Normontwerp NEN 5725 gepubliceerd voor reacties

06-02-2017 De revisie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ heeft in januari geleid tot publicatie van het normontwerp. Marktpartijen hebben de mogelijkheid om commentaar te leveren op de inhoud van de norm. De commentaarperiode loopt tot 21 april 2017. De commentaren worden door de NEN-commissie verwerkt waarna de definitieve norm wordt gepubliceerd.

NEN 5725 is een belangrijk referentiedocument voor uitvoering van bodemonderzoek binnen Nederland. Het doel van de revisie was het actualiseren van deze norm zodat deze aansluit bij (toekomstig) bodembeleid.

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu werkt aan de aanpassing van het bodembeleid waarin vooronderzoek verplicht wordt gesteld. NEN 5725 geeft invulling aan dit voorgenomen nieuwe beleid dat per 1 januari 2018 in de Regeling bodemkwaliteit wordt gepubliceerd. Dit heeft gevolgen voor al het bodemonderzoek inclusief partijkeuringen en leidt naast aanpassingen in NEN 5725 ook tot aanpassing van enkele SIKB-documenten.

Wijzigingen NEN 5725

De norm voor vooronderzoek van de landbodem heeft een verregaande revisie ondergaan. In de opzet van het vooronderzoek is een differentiatie aangebracht in de onderzoeksinspanning op basis van de onderzoeksaanleiding. Hierbij varieert de mate van inspanning afhankelijk van de aanleiding.
Hiernaast heeft de normtekst nu een meer procesmatige aanpak met meer ruimte voor de onderzoeker indien de situatie daar om vraagt.
Tot slot komt ook het aspect asbest in de norm aan bod. Het onderdeel vooronderzoek in NEN 5707 (asbest in bodem) en NEN 5897 (asbest in bouw- en sloopafval en puingranulaat) zal komen te vervallen en is opgenomen in NEN 5725. Hiermee wordt al het vooronderzoek nu in één norm bij elkaar gebracht.

Informatie en commentaar

Ontwerp NEN 5725 is tegen betaling verkrijgbaar via de normshop op de NEN website (www.nen.nl). Belanghebbenden kunnen ook via www.normontwerpen.nen.nl het normontwerp inzien. Eventuele reacties kunnen via deze website tot 21 april 2017 worden doorgeven waarna het commentaar wordt behandeld in de NEN-commissie en een definitieve NEN 5725 wordt gepubliceerd.

Voor meer informatie over deze norm(en) of over eventuele deelname aan een NEN-commissie, kunt u contact opnemen via e-mail: mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie 'Milieukwaliteit' vormt een breed platform waarin laboratoria, deskundigen, adviseurs, overheden en andere belanghebbenden met elkaar afspraken maken over de ontwikkeling van milieugerelateerde nationale, Europese en internationale normen. Het werkveld van de commissie bevat de compartimenten bodem, water en bouw-, rest- en afvalstoffen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn van Rijn, consultant Milieu & Maatschappij.

mm@nen.nl

(015) 2 690 358

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl