Norm voorbehandeling waterbodemmonsters, NEN 5719, herzien

18-12-2013 NEN 5719, de Nederlandse methode voor de voorbehandeling van waterbodemmonsters is herzien en gepubliceerd. De voorbehandelingsmethode in NEN 5719 is toepasbaar voor baggerspecie- en en waterbodemmonsters in een laboratorium voorafgaand aan de bepaling van organische en anorganische parameters.

Deze nieuwe versie vervangt de oude versie uit 1999. De herziene methode is geactualiseerd en bevat een twee stroomschema’s om de keuzes en stappen in de methode toe te lichten.

NEN 5719 biedt diverse varianten op de voorbehandelingsmethode, afhankelijk van de hoedanigheid van het monster en het soort analyse dat op de voorbehandeling volgt. Voor bepaalde typen monsters wordt doorverwezen naar NEN-EN 16179 Slib, behandeld biologisch afval en bodem – Richtlijn voor monstervoorbehandeling. Aan NEN-EN 16179 is daarnaast een Nederlands voorwoord toegevoegd dat samenhangt met NEN 5719 de Regeling Bodemkwaliteit.

Schelpen en grind

In een bijlage bij NEN 5719 is een variant op de monstervoorbehandeling toegevoegd waarin schelpen en grind met een grootte van 2 mm tot 63 mm worden verwijderd en de massa van de verwijderde schelpen en grind na analyse wordt verdisconteerd in de gevonden gehaltes. Volgens de Regeling Bodemkwaliteit is het toegelaten deze variant toe te passen voor zowel bodem- als waterbodemmonsters. Ook in het voorwoord bij NEN-EN 16179 wordt naar deze variant verwezen.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Neem voor inhoudelijke informatie contact op met Johan van ‘t Bosch, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu&maatschappij@nen.nl.

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl