{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/6/6/5/402438_bedrijfsleven_personeel_collega_organisatie_kwaliteitsmanagement_GettyImages-1125784792_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/NEN-peilt-behoefte-aan-richtlijn-voor-corrigerende-maatregelen.htm", "title":"NEN peilt behoefte aan richtlijn voor corrigerende maatregelen", "pubdate":"21-07-2020", "lead":"Menig kwaliteits-, milieu- of veiligheidsmanager heeft te maken met liever fouten te willen herstellen (correctie), dan de fouten structureel te willen voorkomen door corrigerende maatregelen nemen. Dit is op een korte termijn een werkbare strategie binnen een organisatie. Maar op lange termijn worden eerdere fouten herhaaldelijk gemaakt. NEN peilt of er behoefte is aan een richtlijn voor corrigerende maatregelen. " }, { "image":"/upload_mm/9/b/3/402147_fytoplankton_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Normontwerp-analyse-fytoplankton-ter-commentaar.htm", "title":"Normontwerp analyse fytoplankton ter commentaar", "pubdate":"06-07-2020", "lead":"De publieke commentaarronde voor het normontwerp NEN 9407 voor fytoplankton analyse is gestart. Het is nu voor een brede groep belanghebbenden mogelijk om tot 1 oktober 2020 commentaar te leveren op deze norm. " }, { "image":"/upload_mm/c/2/0/401912_Sustainable%20finance%20GettyImages-1164668629_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Webinar-normen-duurzame-financiering.htm", "title":"Webinar normen duurzame financiering", "pubdate":"25-06-2020", "lead":"Binnen banken, pensioenen en investeerders is er steeds meer aandacht voor de maatschappelijke impact die zij hebben. Binnen ISO worden normen ontwikkeld die hierbij kunnen ondersteunen. Tijdens een webinar op donderdag 23 juli van 13 tot 14:30 uur, wordt een toelichting gegeven over de activiteiten van deze ISO-commissie. " }, { "image":"/upload_mm/6/8/d/400992_Bodem%20-%20GettyImages-1181479356%20-%20270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/NEN-en-SIKB-ontwikkelen-norm-voor-bodembeschrijving.htm", "title":"NEN en SIKB ontwikkelen norm voor bodembeschrijving", "pubdate":"19-06-2020", "lead":"NEN en SIKB trekken samen op bij de ontwikkeling van een Nederlandse norm. Met deze samenwerking willen beide partijen waarborgen dat de documenten ten aanzien van bodembeschrijving van beide partijen afgestemd zijn. Om dit doel te bereiken, is een gezamenlijke groep opgericht met partijen afkomstig uit de achterban van zowel NEN als SIKB. " }, { "image":"/upload_mm/2/9/4/401504_circulaire_economie_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Startschot-voor-de-ISOwerkgroep-Measuring-circularity.htm", "title":"Startschot voor de ISO-werkgroep ‘Measuring circularity’", "pubdate":"15-06-2020", "lead":"Van 15 tot en met 19 juni vindt de tweede vergadering van ISO/TC 323 ‘Circular economy’ plaats. Inmiddels zijn meer dan 220 experts uit 78 landen aangemeld. Zij hebben overleg over praktische handvatten om wereldwijd met circulaire economie aan de slag te gaan. NEN roept belangstellenden op zich aan te melden voor de nationale normcommissie Circulaire economie. Deze commissie draagt bij aan de ontwikkeling van deze mondiale richtlijnen." }, { "image":"/upload_mm/0/1/f/401204_GettyImages-611089760%20-%20laarzen%20in%20de%20aarde_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Microorganismen-als-Salmonella-en-E.-coli-in-bodem-en-slib.htm", "title":"Micro-organismen als Salmonella en E. coli in bodem en slib", "pubdate":"04-06-2020", "lead":"Op Europees niveau is een set van praktijkrichtlijnen gepubliceerd voor het detecteren van micro-organismen in bijvoorbeeld slib, bodem, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. Het gaat dan specifiek om de detectie van Salmonella spp. of E. coli. Er wordt gekeken of deze praktijkrichtlijnen op internationaal niveau ingebracht kunnen worden. Het is voor een brede groep belanghebbenden mogelijk om tot 1 augustus feedback te geven op deze praktijkrichtlijnen. Voor microbiologie zijn acht Europese praktijkrichtlijnen (CEN/Technical Report) van CEN/TC 308 ‘Characterization and management of sludge’ relevant." }, { "image":"/upload_mm/3/f/d/cid400403_270x150_cid386096_visveilige%20pompen%20270GettyImages-146968556_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Norm-voor-bepaling-visveiligheid-pompen-vijzels-en-waterturbines-gepubliceerd.htm", "title":"Norm voor bepaling visveiligheid pompen, vijzels en waterturbines gepubliceerd", "pubdate":"04-06-2020", "lead":"NEN 8775 ‘Visveiligheid - methode voor de bepaling van de visveiligheid van pompen, vijzels en omsloten waterturbines die worden gebruikt in gemalen en waterkrachtcentrales’ is gepubliceerd. De norm bevat een testmethode en een rekenmethode voor de bepaling van de veiligheid van vissen bij het passeren van gemalen en waterkrachtcentrales." }, { "image":"/upload_mm/5/f/3/401049_klimaat_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Tweede-internationale-richtlijn-voor-klimaatadaptatieplanning-gepubliceerd.htm", "title":"Tweede internationale richtlijn voor klimaatadaptatieplanning gepubliceerd", "pubdate":"29-05-2020", "lead":"In mei 2020 is de ISO TS 14092 voor klimaatadaptatieplanning gepubliceerd. Dit is de tweede richtlijn in een reeks van standaarden voor klimaatadaptatie die door ISO wordt ontwikkeld. Vanuit Nederland wordt aan de ontwikkeling van deze normenserie bijgedragen door de NEN-commissie voor klimaatadaptatie." }, { "image":"/upload_mm/f/4/7/400987_visnet%20-%20GettyImages-979016328%20-%20270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Europese-afspraken-over-Circulaire-visnetten.htm", "title":"Europese afspraken over Circulaire visnetten", "pubdate":"26-05-2020", "lead":"NEN is bezig met de oprichting van een Europese technische commissie (CEN/TC) voor Circulaire visnetten. Dit komt voort uit de standaardisatie agenda van de Europese Unie en de richtlijn 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van kunststofproducten op het milieu. De CEN/TC voor Circulaire visnetten zal zich in eerste instantie bezighouden met circulair design. Bent u belanghebbende en heeft u interesse? Meld u dan aan!" }, { "image":"/upload_mm/5/d/b/400986_Mest%20-%20GettyImages-172262772%20-%20270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Publicatie-herziening-norm-dierlijke-mest-en-mestproducten.htm", "title":"Publicatie herziening norm dierlijke mest en mestproducten", "pubdate":"26-05-2020", "lead":"De herziening van NEN 7433 over dierlijke mest en mestproducten is onlangs gepubliceerd. NEN 7433 beschrijft een methode voor de ontsluiting van dierlijke mest en mestproducten met een mengsel van zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat. " }, { "image":"/upload_mm/6/e/e/400975_water%20microbiologie%20GettyImages-174979938%20-%20270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Herziening-Nederlandse-Praktijkrichtlijn-moleculairbiologisch-onderzoek.htm", "title":"Herziening Nederlandse Praktijkrichtlijn moleculairbiologisch onderzoek", "pubdate":"26-05-2020", "lead":"Organisaties passen moleculairbiologische methoden steeds vaker toe in de water-, milieu- en agrofoodsector. NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn) 7394 voor moleculairbiologisch onderzoek is daarom enkele jaren geleden al gepubliceerd door de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’. Nu is de NPR 7394 toe aan een herziening naar aanleiding van nieuwe inzichten en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van microbiologie naar hydrobiologie." }, { "image":"/upload_mm/9/7/6/400764_medisch_laboratorium_iStock_000024860668XXX_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Herziening-internationale-norm-ringonderzoeken.htm", "title":"Herziening internationale norm ringonderzoeken", "pubdate":"18-05-2020", "lead":"De internationale norm voor ringonderzoeken, ISO/IEC 17043, is uit 2010. Deze norm is van belang voor interlaboratoriumvergelijkingen en wordt gebruikt voor accreditatie. Deze norm wordt herzien. " }, { "image":"/upload_mm/9/5/9/400106_klimaatadaptatie_dfbf99f4-6f82-48b5-a07f-e3eaaaa88d67_fbd20c71-f2b3-433b-b5fb-7f5828cbebc9_beheersing-topBar2_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Publicatie-normontwerp-investeringen-en-financieringsactiviteiten-voor-klimaatverandering.htm", "title":"Publicatie normontwerp investeringen en financieringsactiviteiten voor klimaatverandering", "pubdate":"28-04-2020", "lead":"ISO heeft het normontwerp ISO 14097 ‘Kader met principes en eisen voor het beoordelen en rapporteren van investeringen en financieringsactiviteiten met betrekking tot klimaatverandering’ opgesteld. Dit is de eerste norm die relevant is voor de financiële sector in een reeks normen voor klimaatadaptatie normen die op internationaal niveau wordt ontwikkeld. Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2020 online commentaar indienen op het normontwerp." }, { "image":"/upload_mm/f/7/9/399661_DNA_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-over-ISO-26000-duurzaamheid/Werk-mee-aan-het-ontwerpen-van-normen-voor-DNA-en-eDNA-Methoden.htm", "title":"Werk mee aan het ontwerpen van normen voor DNA en eDNA Methoden", "pubdate":"09-04-2020", "lead":"In de watersector is er steeds meer aandacht voor DNA en environmental DNA (eDNA) methoden. Om beter in te spelen op deze ontwikkelingen in de sector, heeft de normsubcommissie Ecologie de intentie om een nieuwe taakgroep 'DNA en eDNA methoden' op te richten in 2020. " }, { "image":"/upload_mm/e/1/c/399510_biodiversiteit_insecten_natuur_GettyImages-1138706211_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Voorstel-oprichten-technische-commissie-biodiversiteit.htm", "title":"Voorstel oprichten technische commissie biodiversiteit", "pubdate":"06-04-2020", "lead":"Biodiversiteit gaat in rap tempo achteruit. Het aantal insecten, planten en dieren neemt snel af. Voorstel van Frankrijk is nu om een technische commissie voor biodiversiteit op te richten. Wereldwijd worden belanghebbenden gevraagd of zij meerwaarde zien in de oprichting hiervan. NEN consulteert hiervoor belanghebbenden in Nederland. " }, { "image":"/upload_mm/5/5/3/399302_biogas_plant_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Actualiteiten-Gas-Water/Nieuwe-norm-over-biogastransportleidingen-gepubliceerd.htm", "title":"Nieuwe norm over biogastransportleidingen gepubliceerd", "pubdate":"31-03-2020", "lead":"Bij de realisatie van biogasprojecten komt het voor dat geproduceerd biogas getransporteerd moet worden naar een andere locatie via leidingen door openbare of private gronden. Het biogas kan dan na behandeling worden toegepast of ingevoed in het openbare netwerk." }, { "image":"/upload_mm/5/4/b/399343_mest-meststof-kruiwagen-boerderij-dierlijk-1155259852_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Online-vergadering-voor-de-ontwikkeling-van-normen-voor-bemestingsproducten.htm", "title":"Online vergadering voor de ontwikkeling van normen voor bemestingsproducten", "pubdate":"30-03-2020", "lead":"De komende tijd wordt er een groot aantal nieuwe, geharmoniseerde normen ontwikkeld. De normcommissie ‘Bodemverbeterende middelen en Teeltsubstraten’ kwam 25 maart online bijeen om de Nederlandse prioriteiten scherp te krijgen. " }, { "image":"/upload_mm/0/6/c/399306_workshop_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Workshop-voor-WaterStraat-ondernemers-biedt-handvatten-voor-innovatie-en-normalisatie.htm", "title":"Workshop voor WaterStraat ondernemers biedt handvatten voor innovatie en normalisatie", "pubdate":"27-03-2020", "lead":"De Green Deal is een actieve deelname en samenwerking tussen The Green Village, NEN, de ministeries van BZK, EZK en I&W, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft en het Waterschap Delfland. In de Green Deal Green Village, GD204, werken deze partijen samen aan het bevorderen van de (door)ontwikkeling van systeeminnovaties met als doel versnelde toepassing en opschaling in de praktijk. Zij richten zich daarbij op het identificeren van knelpunten in wet- en regelgeving en normering en bieden structurele oplossingen aan of doen concrete aanbevelingen." }, { "image":"/upload_mm/1/c/3/399237_laborante_meetonzekerheid_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Publicatie-normontwerp-voor-bijdrage-van-bemonstering-aan-meetonzekerheid.htm", "title":"Publicatie normontwerp voor bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid", "pubdate":"25-03-2020", "lead":"Het ontwerp voor de nieuwe norm NEN 7776 is gepubliceerd. Deze nationale norm omvat de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen input leveren. Het ontwerp is tot 1 juli 2020 in te zien. " }, { "image":"/upload_mm/4/d/8/399132_wereldwaterdag_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Wereld-Water-Dag-water-en-klimaatverandering.htm", "title":"Wereld Water Dag: water en klimaatverandering", "pubdate":"22-03-2020", "lead":"Water is een van 's werelds krachtigste wapens tegen klimaatverandering. Zonder water zou er geen natuurlijke bescherming zijn, denk aan de mangrove en veengebieden die inwoners van omliggende gebieden beschermen tegen overstromingen. Daarentegen is water ook een gevaar voor de maatschappij. Wereld Water Dag ondersteunt het idee dat iedereen een steentje bij kan dragen aan de versterking van het waterbeheer. " } ]}