Herziening koepelnorm voor elementen in (water)bodem en (zuiverings)slib ter commentaar

06-01-2020 De herziene versie van NEN 6950 ‘Bodem - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib’ is beschikbaar tot 1 april 2020 voor commentaar.

Ontw. NEN 6950:2019 is opgesteld om een overzicht te krijgen welke modules beschikbaar zijn voor de bepaling van een bepaald element in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib. De norm geeft algemene informatie en informatie die kan helpen om een keuze te maken tussen verschillende methoden (als er meer methoden beschikbaar zijn).

De modulaire aanpak kenmerkt zich door het ‘opknippen’ van een volledige analysemethode in een aantal onderdelen, ofwel modules:

  • monsterneming;
  • monstervoorbehandeling;
  • ontsluiting/extractie;
  • analysemethode.

Wijzigingen

De belangrijkste toevoegingen en wijzigingen ten opzichte van de oude versie uit 2005:

  • het element telluur (Te) is aan het toepassingsgebied toegevoegd;
  • alle normatieve en informatieve verwijzingen zijn ongedateerd gemaakt;
  • hoofdstuk 2 Normatieve verwijzingen is aangepast;
  • figuur 1 - Stroomschema voor bodem, waterbodem en (zuiverings)slib is aangepast;
  • de tekst uit de oorspronkelijke paragraaf 5.3.4.4 Ontsluiting met salpeterzuur (HNO3) en zwavelzuur (H2SO4) is overgezet naar de informatieve bijlage A;
  • de oorspronkelijke bijlage A, Prestatiekenmerken, is verwijderd.

Commentaar indienen

Commentaar op dit normontwerp kan vóór 1 april 2020 worden ingediend via normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Berthe van Haaster, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Normsubcommissie 'Anorganische parameters' houdt zich bezig met de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen.

De bovengelegen normcommissie 'Milieukwaliteit' vormt een breed platform waarin laboratoria, deskundigen, adviseurs, overheden en andere belanghebbenden met elkaar afspraken maken over de ontwikkeling van milieugerelateerde nationale, Europese en internationale normen. Het werkveld van de commissie bevat de compartimenten bodem, water en bouw-, rest- en afvalstoffen.

Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissies een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl