Workshop voor WaterStraat ondernemers biedt handvatten voor innovatie en normalisatie

27-03-2020 De Green Deal is een actieve deelname en samenwerking tussen The Green Village, NEN, de ministeries van BZK, EZK en I&W, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft en het Waterschap Delfland. In de Green Deal Green Village, GD204, werken deze partijen samen aan het bevorderen van de (door)ontwikkeling van systeeminnovaties met als doel versnelde toepassing en opschaling in de praktijk. Zij richten zich daarbij op het identificeren van knelpunten in wet- en regelgeving en normering en bieden structurele oplossingen aan of doen concrete aanbevelingen.

VP Delta, The Green Village en NEN hebben onlangs een Green Deal workshop georganiseerd om concreet te maken hoe normalisatie bijdraagt aan het sneller en succesvoller op de markt brengen van WaterStraat innovaties zoals waterdoorlatende/passerende bestrating en waterberging en -filtering in/onder de straat.

Enerzijds heeft NEN de ondernemers kennis laten maken met de mogelijkheden die normalisatie innovatieve organisaties te bieden heeft. Anderzijds is er specifiek ingegaan op gedeelde knelpunten rondom opschaling en marktacceptatie van de verschillende innovaties. Er wordt samen met de WaterStraat ondernemers gewerkt aan een collectieve aanpak om deze gemeenschappelijke knelpunten te verhelpen.

Tijdens de workshop zijn er twee onderdelen aan bod gekomen:

  • Er is geschetst hoe het ecosysteem rondom afspraken eruitziet: normen, octrooien en certificering. Wat doet de NEN en wat kun jij zelf doen?
  • Normalisatie is toegelicht vanuit het innovatie-perspectief. Tijdens een interactieve sessie zijn de gemeenschappelijke issues, marktvragen, belemmeringen en kansen bij het verkrijgen van marktacceptatie en opschaling geïnventariseerd. Welke knelpunten zijn er en welke dienen als eerste te worden opgelost om opschaling te versnellen? We hebben de inventarisatie gedaan langs de vier aspecten van mogelijke afspraken: Definities, Bepalingsmethoden, Vernieuwende kenmerken en Conformiteitsbeoordeling.

Innovatieve organisaties

Innovatieve organisaties zoals Bufferblock, Waterweg, TileSystemX en Aquaflow zijn samen met de partijen Hoogheemraadschap Delfland, VP Delta, The Green Village, TU Delft, KWR en NEN aan de slag. Eén van de knelpunten die naar boven kwam is het risico dat innovatieve producten met zich meebrengt. De gemeente wil er zeker van zijn dat waterdoorlatende tegels er na een strenge vorst nog steeds goed bijliggen. Hoe dit aantoonbaar te maken en te koppelen aan het soort ondergrond waarop de tegel wordt geplaatst, is bij uitstek iets om normalisatie voor in te zetten.

Wies van Lieshout van de Waterweg: ‘Er zijn zoveel normen, waardoor je als ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet. Met hulp van NEN krijg ik een goed beeld van de belangrijke normen en hoe deze mee kunnen helpen met mijn innovatie.’

Door de deelnemers is er hard gewerkt aan het concretiseren van de vragen. Allen kijken zij tevreden terug op deze middag.

Zoals Ad de Groot van Aquaflow zei: “Mijn beeld over normalisatie is positief bijgesteld!”

Methodes

Tijdens de interactieve workshop zijn de deelnemers aan de gang gegaan met de bepalingsmethode en de vernieuwingsmethode.

Bijvoorbeeld: hoe bepaal je wat de definitie van een waterpasserende baggertegel is, welke minimale hoeveelheid water moet er kunnen passeren? Zijn de vernieuwende kenmerken al in afspraken opgenomen om te kunnen onderscheiden en indien gewenst op te certificeren? Is dat wanneer de tegel dubbel zoveel water kan laten passeren of wanneer de tegel in de nieuwe versie het water opneemt? De opname en verdamping van het water door een waterpasserende tegel is nog niet vastgesteld in een norm. Hoe overtuig je met jouw nieuwe product de gemeente dat de innovatie geen extra onderhoudsmaatregelen vraagt en geen problemen oplevert bij vorst?

De workshop heeft geleid tot onderstaande vervolgstappen:

NEN kijkt naar de gemeenschappelijke knelpunten van de WaterStraat ondernemers, zodat een groep van innovaties verder kan worden geholpen.

NEN voorziet de WaterStraat ondernemers van een Excel lijst met voor hen relevante normen en normcommissies en waar deze vindbaar zijn.

Daarnaast beschikt NEN over de dienst Innovatie Makelaar. Deze dienst betreft advisering en het inzichtelijk maken van de samenhang tussen bepaalde normen.

Binnenkort volgt er een verdiepingsslag met een grote groep WaterStraat ondernemers met als doel ondernemers in de breedte verder te kunnen helpen. Indien nodig onderneemt NEN stappen om bepaalde aspecten op de normalisatie agenda te krijgen. Stakeholders bepalen aan welke nieuwe normen er behoefte is.

WaterStraat gaat deelnemen aan OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie) om hier de startups te vertegenwoordigen

Partners in innovatie

NEN en The Green Village zijn sinds vorig jaar actief in dit partnerschap. Ze hebben afgesproken hun netwerken te verbinden en versterken. Gezamenlijk faciliteren zij concrete innovaties. Het doel is op deze manier intensiever met elkaar de transitie naar een duurzame maatschappij te versnellen.

In vroege fase betrekken

Door in een vroege fase de kennis en expertise van NEN en haar relaties te betrekken bij de innovatieprojecten van The Green Village, wordt opschaling van innovatie naar de praktijk versneld. Anderzijds vormen de bevindingen en resultaten van de onderzoeks- en innovatieprojecten bij The Green Village zijn waardevolle praktijklessen waar onder andere normcommissies hun besluitvorming op kunnen baseren.

Over The Green Village

The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovaties in de woon-, werk- en leefomgeving op de campus van de TU Delft, helpt onderzoekers en ondernemers om experimentele concepten te bouwen, te testen en te demonstreren. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met overheden. Ook wordt er gekeken naar de technologische uitdagingen op het gebied van energie, water, circulariteit en digitalisering, met toepassing in woningen, kantooromgeving, de publieke buitenruimte en mobiliteit. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan nieuwe verdienmodellen en de maatschappelijke omarming en inpassing in het bestaande wet- en regelgevingskader, inclusief normalisatie.

Over NEN

Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en cyber security. In Nederland is NEN al meer dan 100 jaar het centrum van normontwikkeling en -toepassing. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.

NEN Innovatiemakelaar

De innovatiemakelaar helpt ondernemers die tegen onduidelijkheden of belemmeringen aanlopen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een nieuw materiaal of product niet getest kan worden omdat de testmethode in de betreffende norm niet geschikt is. NEN denkt graag mee met de ondernemer door oplossingsrichtingen aan te dragen die effectief zijn. Maatwerk en snelheid zijn daarbij essentieel voor onze aanpak hierin.

Enkele oplossingsrichtingen zijn:

  • Uitleg over de wijze waarop normen of de samenhang tussen normen geïnterpreteerd moeten worden.
  • Bestaande normen aanpassen, nieuwe normen ontwikkelen en normen terugtrekken wanneer deze niet meer relevant zijn.
  • De samenhang tussen normen (of in relatie met wet- en regelgeving) veranderen.
  • De afsprakenkaders, waar normen onderdeel van zijn, verruimen (bijvoorbeeld in proeftuin situaties om te experimenteren).

Meer informatie

Heeft u ook vragen over de rol van normen bij uw innovatie? Neem dan contact op met NEN Ab de Buck, NEN consultant.

Heeft u een innovatie die u in Living Lab The Green Village wil testen? Neem dan contact op met Willy Spanjer, Programma Manager Klimaatadaptatie & Circulair.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl