Oprichting ISO-commissie voor circulaire economie

03-12-2018 Circulaire Economie staat overal sterk in de belangstelling. Nederland wil in 2050 circulair zijn. Ook wereldwijd zijn er grote ambities op dit gebied. Internationale afspraken zijn daarom belangrijk. Op voorstel van Frankrijk is de internationale commissie ISO/TC 323 ‘Circular Economy’ ingesteld.

De voorlopige scope van deze commissie is het ontwikkelen van internationale normen voor het implementeren van circulaire economie in alle typen organisaties. Daarbij moet worden gedacht aan normen en richtlijnen voor het managen van circulair denken en handelen in een organisatie en van projecten en samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties.

NEN organiseerde op dinsdagmiddag 11 september een informatiebijeenkomst, waar het Franse voorstel werd toegelicht en besproken met ruim 35 aanwezigen. Tijdens die bijeenkomst bleek dat de overgrote meerderheid van de aanwezigen het een goed idee vond om een ISO commissie voor circulaire economie te starten. Tegelijkertijd was men het niet eens met het voorgestelde werkprogramma.

Met name niet met het voornemen om een nieuwe managementsysteemnorm voor circulaire economie te ontwikkelen. Eerst moet worden geanalyseerd waarin combinaties van al bestaande normen zoals ISO 14001 en ISO 9001 tekort schieten om circulaire economie in te bedden in de bedrijfsvoering van een organisatie. Sowieso zou de nieuwe commissie eerst breed moeten inventariseren wat er al gebeurt binnen ISO wat raakt aan circulaire economie, wat de aanvullende behoeften bij bedrijven en overheden zijn en hoe daarin het beste kan worden voorzien.

Verslag en presentaties
Het verslag van de bijeenkomst (met inbegrip van het door Nederland ingediende commentaar op het Franse voorstel) en de gegeven presentaties kunt u hier inzien.

Het is momenteel nog niet bekend wanneer de eerste vergadering van ISO/TC323 “Circular economy” zal plaatsvinden. NEN is voornemens om in januari een oprichtingsbijeenkomst te organiseren voor een Nederlandse normcommissie “Circulaire Economie” die de Nederlandse inbreng in de nieuwe ISO-commissie gaat verzorgen.

Deelnemen of meer informatie

Geïnteresseerden voor deze oprichtingsbijeenkomst kunnen zich melden bij Dick Hortensius, consultant managementsystemen bij het cluster Milieu & Maatschappij, via mm@nen.nl.
Ook verzoeken om meer informatie kunnen via dat mailadres aan NEN worden gericht.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, senior-consultant Managementsystemen bij het cluster Milieu & Maatschappij.

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl