Nederlandse belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 19 oktober 2015. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Lees meer

Nederlandse radioactiviteit normen aangepast aan Europese normen – nu ter commentaar

18-09-2015 In de afgelopen jaren is een aantal normen op het gebied van radioactiviteitsmetingen in water als Europese (EN-)norm gepubliceerd. Een aantal hiervan heeft een sterke overlap met bestaande Nederlandse (NEN) normen. De meting in de EN-normen is identiek, en in normale omstandigheden zou dit leiden tot intrekking van de NEN-norm. Omdat de NEN-normen als toepassingsgebied monsters van verschillende samenstelling en herkomst hebben, zijn deze aangepast door de EN-normen hierin op te nemen. De normontwerpen zijn beschikbaar voor commentaar tot 1 december 2015.

Lees meer

NTA 9065 over meten en rekenen van geur wordt herzien

17-09-2015 De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 9065 'Luchtkwaliteit – Geurmetingen – Meten en rekenen geur' wordt herzien teneinde nieuwe ontwikkelingen op te nemen en de eenduidigheid van de eisen te vergroten. Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd deel te nemen aan deze herziening. Aanmelden hiervoor kan tot 23 oktober.

Lees meer

Norm voor risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies met asbesthoudende materialen herzien

07-09-2015 Met NEN 2991 kunnen blootstellingsrisico’s aan asbest worden beoordeeld. Het gaat hierbij om gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Een herziening van deze norm was noodzakelijk door wijzigingen in wet- en regelgeving en herziening van de certificatieschema's op het gebied van asbest. In de nieuwe versie is afstemming gezocht met de SC-540 (asbestinventarisatie).

Lees meer

Werkwijze asbestonderzoek vernieuwd

28-08-2015 In Nederland wordt asbestonderzoek uitgevoerd volgens gestandaardiseerde meetmethoden, vastgelegd in NEN-normen. Deze methoden zijn ontwikkeld en vastgesteld door een brede groep stakeholders. Rondom asbestonderzoek is de afgelopen jaren veel veranderd, daarom zijn deze normen nu herzien. Met de publicatie van de nieuwe NEN 5707 en NEN 5897 sluit asbestonderzoek weer aan bij de huidige praktijk en beleid.

Lees meer

Vier ISO-normen op het gebied van meststoffen gepubliceerd

03-08-2015 De internationale normcommissie ISO/TC 134 ‘Fertilizers and soil conditioners’ heeft een viertal analysemethoden op het gebied van meststoffen gepubliceerd. De normen hebben betrekking op het gehalte van arseen, cadmium, lood, chroom en kwik in meststoffen, bepaling van het wateroplosbaar kaliumgehalte en de analyse van met zwavel gecoat ureum.

Lees meer

Nieuwe editie NPR 5741 voor boortechnieken en monsternemingstoestellen

03-08-2015 De Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5741 ‘Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechnieken en monsternemingstoestellen voor grond, sediment, slib en grondwater bij milieuonderzoek’ is ingrijpend herzien. Dit als gevolg van de reactie van gebruikers van het document. Zij werden in de vorige versie geconfronteerd met een te strikte interpretatie van de beoordeling van de boortechnieken. NPR 5741 maakt deel uit van een reeks normen die de monsterneming ten behoeve van milieuonderzoek beschrijft.

Lees meer

NPR 8114 ‘Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’ wordt herzien

23-07-2015 In 2014 is de herziening van de Europese norm NEN-EN 14181 ‘Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’ gepubliceerd. Naar aanleiding van deze herziening wordt ook de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8114, die ondersteuning geeft bij de procedures in NEN-EN 14181, herzien. NEN nodigt belanghebbenden uit zich voor 16 september te melden indien zij willen meewerken aan deze herziening.

Lees meer

ISO/FDIS 9001 en ISO/FDIS 14001 beschikbaar in pakket

12-07-2015 De nieuwe normontwerpen van ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) zijn beschikbaar. Nog voor de officiële publicatie in september kunt u nu al vast inzicht krijgen in de nieuwe normen met een pakket ISO/FDIS 9001 of een pakket ISO/FDIS 14001.

Lees meer

Praktijkrichtlijn MVO Due Diligence gepubliceerd

04-06-2015 NEN heeft eind maart NPR 9036 'MVO - Handleiding voor de integratie van due diligence in bestaande risicomanagementsystemen' gepubliceerd. De richtlijn is ontwikkeld in opdracht van de SER en met subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Due diligence is een proces waarmee bedrijven risico’s identificeren en aanpakken om negatieve effecten op maatschappij en milieu als gevolg van hun handelen te voorkomen.

Lees meer

Norm voor analyse kiezelwieren definitief gepubliceerd

03-06-2015 Het handboek hydrobiologie is in 2010 gepubliceerd. Twee jaar na publicatie is vanuit de hydrobiologische laboratoria aangegeven dat voor de laboratoriumaccreditatie een verdere ontwikkeling tot normen gewenst was. Als eerste is nu NEN 9409 ‘Water – Hydrobiologische methoden – Analyse van kiezelwieren’ gepubliceerd.

Lees meer

ISO 14001:2015 is weer een stap dichterbij

01-06-2015 De laatste conceptversie van ISO 14001:2015 wordt begin juli als Final Draft International Standard in stemming gebracht. Eind september zal de derde editie van ISO 14001 dan een feit zijn.

Lees meer

Congres De impact van de nieuwe ISO’s - In 1 dag alles over ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

25-05-2015 Kom op 6 oktober naar de Jaarbeurs naar het NEN congres over de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001. Op deze dag voorzien we u van praktische handvatten om direct met de nieuwe normen aan de slag te gaan. Een breed scala aan managementinstrumenten komt aan bod: leiderschap, risicomanagement, compliance- en stakeholdermanagement, proces- en verbetermanagement en management van mensen en middelen. Dagvoorzitter is Ben Tiggelaar.

Lees meer

NEN peilt behoefte aan afspraken voor bepaling visvriendelijke pompen

06-05-2015 NEN wil een werkgroep oprichten die een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) gaat ontwikkelen voor de bepaling van de 'visveiligheid/visvriendelijkheid' van pompen. Naast een standaard testmethode, wil NEN een criterium vastleggen om de overlevingskans van vissen te voorspellen. Op basis hiervan kan een classificatiesysteem worden opgezet. De te ontwikkelen NTA geeft pompfabrikanten duidelijkheid over de testcondities en afnemers duidelijkheid over de prestaties op het gebied van vispasseerbaarheid. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 30 juni aanmelden voor deelname aan de NTA-werkgroep.

Lees meer

Europese norm voor B2B-communicatie over biobased producten ter commentaar

31-03-2015 Wanneer industriële inkopers over biobased producten spreken is het van groot belang om te begrijpen wat onder de term biobased wordt verstaan, en welke claims kunnen worden gebruikt. CEN heeft daarom normontwerp EN 16848 ‘Bio-based products - Template for B2B reporting and communication of characteristics - Data sheet’ opgesteld. Producenten en inkopers die zakelijk communiceren over biobased producten kunnen commentaar indienen tot 11 mei.

Lees meer

NEN actief in RESIN-project ‘Climate Resilient Cities and Infrastructures’

27-03-2015 RESIN is een groot onderzoeksproject dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Doel van het project is om Europese steden en vitale infrastructuren integraal klimaatbestendig te maken. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het standaardiseren van procedures voor het bepalen van kwetsbaarheid van bijvoorbeeld gebouwen, straten en pleinen of voor het vaststellen van maatregelen en het meten van de effectiviteit ervan. NEN heeft in dit project een belangrijke rol op het gebied van (het vaststellen van) normalisatie-activiteiten.

Lees meer

Commentaar gevraagd op drie herziene Nederlandse normen

24-03-2015 Internationale normalisatie heeft een directe invloed op Nederlandse normen. Met name Europese normen kunnen leiden tot de herinrichting van Nederlandse normen. De normcommissie ‘Organische parameters’ heeft door het verschijnen van Europese normen drie Nederlandse normen op het gebied van bodem aan te passen. De normen staan open voor commentaar tot 1 juli 2015.

Lees meer

NEN 6646 volledig herzien en in definitieve versie gepubliceerd

23-03-2015 De herziening van NEN 6646, een nationale meetnorm voor stikstof in water, is afgerond. Uit een eerdere evaluatie bleek dat er onduidelijkheid was over het omgaan met aangezuurde monsters. De normsubcommissie ‘Anorganische parameters’ heeft besloten niet alleen dit onderdeel te verduidelijken, maar om de norm volledig te herzien. Ook is de norm gemoderniseerd en aan de huidige stand van de techniek aangepast. De norm voor voorbehandeling, NEN 6646, is taalkundig en procedureel met NEN 6645 in lijn gebracht.

Lees meer

Praktijkrichtlijn voor microscopische screening blauwalgen ter commentaar

18-03-2015 De normsubcommissie ‘Ecologie’ heeft besloten de werkwijze van het blauwalgenprotocol uit te werken tot een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Het ontwerp van deze NPR 9060 ‘Water - Hydrobiologische methoden - Microscopische screening (Quick Scan) van blauwalgen (Cyanobacteriën)’ is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 juni a.s. online commentaar leveren op het document via www.normontwerpen.nen.nl.

Lees meer

Praktijkdag Microbiologie: ontwikkelingen rond methoden

13-03-2015 Belangrijkste veranderingen van klassieke methoden en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk worden besproken en bediscussieerd door deskundigen die nauw betrokken zijn bij het normalisatieproces. Betrouwbaarheid, praktijk en gebruikersvriendelijkheid staan hierbij centraal. Alweer de vijfde editie van het boek Microbiologie van Voedingsmiddelen wordt gepresenteerd op de praktijkdag van woensdag 29 april in Artis, Amsterdam.

Lees meer

Oproep voor deelname aan nieuwe werkgroep NPR ‘Binnen conformiteit afwijken van de norm bij emissiemetingen’

11-03-2015 Het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) heeft geconstateerd dat normeisen voor emissiemetingen in de praktijk soms verschillend geïnterpreteerd worden of moeilijk uitvoerbaar zijn. NEN heeft om die reden een werkgroep opgericht voor de ontwikkeling van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) ‘Binnen conformiteit afwijken van de norm bij emissiemetingen’. Op 19 mei vindt de startvergadering plaats. Belanghebbenden kunnen zich tot 10 april aanmelden voor deelname.

Lees meer

Vervanging viertal normen voor bepaling van uitloging

11-03-2015 NEN heeft besloten tot intrekking van vier NEN-normen in de reeks ‘Uitloogkarakteristieken van grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen’ (NEN 734x-serie). Reden hiervoor is dat de normen in de praktijk niet meer worden toegepast. Gebruikers worden geadviseerd voortaan de vervangende normen te gebruiken.

Lees meer

Nieuwe stap in ontwikkeling ISO 14001:2015

09-03-2015 Begin februari heeft de internationale werkgroep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van ISO 14001:2015 vergaderd in Tokyo. Er is een begin gemaakt met de behandeling van de ongeveer 1300 commentaren die zijn ingediend op de Draft International Standard.

Lees meer

Managementtrends in 2015

17-02-2015 Ook in 2015 zullen veel gesprekken in de boardrooms gaan over onderwerpen als goed bestuur, risico’s en kansen voor de organisatie, compliance met wetgeving, de wensen van belangrijke stakeholders, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Lees meer

Deelnemers ringonderzoek voor valideren van ISO-norm Legionella gezocht

27-01-2015 Nederland is nauw betrokken bij de herziening van de internationale (ISO-)norm voor Legionella. Vitens is namens Nederland projectleider van dit traject en NEN voert het secretariaat.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl