Afspraak gegevensuitwisseling verwijsindex risicojongeren aangepast

18-05-2018 In april is de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8023 ‘Maatschappelijke zorg - Gegevensuitwisseling met de landelijke verwijsindex risicojongeren’ gepubliceerd. De revisie van NTA 8023 uit 2010 heeft geresulteerd in een 2018 versie met een aangepaste scope en vernieuwde technische inhoud. NTA 8023 is daarmee up-to-date met de laatste stand der techniek en past binnen de eisen die de Jeugdwet stelt aan instanties en hulpverleners die werken met risicojongeren.

NTA 8023 gaat over gegevensuitwisseling met de landelijke verwijsindex risicojongeren. De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal systeem waarin hulpverleners meldingen kunnen doen over jongeren tot 23 jaar met problemen. Zo weet een hulpverlener sneller of een kind ook bekend is bij zijn collega’s. Ze kunnen dan overleggen wat de beste aanpak is voor hulpverlening. NTA 8023 beschrijft de communicatie tussen het koppelvlak van de landelijke verwijsindex en de aansluitende externe systemen van deelnemende instanties en hulpverleners.

Eén actuele versie van NTA 8023

Vorig jaar is besloten de afspraak uit 2010 te herzien met als doel de losse delen (deel 0, 1 en 2), het aanvullingsblad (2010) en het correctieblad (2014) samen te voegen, zodat er gewerkt kan worden met één actuele geconsolideerde versie, met als titel ‘Maatschappelijke zorg - Gegevensuitwisseling met de landelijke verwijsindex risicojongeren’.

Update van de inhoud

Aanpassing was noodzakelijk om aan te sluiten bij de huidige praktijk, technologie en wettelijke eisen. Besloten is de inhoud van het voormalig deel 2 over Elektronisch berichtenverkeer (EBV) niet langer in de NTA vast te leggen. Reden hiervoor is dat deze protocollen nu zijn vastgelegd bij de Justitiële Informatiedienst, waar ze worden bijgehouden en beheerd. Dit was ten tijde van de eerste NTA nog niet het geval. De technische eisen voor de koppelingen en communicatie van het elektronisch berichtenverkeer naar de landelijke verwijsindex risicojongeren zijn en blijven behouden in de nieuwe NTA versie. Dit vormt een essentieel onderdeel voor goede informatie-uitwisseling tussen de verschillende systemen.

Projectgroep

Een ad-hoc projectgroep met experts heeft gezamenlijk gewerkt aan de herziening van NTA 8023. Deze groep is samengesteld uit belanghebbende organisaties, waaronder systeemontwikkelaars, gemeentelijke en landelijke beleids-, beheer-, uitvoeringsorganisaties die actief zijn in de keten van jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdstrafrecht. Het project is uitgevoerd onder de onafhankelijke leiding van NEN, in opdracht van Agentschap CIBG.

Aanschaf van NTA 8023:2018

NTA 8023 is kosteloos verkrijgbaar bij NEN, via de NEN webshop.

Neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl voor meer informatie over dit product.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Lieke van Nierop, Consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 390 of e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn