NEN 5104 is ingetrokken: wat nu?

06-12-2016 In maart 2016 is NEN 5104 'Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters' ingetrokken. Dit heeft tot vragen in de markt geleid over welke norm nu moet worden toegepast wanneer dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Er worden met name vragen gesteld wanneer in de wetgeving nog naar NEN 5104 wordt verwezen.

De aanleiding om NEN 5104 in te trekken, is de publicatie van de volgende internationale normdocumenten in februari 2016:

  • NEN-EN-ISO 14688-1+A1+C11:2016 (nl) 'Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 1: Identificatie en beschrijving'. Dit deel is bestemd voor uitvoering in het veld.
  • NEN-EN-ISO 14688-2+A1+C11:2016 (nl) 'Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 2: Grondslagen voor classificatie'. Dit deel is bestemd voor uitvoering in het laboratorium.

Beide delen van deze internationale norm zijn tevens Europees aanvaard. Het Nederlands Normalisatie-instituut is daarom gehouden om deze normen ook nationaal te implementeren en daarbij eventueel inhoudelijk overlappende nationale normen in te trekken. Dit heeft ertoe geleid dat NEN-EN-ISO 14688-1 en NEN-EN-ISO 14688-2 binnen het normalisatiekader gezamenlijk NEN 5104 per maart 2016 hebben vervangen.

Implementatietraject loopt

De implementatie van de nieuwe normen in de Nederlandse uitvoeringspraktijk vindt nu plaats voor zowel geotechnisch onderzoek als milieukundig onderzoek. Hierbij is het belangrijk dat de te rapporteren bodemgegevens ook digitaal uitgewisseld kunnen worden, bijvoorbeeld voor het vastleggen van de beschrijving van boorprofielen. Pas dan kan ook de wetgever naar de nieuwe normen verwijzen.

Een aantal nationale normen voor milieuhygiënisch bodemonderzoek verwijzen naar NEN 5104. De commissie ‘Veldwerk-Monsterneming’ is aan het inventariseren of NEN-EN-ISO 14688-1 voor milieuhygiënisch onderzoek de verwijzing naar NEN 5104 kan vervangen. Daarbij wordt dus niet alleen naar de normen zelf gekeken, maar ook of en hoe de gegevens digitaal uitgewisseld kunnen worden.

Gevolgen voor milieukundig veldwerk?

Wat betekent deze overgangsperiode nu voor de bureaus die zich bezig houden met milieukundig bodemonderzoek en die met NEN 5104 werken?

Vanuit de wetgeving, BRL’s en andere NEN richtlijnen wordt nog steeds (statisch) verwezen naar NEN 5104. Dit blijft ongewijzigd totdat NEN-EN-ISO 14688 ook in de praktijk geïmplementeerd kan worden. Het aanpassen van wetgeving op normreferenties vindt periodiek plaats. Zolang de wetgeving niet is aangepast, moet de markt NEN 5104 toepassen: de wetgeving is leidend, niet de status van de norm bij NEN. Het Nederlands Normalisatie-instituut mag NEN 5104 niet meer actief onderhouden, maar blijft de ingetrokken versie wel beschikbaar stellen via www.nen.nl. Zolang de wetgeving niet is aangepast, zal de verwijzing naar NEN 5104 in NEN- en SIKB-documenten die in bepaalde wetgeving staan vermeld, niet worden aangepast.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl