Normontwerp plaatsing peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek ter commentaar

02-12-2019 Ontwerp NEN 5766:2019 'Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek' is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen.

Normontwerp NEN 5766 beschrijft het plaatsen van peilbuizen ten behoeve van grondwatermonstername voor chemische analyse in een vooraf gemaakt boorgat of door verdringing in de bodem, het plaatsen van één of meer peilbuizen in een boorgat en het bepalen van de grondwaterstand van het grondwater in de verzadigde zone.

Wijzigingen

De herziening vervangt de versie uit 2003. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de tekst van de norm is heringedeeld en waar nodig aangevuld of verhelderd;
  • referenties naar andere normdocumenten zijn geactualiseerd;
  • de toepassingsmogelijkheden van biologische afbreekbare peilbuizen is opgenomen.

De norm is herzien binnen de normsubcommissie ‘Milieukwaliteit – Veldwerk- en Monsterneming’. In deze commissie zijn onder andere adviesbureaus, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheid, waterschappen en certificatiebeheer vertegenwoordigd.

Commentaar indienen

Commentaar op dit normontwerp kan tot 1 maart 2020 worden ingediend via normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Berthe van Haaster, consultant Milieu en Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normsubcommissie ‘Milieukwaliteit - Veldwerk- en Monsterneming’ houdt zich bezig met terminologie, monsternemingsstrategieën, en -technieken, veldmetingen, screeningstechnieken, veldwaarnemingen, profielbeschrijvingen en data-uitwisseling ten aanzien van milieuhygiënisch onderzoek in water, grond en waterbodem. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Norm

NEN 5766:2019 Ontw. nl

Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek

De norm beschrijft het plaatsen van peilbuizen in een vooraf gemaakt boorgat of door verdringing in de bodem, het plaatsen van één of meer peilbuizen in een boorgat en het bepalen van de grondwaterstand van het grondwater in de verzadig...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl