Handreiking voor inschatting van CBRN risico's in ontwikkeling

08-08-2013 Normalisatie op het gebied van maatschappelijke of externe veiligheid is een relatief nieuw gebied voor NEN. Zeker als het gaat om het normaliseren van aspecten van industriële ongevallen en terroristische bedreigingen op chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair gebied en voor explosieven (CBRNE).

Omdat normalisatie een open en transparant, consensusgericht proces is, wordt er vaak aangenomen dat zaken betreffende risico's van terroristische aanslagen niet genormaliseerd kunnen worden. Want…terroristen kunnen tenslotte de normen ook kopen.

Niets is minder waar! Normalisatie is een uitstekende tool om juist ook in deze sectoren bedrijven en instellingen handreikingen te bieden die ervoor zorgen dat risico's geminimaliseerd en medewerkers maximaal beschermd worden en de economische waarde behouden blijft.

Normen schrijven namelijk niet noodzakelijkerwijs in detail voor wat er moet worden geregeld. Normen geven vaak handreikingen aan een bedrijf of instelling; waarover moeten zij nadenken om het een en ander goed te regelen. Hoe daaraan invulling wordt gegeven, is aan het bedrijf zelf.

CBRNE – Inschatting van de kwetsbaarheid en bescherming van mensen in risicovolle situaties

CBRNE incidenten kunnen grote gevolgen voor de vitale infrastructuur hebben en ervoor zorgen dat hulpverleners bijzonder veel moeilijkheden hebben hulp te verlenen. Op het gebied van CBRNE is er binnen het Europese normalisatienetwerk CEN een zogenaamde Technische Specificatie in ontwikkeling die ervoor moet zorgen dat bedrijven en instellingen de eigen kwetsbaarheid beter kunnen inschatten en maatregelen kunnen nemen om personen te beschermen. Het gaat om CEN/TS 16595:2013 Ontw. en CBRN - Vulnerability Assessment and Protection of People at Risk (VAPPAR - Inschatting van de kwetsbaarheid en bescherming van mensen in risicovolle situaties). Kortweg gaat dit over risico’s, bewustwording, beschermende maatregelen en communicatie. Het document is ontwikkeld onder Nederlandse regie binnen het Europese normalisatienetwerk CEN.

De Technische Specificatie is gebaseerd op een ‘all-hazards approach’ met een specifieke nadruk op terrorisme en andere veiligheid (security) gerelateerde risico’s. Er wordt zowel naar incidenten gekeken waarbij chemische, biologische, radiologische of nucleaire bronnen of explosieven worden gebruikt, als ook naar aanslagen op bedrijven of instellingen waarin zich deze agentia bevinden en die bij een aanval eveneens zeer grote rampen kunnen veroorzaken.

Omdat er vaak niet alleen één weg is die bewandeld kan worden om risico's goed in kaart te brengen, is ervoor gekozen om geen norm te schrijven maar een Technische Specificatie die juist meerdere methoden beschrijft om tot het gewenste resultaat te komen en die in verschillende lidstaten kan worden gebruikt. Door voor een Technische Specificatie te kiezen blijft er keuzevrijheid, maar kan tegelijkertijd vertrouwen worden opgebouwd dat normalisatie ook in deze gevoelige sector werkt.

Plan-Do-Check-Act

In de annex van de Technische Specificatie is een voorbeeld gegeven van een managementaanpak vergelijkbaar met ISO 9001 die daarmee naadloos aansluit op alle kwaliteitssystemen die op deze systematiek gebaseerd zijn. ISO 9001 gaat uit van de zogenaamde plan-do-check-act (PDCA) cirkel. Maak een plan, voer deze in, maar evalueer ook of werkt wat ingevoerd is en handel daarna – stel werkwijzen bij op het moment dat deze niet werken. Op deze manier ontstaat een continue kwaliteitscirkel.

Door deze werkwijze ook toe te passen op CBRN-dreigingen past een organisatie zich permanent aan aan een veranderende omgeving. Afhankelijk van de gemaakte afspraken zal er periodiek moeten worden gekeken of dreigingen zijn veranderd en of nog werkt wat er is afgesproken. Daarmee ontstaat er ook een geheel dat zich aanpast aan de actuele stand der techniek - een dynamisch document.

Uiteraard is door de werkwijze nog niets gezegd over de specifieke invulling voor een organisatie. Die is geheel afhankelijk van de specifieke kenmerken van een bedrijf. Een producent van beschermende kleding zal iets anders willen regelen dan een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen omgaat, nog afgezien ervan dat het laatstgenoemde bedrijf ook wettelijk hele andere verplichtingen heeft. Ook deze zijn onder te brengen in een PDCA-cyclus en staan daar niet haaks op.

Stand van zaken

Op het moment van schrijven van dit artikel ligt het document in heel Europa ter verkrijging van kritiek. Op het moment van verschijnen van dit artikel zal duidelijk zijn of het document door een meerderheid van de lidstaten is geaccepteerd of dat er nog wijzigingen moeten worden aangebracht. Voor meer informatie over dit onderwerp of om deel te nemen aan normalisatie kunt u contact opnemen met Jeannette Hofman, email: security@nen.nl.Eerder door u bekeken

Informatie of contact

Wilt u meer weten of meepraten over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met: Mw. Jeannette Hofmann

(015) 2 690 165

security@nen.nl

Top normen Security