Oproep voor deelname aan revisie NTA 8017 'Grondwatermonitoring'

19-12-2014 De Nederlands Technische afspraak (NTA) 8017 'Monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van grondwaterkwaliteit' wordt herzien. Partijen die deze NTA gebruiken, of anderszins belang bij de inhoud van dit document hebben, worden uitgenodigd om aan deze revisie mee te werken. Reageren en commentaar indienen kan tot 15 februari 2015.

NTA 8017 is in 2008 gepubliceerd. Een NTA is drie jaar geldig. Na drie jaar wordt aan de betrokken werkgroep of commissie advies gevraagd over de toekomst van het document: handhaven, intrekken of omzetting van de NTA in een NEN, NPR of NVN. In 2011 is besloten om de NTA voor nog eens drie jaar te bevestigen. In 2014 hebben de Provinciale meetnetbeheerders aangegeven de NTA te willen herzien. Een belangrijke reden hiervoor is de heraansluiting op de in 2011 en 2013 gewijzigde NEN 5744:2011+A1:2013 en op de actuele versie van SIKB protocol 2002. NEN documenten mogen onderling niet strijdend zijn. Dit aspect wordt ook bekeken bij de herziening van NTA 8017.

Aanleiding publicatie NTA 8017

Nederland heeft landelijke en provinciale monitoringsverplichtingen ten aanzien van de kwaliteit van het grondwater. Om de harmonisatie en de borging van kwaliteit van de provinciale en landelijke meetnetten voor de monitoring van grondwaterkwaliteit te vergroten, hebben de Provinciale meetnetbeheerders en het RIVM in 2007 gezamenlijk NTA 8017 opgesteld. Door het voorschrijven van NTA 8017 aan partijen die metingen uitvoeren voor de landelijke en provinciale meetnetten, is de onderlinge vergelijkbaarheid van de resultaten van onderzoeken binnen deze meetnetten en een uniforme rapportage van de verkregen data vergroot.

Oproep aan belanghebbende partijen

NEN nodigt iedere belanghebbende partij uit om kenbaar te maken hoe zij denkt over de huidige NTA en aan te geven waar de voorkeur naar uit gaat: herzien als NTA of herzien en omzetten in een NEN of NPR. Concrete suggesties voor wijzigingen kunnen ook ingediend worden bij NEN. De deadline voor het geven van een reactie is 15 februari 2015.

Revisieprocedure

Voor de uitvoering van de herziening van NTA 8017 wordt een taakgroep ingericht die nauw zal samenwerken met de NEN-commissie 390 020 01 'Veldwerk-Monsterneming' (de commissie die o.a. NEN 5744 beheert). De taakgroep neemt de ontvangen respons uit de markt op NTA 8017 mee in de aanpassing van het document. Een eerste vergadering is in voorjaar 2015 voorzien. Partijen die interesse hebben om actief mee te werken aan de revisie van NTA 8017, kunnen dit uiterlijk 15 februari 2015 kenbaar maken bij NEN. Aan deelname zijn kosten verbonden.

Informatie, reageren en aanmelden

Voor meer informatie over NTA 8017 of over het proces van de herziening van deze NTA kunt u contact opnemen met Saskia Schulten, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl