Nieuwe normcommissies maatschappelijke veiligheid

28-10-2013 Binnenkort richt NEN twee nieuwe normcommissies op binnen het aandachtsgebied Maatschappelijke Veiligheid. Deze twee normcommissies zullen zich bezighouden met CBRNE en Business Continuity Management.

Nationale normcommissie CBRNE

Normalisatie op het gebied van CBRNE (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair en Explosieven) vindt al een aantal jaar plaats op Europees niveau. Een aantal Nederlandse belanghebbenden is hier direct zeer actief bij betrokken. Tot op heden bestond er echter geen nationale normcommissie voor dit onderwerp. Hier komt nu verandering in.

De nationale normcommissie CBRNE zal onder andere de Nederlandse standpunten ten aanzien van de Europese ontwikkelingen bepalen. Daarnaast beslissen de leden gezamenlijk over het werkprogramma van de normcommissie. Deelname aan deze normcommissie is interessant voor vertegenwoordigers van wetgevende overheid, producenten van detectieapparatuur, onderzoeksinstellingen en hulpverlenende organisaties.

NEN-ISO 22301 Business Continuity Management

NEN-ISO 22301 beschrijft een managementsysteem waarmee een organisatie de continuïteit van de belangrijkste (bedrijfs)processen waarborgt, ook na verstorende incidenten (denk aan uitval energievoorziening, een epidemie, brand of overstroming). ISO 22301 is gebaseerd op de kwaliteitscyclus Plan-Do-Check-Act, en borgt kritische bedrijfsprocessen op basis van een inschatting van de risico’s en de impact daarvan op de (continuïteit van) bedrijfsvoering.

Nationale normcommissie Business Continuity Management

NEN-ISO 22301 is in juni 2012 gepubliceerd en wordt al door tal van bedrijven toegepast. Organisaties die deze norm al toepassen, of dit juist niet doen omdat de norm niet voldoet aan hun wensen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de nieuw op te richten normcommissie Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM). De normcommissie bepaalt haar eigen werkprogramma en de eerste bijeenkomst zal dan ook voor groot deel in het teken staan van het inventariseren van normalisatie-wensen onder de aanwezigen. Voorbeelden hiervan zijn o.a.

  • (externe) auditing van BCM-systemen
  • een mogelijke 'light' versie van de norm voor MKB.

Daarnaast worden lopende internationale activiteiten gevolgd, zoals de ontwikkeling van richtlijnen voor ‘organizational resilience’ en voor ‘business impact analysis’.

Vrijblijvend een informatiebijeenkomst bijwonen?

Indien u interesse heeft in de normcommissie CBRNE of BCM, kunt u contact opnemen met Jolien van Zetten, telefoon (015) 2 690 298, e-mail security@nen.nl.

U verplicht zich hiermee niet tot deelname. Op korte termijn wordt voor elke normcommissie een aparte bijeenkomst gepland, waar wordt toegelicht wat lidmaatschap inhoudt en waar bepaald wordt met welke concrete onderwerpen de normcommissies aan de slag gaan. Pas daarna beslist u over uw eventuele deelname.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over de normcommissie CBRNE of BCM, kunt u contact opnemen met Jolien van Zetten.

telefoon (015) 2 690 298

security@nen.nl

Top normen Security