Belanghebbenden denken mee over certificatie veiligheidsproducten

12-12-2014 NEN coördineert het Europese onderzoeksproject CRISP, voluit ‘Evaluation and certification schemes for security products – Capability project’. CRISP is een project binnen het zevende kaderprogramma van de Europese Commissie voor het ontwikkelen van een Europees certificatiesysteem voor veiligheidsproducten. Om input voor het onderzoek te verzamelen, houdt NEN in de tweede helft van december een online enquête voor belanghebbenden uit de veiligheids- en certificatiebranche. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij NEN.

Op 4 december jl. kwamen 30 belanghebbende partijen uit heel Europa en actief in de veiligheids- en certificatiebranche, samen om hun mening en kennis over dit onderwerp te delen.
Tijdens het eerste deel van de workshop, werden de partijen geïnformeerd over het werk dat binnen CRISP wordt uitgevoerd. Binnen CRISP wordt onderzocht of het mogelijk is certificatie van veiligheidsproducten, -systemen en -diensten op Europees niveau te harmoniseren. De benadering van CRISP richt zich niet zozeer op de technische eisen aan veiligheidsproducten, maar meer op de sociale aspecten, zoals privacybescherming, efficiency en het vertrouwen in veiligheidssystemen.

In het tweede deel van de workshop bespraken de deelnemers hun eigen visie op certificatie van veiligheidsproducten. Een grote meerderheid van deelnemers gaf aan zeker voordelen te zien in harmonisatie op Europees niveau, maar is tevens van mening dat gezien de diversiteit van de veiligheidsmarkt het onzeker is of dit in één certificatiesysteem kan worden gevat.

Deelname enquête en meer informatie

De inbreng van de deelnemers is voor het CRISP consortium erg waardevol voor het verdere onderzoek. Om nog meer opinies te verzamelen, wordt in de tweede helft van december een online enquête gehouden. Mocht u interesse hebben uw visie op veiligheidscertificatie via deze enquête of op andere wijze met ons te delen, of wenst u nadere informatie over CRISP, neemt u dan contact op met Jolien van Zetten, consultant Milieu en Maatschappij telefoon (015) 2 690 298 of e-mail crisp@nen.nl.

Eerder door u bekeken