Stedelijke ophooglaag verdachte locatie?

14-11-2012 De strategie 'ONV' (onverdacht) uit NEN 5740:2009 wordt vaak onterecht toegepast bij verkennend onderzoek in gebieden met verhoogde achtergrondwaarden.

In het landelijke gebied liggen de verwachte gehalten doorgaans beneden de AW2000 en kan de strategie voor een onverdachte locatie worden gevolgd. Voor onderzoek in stedelijk/bebouwd gebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart of lokale maximale waarden beschikbaar zijn, ligt dit anders. Deze locaties zouden namelijk volgens NEN-strategie VED-HE (=onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming) moeten worden onderzocht.

De ervaring van de taakgroep NEN 5740 binnen de NEN-commissie 390 020 01 'Veldwerk-Monsterneming' is dat de strategie VED-HE thans weinig wordt toegepast bij verkennend onderzoek in gebieden met verhoogde achtergrondwaarden. Er wordt vaak teruggevallen op de strategie ONV met als motivatie dat de strategie VED-HE weliswaar gegevens oplevert over de kwaliteit van de ophoog laag maar onvoldoende gegevens voor de beoordeling van de algehele kwaliteit van de bodem.

De hypothese 'onverdacht' en hypothese 'verdacht' kan het best geïnterpreteerd worden volgens NEN 5725:2009, paragraaf 8.3 onder a).
Inderdaad is het zo dat in stedelijk gebied met bekende diffuse verontreinigingen (o.a. stedelijk ophooglagen) de hypothese 'verdacht' moet worden gekozen en dus strategie VED-HE moet worden toegepast.

Hypothese 'onverdacht' is alleen van toepassing indien op basis van het vooronderzoek geen gehalten boven de AW2000 als gevolg van belastende bronnen/activiteiten zijn te verwachten.
De scheidslijn is niet altijd even scherp. Ook aspecten als de dikte van de stedelijke ophooglaag in relatie tot de ontgravingsdiepte kunnen hierbij een rol spelen. In dat geval komt het aan op de volledigheid van het vooronderzoek, de motivering van de gekozen onderzoekshypothese en een goede afstemming met het bevoegde gezag.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl