Normontwerp NEN 7521 ‘Toegang tot patiëntgegevens’ gepubliceerd voor commentaar

13-01-2014 Patiëntgegevens vallen onder een wettelijk beschermingsregime (Wbp, Wgbo) en mogen als hoofdregel alleen worden gebruikt door de behandelaar van de patiënt teneinde zorg te kunnen verlenen. Goede zorg vereist daarnaast toegang tot patiëntgegevens door hulpverleners die de behandelaar ondersteunen. NEN heeft het normontwerp van NEN 7521 richtlijnen voor toegang tot patiëntgegevens gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 15 april online commentaar indienen.

In sommige gevallen kan worden uitgegaan van een veronderstelde toestemming van de patiënt, in andere gevallen ligt dit ingewikkelder. Vooral bij het uitwisselen van patiëntgegevens (zoals tussen behandelaars in verschillende instellingen) moet de patiënt expliciet toestemming geven. Naarmate zorggegevens meer elektronisch beschikbaar zijn en ook gedeeld worden, neemt het belang toe van een systematische beheersing van de toegang tot die gegevens, zodanig dat aan de eisen van verantwoorde zorg, aan de bepalingen van de wet en aan de wensen van de patiënt wordt voldaan. NEN 7521 gaat over dergelijke toestemmingen en de voorwaarden om toegang te krijgen tot patiëntgegevens.

Dit normontwerp beschrijft het mechanisme waarmee toegang tot patiëntgegevens, die berusten op een locatie (instelling, praktijk enz.), kan worden verkregen vanaf een andere locatie en hoe de patiënt daarin zijn wil kan uiten. De vormgeving van de norm volgt de relevante wetgeving (Wbp en Wgbo) nauwgezet en biedt voor een belangrijk deel reactie op de bevindingen van het College Bescherming Persoonsgegevens CBP ten aanzien van de toegang tot patiëntendossiers binnen instellingen (Rapport 'Toegang tot digitale patiëntendossiers binnen zorginstellingen, juni 2013'). NEN 7521 gaat niet alleen in op ‘pull’ (‘opvraging’ en ‘machtiging’), maar ook op ‘push’ (‘verzending’). In die zin wordt aansluiting gezocht bij de gedragscode ‘Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’.

Uniforme vastlegging van rolgebaseerde toegang, functionele en structurele rollen, autorisatieprotocollen en toestemmingsprofielen moet uitwisseling tussen verschillende zorgaanbieders en hun informatiesystemen mogelijk maken. De ontwikkelingen rond de landelijke infrastructuur voor informatieuitwisseling in de zorg (LSP) geven het belang aan van een norm voor de lokale en regionale systemen zodat op een effectieve en veilige manier gegevensuitwisseling rond de behandeling van de patiënt kan plaatsvinden. Op dit moment vindt gegevensuitwisseling veelal op het regionale en lokale niveau plaats dat in de toekomst mogelijk zal uitbreiden. Ook een aantal wettelijke regelingen maakt het noodzakelijk dat er een op rollen gebaseerde toegang tot gegevens tot stand komt, waaraan autorisaties van hulpverleners worden gekoppeld en waaraan de patiënt toestemmingsprofielen verbindt. Informatiesystemen moeten in de toekomst faciliteiten bieden voor de vastlegging van toestemmingsprofielen en voor de uitwisseling van gegevens conform wetgeving.

Voor wie

De doelgroep van de norm omvat onder meer patiënten, hulpverleners en zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, ICT-leveranciers, adviesbureaus, kennisinstituten, brancheorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, industrie, toezichthouders, overheid en zorgverzekeraars.

Normontwerp inzien en commentaar leveren

NEN streeft naar een open en transparant normalisatieproces. De betrokkenheid van belanghebbende marktpartijen is daarbij belangrijk. Het inzien van het normontwerp en het leveren van commentaar kan via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie (e-mailadres, naam en organisatie) kunt u op eenvoudige wijze het normontwerp inzien en commentaar leveren. Dit is mogelijk tot uiterlijk 15 april 2014.

Meer informatie

Op 21 januari wordt dit normontwerp gepresenteerd tijdens een seminar over dit onderwerp. Bekijk het programma.

Wenst u meer informatie over de inhoud van NEN 7521 of over het normalisatieproces? Neem dan contact op Shirin Golyardi, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 313 of e-mail shirin.golyardi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl

Meer Zorg & Welzijn