Ontwikkeling nieuwe norm voor bodembeschrijvingen

07-01-2020 Normcommissie ‘Veldwerk en monsterneming’ gaat een nieuwe norm ontwikkelen op het gebied van bodembeschrijving. De aanleiding hiervoor is de nationale implementatie van ISO 25177 ‘Soil quality - Field soil description’. Dit is een norm die toegepast wordt op het gebied van milieu, bodemkunde, landbouw en voedsel.

De norm is in november 2019 gepubliceerd en wordt Europees overgenomen, waardoor ISO 25177 ook in Nederland geïmplementeerd wordt.

Vervanging

ISO 25177 heeft overlap met NEN 5706:2003 ‘Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van milieukundig bodemonderzoek’ en NEN 5104:1989/C1:1990 ‘Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters’. NEN 5104 is gedetailleerder in textuurbeschrijving en NEN 5706 is gedetailleerder in de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen en verontreinigingskenmerken. Beide normen worden als basis gebruikt bij de ontwikkeling van de nieuwe norm en de nationale norm vervangt deze twee normen.

Aansluiting

De nieuwe norm sluit waar mogelijk aan bij NEN 5744 ‘Bodem - Monsterneming van grondwater’ doordat de beschrijving van grondwater in de scope wordt opgenomen. Tevens wordt waar mogelijk aansluiting gezocht bij NEN-EN-ISO 14688-1 ‘Geotechniek - Identificatie en classificatie van grond - deel 1: Identificatie en beschrijving’.

Taakgroep

Begin 2020 wordt een taakgroep opgestart. Er zijn verschillende partijen die in de taakgroep bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe norm. Belanghebbende partijen worden opgeroepen om deel te nemen in deze taakgroep. Wilt u als belanghebbende partij bijdragen aan de ontwikkeling van de norm? Dit kan door een email te sturen aan mm@nen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Berthe van Haaster, Consultant Milieu en Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Veldwerk en Monsterneming’ houdt zich bezig met milieuhygiënisch onderzoek in water (met name afvalwater, oppervlaktewater, drinkwater en grondwater), grond en waterbodem op gebied van terminologie, monsternemingsstrategieën, monsternemingstechnieken, veldmetingen, screeningstechnieken, veldwaarnemingen (o.a. profielbeschrijvingen) en data-uitwisseling. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl