NEN onderzoekt haalbaarheid NTA over inspectie & onderhoud van zorgbedden

06-11-2015 Het Platform Zorgbedden heeft NEN gevraagd afspraken vast te leggen over inspectie en onderhoud van zorgbedden. Deze afspraken moeten worden gemaakt door partijen uit de markt en worden dan vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA). NEN nodigt iedere belanghebbende partij op het gebied van zorgbedden uit om de interesse kenbaar te maken vóór 7 december a.s.

Het NEN Platform Zorgbedden bestaat uit verschillende belanghebbende partijen. Deze partijen volgen ontwikkelingen op het gebied van zorgbedden op nationaal én internationaal niveau. Zo hebben de leden meegewerkt aan de totstandkoming van de internationale norm NEN-EN-IEC 60601-2-52 ‘Medische elektrische toestellen - Deel 2-52: Bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van ziekenhuisbedden’ . Daarnaast hebben de leden een advies PVE opgesteld voor zorgbedden. Het Platform Zorgbedden is hét kennisnetwerk waar ervaringen en kennis worden uitgewisseld op dit gebied. In de najaarsvergadering is het RIVM-rapport ‘Onderhoud van klasse I medische hulpmiddelen in verpleeghuizen’ besproken. Naar aanleiding van dit rapport heeft het Platform NEN gevraagd te starten met een voorstel om te komen tot een NTA over inspectie en onderhoud van zorgbedden. NEN heeft eerder een soortgelijk project begeleid, het resultaat hiervan is de NEN 7505 ‘Inspectie en onderhoud van patiëntentilliften’ . Deze norm zal bij het vast leggen van de afspraken over onderhoud en inspectie van zorgbedden, als basisdocument worden gehanteerd.

Totstandkoming NTA

Het op te stellen document wordt een Nederlands Technische Afspraak (NTA). Het opstellen hiervan gebeurt met een relatief klein aantal partijen. Niet alle belanghebbenden hoeven vertegenwoordigd te zijn, in tegenstelling tot het ontwikkelen van een norm. De NTA is uniek te noemen. Afspraken kunnen vastgelegd worden binnen een relatief korte periode (binnen 4 tot 6 maanden).

Het project wordt gefinancierd door de deelnemers aan het project. Geïnteresseerden ontvangen het projectvoorstel, met daarin de uiteenzetting van de kosten en de daarvoor te leveren ondersteuning vanuit NEN. Hoe de totaalkosten worden verdeeld is aan de deelnemers van het project. Hierover vindt overleg plaats voorafgaand aan de definitieve start.

NEN begeleidt het proces. NEN heeft een onafhankelijke en neutrale rol en begeleidt het proces om algemeen geaccepteerde en eenduidige afspraken tussen partijen vast te leggen. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus en resulteert in toepasbare afspraken met draagvlak van alle relevante stakeholders. Normalisatie is hierdoor een krachtig instrument voor zelfregulering.

Deelname/informatie

Deelname aan de projectgroep die deze afspraken met elkaar gaat maken, is voor iedere belanghebbende mogelijk. Bent u onderhoudstechnicus, kwaliteits- of productmanager of anderszins betrokken bij het onderwerp en wil u mee bepalen wat er in het document komt te staan? NEN nodigt u uit om uw interesse kenbaar te maken vóór 7 december as. U kunt hiertoe contact opnemen met het secretariaat van NEN Zorg, e-mail marian.vanloenen@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn