Norm voor risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies met asbesthoudende materialen herzien

07-09-2015 Met NEN 2991 kunnen blootstellingsrisico’s aan asbest worden beoordeeld. Het gaat hierbij om gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Een herziening van deze norm was noodzakelijk door wijzigingen in wet- en regelgeving en herziening van de certificatieschema's op het gebied van asbest. In de nieuwe versie is afstemming gezocht met de SC-540 (asbestinventarisatie).

Een risicobeoordeling conform NEN 2991 dient in principe als een aanvulling op een asbestinventarisatie. In spoedeisende situaties kan deze norm ook als zelfstandige methode worden uitgevoerd. De norm is niet bedoeld als eindcontrole na asbestverwijdering (gebruik hiervoor NEN 2990:2012).

Aanscherping asbestbeleid

Uit eerder onderzoek van de Gezondheidsraad bleek dat het noodzakelijk was om de toetsingswaarden voor asbest aan te scherpen. Daarom worden de bestaande NEN-normen, waaronder NEN 2991, en de certificatieschema's op het gebied van asbest herzien.

Aanpassingen

De nieuwe versie van NEN 2991 wordt aangewezen in het Bouwbesluit als bepalingsmethode voor de concentratie asbestvezels in de binnenlucht. De voornaamste wijzigingen zijn:

  • De normatieve verwijzingen zijn herzien.
  • Het potentieel en actueel blootstellingsrisico worden uitgebreid toegelicht.
  • Het begrip ‘Blootstellingsindex’ wordt geïntroduceerd.
  • Aanpassing op NEN-ISO 16000-27 ‘Binnenlucht - Deel 27: Bepaling van asbestvezels in gesedimenteerd stof met behulp van SEM/RMA (scanning elektronenmicroscopie en röntgen micro-analyse) (directe methode)’.
  • Betere afstemming van het onderdeel ‘bepaling van de asbestconcentratie in de lucht’ voor toetsingen conform het Bouwbesluit en meer geschikte voor het toetsen aan lage concentratieniveaus i.v.m. de nieuwe grenswaarden.
  • Het hoofdstuk Rapportage is aangepast, er is o.a. meer aandacht voor het registreren van omgevingsfactoren.
  • De bijlage over methoden voor het nemen van kleefmonsters conform NEN-ISO 16000-27 en de bijlage over het opstellen van een asbestbeheersplan zijn normatief geworden.
  • Nieuwe bijlagen toegevoegd over de relatie asbest in gesedimenteerd stof / asbest in lucht, en over het stroomschema beoordeling risico's in ruimtelijke eenheden in gebouwen, constructies of objecten die asbest bevatten.

Informatie en bestellingen

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Marina Maroulakis, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Marina Maroulakis, Consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl