NEN peilt Nederlandse interesse voor de herziening van drie internationale bodemnormen

23-09-2013 De ISO normcommissie 'Soil quality' heeft voorgesteld om normen te herzien voor de volgende drie onderwerpen: het bepalen van menselijke blootstelling aan zware metalen bij ingestie van grond, de bepaling van de risico’s van met minerale olie verontreinigde bodem en karakterisering van bodem in relatie tot grondwaterbescherming.

NEN zoekt bedrijven en organisaties met ervaring of interesse in een of meer van deze methodes, die graag namens Nederland willen deelnemen aan deze normalisatieprojecten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met NEN.

Menselijke blootstelling

ISO 17924 biedt een leidraad voor het selecteren en toepassen van fysiologische extractiemethoden voor het bepalen van de beschikbaarheid van zware metalen voor mensen bij ingestie van (verontreinigde) grond. Sinds de publicatie van deze norm in 2007 zijn er ontwikkelingen in de toe te passen methoden. De zogenaamde Unified BARGE methode is sindsdien geactualiseerd en herzien. Bij de herziening van ISO 17924 worden de wijzigingen opgenomen in de norm.

Onderzoek verontreiniging met minerale olie

ISO 11504 geeft aanbevelingen voor de keuze van de te analyserende fracties en individuele stoffen bij het onderzoeken van bodem en waterbodem die mogelijk vervuild is met minerale olie. De selectie van deze componenten helpt bij het maken van een inschatting van de risico's van de verontreiniging voor de menselijke gezondheid en het milieu. Bij de keuze wordt rekening gehouden met minerale olie fracties die ook van nature in de bodem kunnen voorkomen. Zo wordt getracht te voorkomen dat het risico voor mens of milieu wordt over- of onderschat.
Het betreft hier een kleine revisie van ISO 11504 op basis van commentaar dat eerder door Engeland is aangeleverd.

Karakterisering van bodem in relatie grondwaterbescherming

NEN-EN-ISO 15175 gaat in op de natuurlijke processen in bodem hoe die verontreiniging van de bodem en grondwater beïnvloeden, zoals transport, afbraak en omzetting van verontreinigende stoffen. Er wordt gekeken naar de gevolgen voor het gebruik van het grondwater als drinkwater, maar ook als irrigatiewater of industrieel gebruik van het water. Deze norm benoemt methoden en strategieën voor monsterneming, bewerking en analyse van grond met bovengenoemde doelen.

Er ligt een eerste voorstel om de norm te herzien. Beoogde wijzigingen zijn onder andere de opname van onderdelen over onderzoek van bodemgas, maar ook van onderzoek aan isotopen in de bodem.

Deelname aan herzieningen

Indien er voldoende belangstelling is vanuit de Nederlandse markt, kan NEN actief deelnemen in het normalisatieproces en daarbij Nederland vertegenwoordigen in dit project. Aan deelname aan normalisatie zijn kosten verbonden. Het uitgangspunt bij normalisatie is dat de deelnemende organisaties de activiteiten gezamenlijk financieren.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor uitgebreidere informatie over dit project, andere projecten en deelname aan normalisatie in het algemeen: Johan van ‘t Bosch, Consultant Milieu.

(015) 2 690 303

milieu@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl