NEN publiceert wijzigingsblad bij norm voor grondwaterbemonstering

02-05-2013 Op 1 mei 2013 heeft NEN een definitief wijzigingsblad bij NEN 5744:2011 gepubliceerd. De norm beschrijft de monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van het metaalgehalte, anorganische verbindingen, vluchtige en matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken. Met de publicatie van het wijzigingsblad is een lang aanpassingstraject van NEN 5744 tot een einde gekomen.

Traject

Aan de totstandkoming van NEN 5744:2011 lagen een tweetal zaken ten grondslag. Ten eerste was er bij de veldwerkbureaus behoefte om NEN 5744:1991 (bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen) en NEN 5745:1997 (bepaling van vluchtige verbindingen) samen te voegen om zo tot een uniforme methode te komen voor alle typen parameters.

Ten tweede waren er problemen met filtratie bij bepaling van met name PAK's. De NEN-commissie heeft besloten om over te stappen naar een nieuwe techniek van voorpompen, de zgn. 'low-flow-purging', die in de USA al veel langer bekend was. Hierdoor neemt de troebelheid van het grondwatermonster af en neemt de kwaliteit van de monsterneming significant toe. Door het invoeren van een troebelheidsmeting kan de bodemadviseur achteraf ook beter het belang van een overschrijding van een of meer parameters interpreteren.

Wijzigingen

Ondanks een zorgvuldig proces tijdens het opstellen van NEN 5744:2011, bleek bij ingebruikname ervan dat er nog wat kleine verbeteringen wenselijk waren. Deze punten zijn via een wijzigingsblad bij NEN 5744 opgelost.

De belangrijkste aanpassingen in NEN 5744:2011/A1:2013 op een rij:

  • verduidelijking van de tekst over het verplicht meten van de troebelheid;
  • de voorpomp-optie "minimaal drie keer de natte peilbuisinhoud verwijderen" is komen te vervallen;
  • uitbreiding informatie hoe om te gaan met slechtlopende peilbuizen;
  • toevoeging hoe om te gaan met peilbuizen waarvan het filter snijdend staat met de grondwaterspiegel.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, consultant NEN Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.
Meer informatie over bodemnormen vindt u op www.nen.nl/bodem.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl