Slechte kwaliteit Nederlands oppervlaktewater; hoe meet je dat?

14-11-2013 Woensdag 13 november werd bekend gemaakt dat de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater de slechtste is binnen de Europese Unie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit onderzocht en in een rapport gepubliceerd. Aan de hand van 33 indicatoren is bekeken hoe het in Nederland staat met de 'vergroening' van de economie. In de periode 2000-2012 ontwikkelden achttien van deze indicatoren zich positief en zeven negatief. Ten opzichte van de rest van Europa scoort Nederland daarmee gemiddeld.

De Europese Kaderrichtlijn Water stelt eisen aan de kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater en afvalwater. In Nederland is deze richtlijn in de Nederlandse Waterwet opgenomen. Maar hoe weet je zeker dat water veilig of schoon is? Normen voor monsternemingsmethoden, meetmethoden en zuiveringsmethoden dragen hieraan bij.

Nederland kent nationale monitoringsprogramma's voor het vaststellen van de ecologische toestand in Nederlandse wateren. De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van hydrobiologie parameters, fysisch-chemische parameters en concentraties van specifieke verontreinigende stoffen. Een goede data uitwisseling kan alleen plaatsvinden als het bepalen van deze parameters op eenzelfde manier wordt uitgevoerd.

Met het oog op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is de ontwikkeling van normen op Europees niveau gewenst. De ontwikkeling van Europese (CEN-)normen zorgt ervoor dat iedereen binnen Europa op dezelfde wijze de chemische en ecologische toestand van het water kan bepalen. Vier Europese normontwerpen voor de chemische toestand van water worden binnenkort gevalideerd om aan de meeteisen voor specifieke verontreinigende stoffen te voldoen:

  • prEN 16691 ‘Water quality — Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in whole water samples’
  • prCEN/TS 16692 ‘Water quality — Determination of tributyl tin (TBT) in whole water samples'
  • prEN 16693 ‘Water quality — Determination of organochlorine pesticides (OCP) in whole water samples’
  • prEN 16694 ‘Water quality — Determination of pentabromodiphenyl ether (PBDE) in whole water samples’

Nederlandse inzet

Nederland werkt actief mee aan het maken van deze CEN-normen. Diverse Nederlandse experts brengen hun kennis en ervaring in via de NEN-commissie 390 020 ‘Milieukwaliteit'. Onder deze commissie vallen diverse expertgroepen op het gebied van organische, anorganische en ecologische metingen, meetstatistiek en monsterneming.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu.

(015) 2 690 303

milieu&maatschapij@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl