Wijziging Regeling bodemkwaliteit november 2018

30-11-2018 Op 29 november 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze regels gelden vanaf 30 november 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn een verduidelijking dat in grond en baggerspecie geen plastics mogen zitten en een verheldering van de verplichting om passend vooronderzoek uit te voeren bij het afgeven van milieuhygiënische verklaringen.

Daarnaast zijn actuele en verbeterde versies van diverse normdocumenten aangewezen in bijlagen C en D.

Geen plastics meer in toe te passen grond en baggerspecie

De regels over de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal in grond en baggerspecie zijn aangepast. Bodemvreemd materiaal, anders dan steenachtig materiaal en hout, mag nog slechts sporadisch voorkomen. Bovendien moet bodemvreemd materiaal voor zover mogelijk uit de grond en baggerspecie worden verwijderd voordat het wordt toegepast. Hiermee is invulling gegeven aan de toezegging van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

Vooronderzoek bij afgeven milieuhygiënische verklaring

Voor een betrouwbare milieuhygiënische verklaring is goed uitgevoerd vooronderzoek een eerste vereiste. In paragraaf 4.3 van de Regeling zijn enkele wijzigingen aangebracht om te waarborgen dat passend vooronderzoek wordt verricht bij het afgeven van een milieuhygiënische verklaring. Ook is verwezen naar de nieuwe versies van NEN 5717 en NEN 5725. Voor het uitvoeren van vooronderzoek is geen overgangsrecht opgenomen. Wel is bepaald dat vooronderzoek dat is uitgevoerd voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging tot 1 januari 2020 gebruikt mag worden als onderdeel van de milieuhygiënische verklaring. Vooronderzoek dat wordt uitgevoerd na de inwerkingtreding van deze regeling dient te voldoen aan de nieuwe NEN-normen.

Bron: Rijkswaterstaat, Bodem+

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, consultant, via e-mail mm@nen.nl.

Norm

NEN 5717:2017 nl

Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek

NEN 5717 beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het  vooronderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem. Het doel van het vooronderzoek is een uitspraak te doen over de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem,...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 5725:2017 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek

NEN 5725 beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het milieuhygiënisch vooronderzoek. naar de kwaliteit van de bodem. Het doel van het vooronderzoek  is ht verkrijgen van inzicht in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen ter plaatse va...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl