Normontwerp NEN 5744 'Bodem - Monsterneming van grondwater' gepubliceerd

03-09-2019 NEN 5744 'Bodem – Monsterneming van grondwater' is herzien. Deze norm bepaalt de werkwijze voor veldwerkers voor het nemen van monsters van grondwater en het schrijven van een verslag van monstername. Commentaar op het normontwerp kan tot 1 december 2019 ingediend worden.

In NEN 5744 wordt bepaald onder welke omstandigheden er monsters van grondwater genomen kunnen worden. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven wanneer een peilbuis schoon genoeg is en welke monsternemingstoestellen gebruikt kunnen worden. In de herziening wordt er meer gefocust op het werk van de veldwerker.

In de markt zijn er belangrijke ontwikkelingen rondom het bemonsteren en analyseren van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). In dit normontwerp wordt hier rekening mee gehouden door aan te geven wanneer problemen rondom de monstername voor PFAS kunnen worden voorkomen.

Achtergrondinformatie

De manier van monsterneming kan de kwaliteit van het monster beïnvloeden. Het is belangrijk dat resultaten van verschillende onderzoeken goed met elkaar vergeleken kunnen worden. Om dit te waarborgen is onder andere deze norm geschreven. Daarnaast is de lage-troebelheidsbemonstering verder verduidelijkt.

Commentaar indienen

Bij de herziening is de feedback die gegeven is door marktpartijen tijdens een bijeenkomst verwerkt. Wilt u commentaar indienen op dit normontwerp? Commentaar indienen kan tot 1 december 2019 via normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Ted den Heijer, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 303, of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Veldwerk – Monsterneming’ houdt zich bezig met het ontwikkelen van normen op het gebied van bodem, waterbodem en water voor het doen van (voor-)onderzoek, het nemen, verpakken en transporteren van monsters en bodembeschrijving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl