Ontwerp wijzigingsblad bij NEN 5720 ter kritiek

07-02-2014 NEN heeft eind januari 2014 een Ontwerp Wijzigingsblad gepubliceerd bij NEN 5720 'Strategie voor uitvoering verkennend onderzoek milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie'. Belanghebbenden kunnen tot 1 mei 2014 commentaar indienen.


De publicatie van dit wijzigingsblad is voortgekomen uit de informatieve Toelichting bij NEN 5720, die op 28 februari 2013 is gepubliceerd op www.nen.nl/bodem. De daarin aangekondigde aanpassingen zijn samengebundeld en uitgebracht als Ontwerp Wijzigingsblad.Wijzigingen

Gewijzigde tekst:

  • 5.3.2 Onderzoeksstrategieën voor verkennend waterbodemonderzoek bij voorgenomen baggerwerkzaamheden;
  • 5.4.1 Water met korte baggercyclus, algemeen;
  • 5.6.2 Eisen aan uitvoering;
  • Bijlage E, deze komt te vervallen.

Gewijzigde strategieën:

  • Water met korte baggercyclus, lichte onderzoeksinspanning (WKL);
  • Water met korte baggercyclus, normale onderzoeksinspanning (WKN);
  • Jachthaven, normale onderzoeksinspanning (JN).

Omdat de aanpassingen op korte termijn wenselijk zijn, is nu een Ontwerp Wijzigingsblad gepubliceerd. Later dit jaar wordt vermoedelijk de gehele norm herzien.

Vervolgtraject

Momenteel wordt ook NEN 5717 'Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek' herzien. Deze herziening heeft consequenties voor NEN 5720. De NEN-commissie 'Veldwerk-Monsterneming' gaat in 2014 in kaart brengen welke verdere aanpassingen nodig zijn in NEN 5720 om deze goed te laten aansluiten op de nieuwe NEN 5717. Tegelijkertijd wordt bekeken hoe de informatie uit de Toelichting bij NEN 5720 geïntegreerd kan worden in de norm.

Reageren of meedoen?

Belanghebbenden kunnen het ontwerp wijzigingsblad inzien en tot 1 mei 2014 commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Wilt u actief meewerken aan de verdere herziening van NEN 5720? Meldt u zich dan aan als lid van de NEN-commissie 'Veldwerk-Monsterneming'.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm(en) of over eventuele deelname: Saskia Schulten, consultant Milieu.

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl