Normen vooronderzoek van waterbodem en landbodem mogelijk herzien

21-03-2013 De Nederlandse normen NEN 5717 en NEN 5725 zijn dé standaard voor het uitvoeren van vooronderzoek van de water- en landbodem. Het zijn belangrijke nationale referentiedocumenten voor uitvoering van bodemonderzoek in Nederland. Met de herziening van Besluit bodemkwaliteit (Bbk) worden er andere eisen gesteld aan het vooronderzoek.

Dit geeft aanleiding tot het onderzoeken of aanpassing van deze normen gewenst is. Belanghebbenden kunnen hun interesse voor deelname melden bij NEN.

Voor beide normen geldt dat vanuit Bbk 2014 wordt voorgesteld het vooronderzoek in wetgeving te borgen als vast onderdeel van de beoordeling van alle toepassingen van grond en baggerspecie. De verwachting is dat door deze borging het vertrouwen in de milieuhygiënische verklaringen wordt versterkt.

Gezien de vernieuwde status van het vooronderzoek onderzoekt NEN of de normen NEN 5717 en NEN 5725 beter toegerust moeten worden en welke inspanning op gebied van het vergaren van voorinformatie over (water)bodem en partijen grond en baggerspecie zou moeten worden geleverd. Begin april wordt besloten of er voldoende draagvlak is voor aanpassing van de normen en of het project van start gaat. Geïnteresseerden die zich voor deelname aanmelden bij NEN, worden kort daarna geïnformeerd over de vervolgstappen.

Informatie

Indien wordt overgegaan tot aanpassing van de normen, richt NEN een begeleidingscommissie in. Belanghebbende partijen kunnen hun interesse voor deelname nu alvast kenbaar maken door contact op te nemen met NEN, Martijn van Rijn, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl