Normontwerp over eindcontrole na asbestverwijdering voor commentaar gepubliceerd

26-06-2017 NEN heeft ontwerp NEN 2990 ‘Eindcontrole na asbestverwijdering’ gepubliceerd voor commentaar. Deze norm beschrijft de manier waarop een ruimte of locatie waaruit asbest is verwijderd moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Belanghebbenden kunnen tot 20 september 2017 commentaar op dit normontwerp indienen. Ook kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst die NEN op 30 augustus over asbest organiseert.

Voor dit normontwerp is de NEN 2990:2012 herzien. De norm moest worden herzien om een optimale afstemming te verkrijgen met de meest recente wet- en regelgeving, certificatieschema's en overige normen op het gebied van asbest.

Wat is er veranderd?

De belangrijkste wijzigingen in dit normontwerp zijn de integratie van de nieuwe risicoklasseindeling (RK1, RK2, RK 2A) en de “Interimregeling NEN 2990 eindcontrole in risicoklasse 2A” die op 1 januari 2017 in werking is getreden. Dit houdt in dat eindcontroles na saneringen in RK2A (sanering van materialen die amfibool asbest-bevatten) worden uitgevoerd op basis van kleefmonsters en luchtmonsters die met behulp van scanning elektronenmicroscopie (SEM/RMA) worden geanalyseerd. De term “hoog risico saneringen” is komen te vervallen. Ook zijn de aanvullende metingen buiten het containment bij een hoog risico sanering komen te vervallen. De meetduur van een luchtmeting in RK2A is verkort van zes uur naar vier uur. Voorts zijn een aantal tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen aangebracht.

Normontwerp ter commentaar

Belanghebbenden kunnen tot 20 september 2017 commentaar geven op Ontwerp NEN 2990:2017 ‘Eindcontrole na asbestverwijdering’ via www.normontwerpen.nen.nl.

Informatiebijeenkomst asbest

Op 30 augustus 2017 organiseert NEN een informatiebijeenkomst over asbest, waar met name een toelichting gegeven wordt op Ontwerp NEN 2990:2017 en waar vragen kunnen worden beantwoord.

Ook wordt tijdens deze bijeenkomst gebruik of herziening van andere asbestnormen besproken:

  • NEN 2939 (‘Bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten met behulp van microscopische technieken’)
  • NEN 2991 (‘Bepaling van asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt’)
  • NEN 5896 (‘Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie’)

Informatie en aanmelden informatiebijeenkomst

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Johan van ’t Bosch, consultant cluster Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.
Wilt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst, dan kan dat via Evenementen.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Asbest in Lucht’ houdt zich bezig met normalisatie van meetmethoden voor asbest in lucht.. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan van 't Bosch, consultant cluster Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl