Laboratorium validatie gegevens gevraagd voor herziening norm waterkwaliteit (ICP/MS)

08-11-2013 In 2012 is besloten NEN-EN-ISO 17294-2 ’Water quality - Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 2: Determination of 62 elements’ te herzien. Deze herziening is gestart om een methode voor radioactieve uranium isotopen toe te voegen. Nederland steunt deze ontwikkeling, maar heeft tegelijk commentaar ingediend om de scope van de norm te verbreden met meer elementen.

In Nederland heeft deze norm een Nederlands voorwoord waarin additionele elementen zijn opgenomen. Tijdens de vergadering van de internationale werkgroep over ICP-MS in Berlijn is besloten scope verbreding met andere elementen in de herziening toe te laten. Indien de scope van de internationale norm wordt verbreed, kan het Nederlandse voorwoord komen te vervallen. Bovendien kan dan ook voor deze elementen de methode probleemloos geclaimd worden voor accreditatie.

Randvoorwaarden

Er zijn wel een aantal randvoorwaarden aan de verbreding van de scope gesteld. Om deze verbreding zonder een tijdsintensieve interlaboratorium validatie te laten plaatsvinden, is de aanwezige experts gevraagd om laboratorium validatie gegevens aan te leveren voor de volgende elementen: Hg, Fe, S, Ti en Si. Als voldoende resultaten zijn ontvangen voor een element, wordt deze toegevoegd aan de scope.

Matrices

Voor het aanleveren van validatie gegevens vraagt NEN laboratoria om data over de matrices drinkwater, afvalwater, oppervlaktewater, eluaten, slib en waterbodem. Hierbij moet de matrix waarin de validatie gegevens zijn verkregen vermeld worden. De gebruikte matrices moeten vermeld worden bij het indienen van de data.

Aanleveren data

Data kunnen via milieu&maatschapij@nen.nl worden aangeleverd. Aanleveren is mogelijk tot 15 december 2013. De data wordt als een geheel aangeleverd aan de projectleider van de herziening. Tijdens herzieningen van internationale normen kunnen experts via hun nationale normalisatie-intituten commentaar indienen. Voor Nederland is NEN hiervoor het aangewezen instituut.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu.

(015) 2 690 030

milieu&maatschapij@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl