Noodverlichting en veiligheidssignalering

Veiligheidstekens en noodverlichting: aansluiting normen en praktijk. Op deze pagina vindt u een uitleg over het belang van normen voor noodverlichting en veiligheidssignalering. In samenwerking met diverse branches zijn voor u als fabrikant, leverancier of adviseur verschillende online pakketten (NEN Connect) samengesteld.

Samenvatting

Uit signalen van normgebruikers is een behoefte gebleken om normen meer in een onderlinge samenhang te presenteren. Daartoe moet dan wel een duidelijk afgebakend gebied bestaan. Dat biedt NEN nu aan voor veiligheidstekens en noodverlichting.

Lees meer
Het is vooral van belang dat een gebouw veilig ontruimd kan worden. Daartoe is een goede zichtbaarheid en een duidelijke signalering nodig, onder alle omstandigheden. Dit hangt ook samen met grafische symbolen, leidingmarkeringen, ontruimingsplattegronden, zelfs het bepalen van de plaats van kleine blusmiddelen zodat de BHV bij een beginnende brand een bluspoging kan doen terwijl het gebouw ontruimd wordt en de brandweer onderweg is.


Wettelijk kader

Het wettelijk kader is de Arboregeling, hoofdstuk 8.

Lees meer
De arboregeling is een nadere uitwerking van het Arbobesluit, een ministeriële regeling op basis van de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) Dit is de Nederlandse regeling die de Europese eisen uit richtlijn 92/58/EEG in Nederland heeft opgenomen. In België is dat KB 17.6.1997, BS 19.9.1997


Implementatie vanuit de branches

Een aantal branches en kenniscentra is actief betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van een aantal normen die in samenhang worden gepresenteerd in pakketten. Vanuit deze branches is expertise ingebracht en op verzoek beschikbaar. Voor het overzicht zijn de belangrijkste branches:

Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN).
Deze branche-organisatie ressorteert onder FME-CWM en geeft de Praktijkgids Noodverlichting uit. Voor nadere informatie: http://www.nvfn.nl/
Nederlandse Vereniging van Veiligheidssignalisatie (NVVS)
Dit is een brancheorganisatie die duidelijkheid wil scheppen voor iedereen die te maken heeft met veiligheids- en gezondheidssignalisatie. Deze branche-organisatie geeft het NVVS-Handboek uit, dat binnenkort geactualiseerd wordt. Voor nadere informatie: http://www.nvvsignalisatie.nl/
Kenniscentra op het gebied van de operationele veiligheid en gebouwen
De voornaamste kenniscentra op het gebied van de operationele veiligheid en gebouwen (vooral met het oog op noodverlichting en veiligheidssignalering) de IFV (voorheen: NIFV) en Stichting ISSO.
IFV
De IFV (voorheen: NIFV) heeft voor het Infopunt Veiligheid een publicatie verspreid ‘Bouwbesluit 2012 + Ministeriële regeling Brandveiligheid’. Daarin staat ook een en ander over noodverlichting, zie: http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten
Stichting ISSO
Het ISSO-instructieboek ‘noodverlichting' De ISSO-Publicatie 79 Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties

Andere branches en kennisinstellingen die hier zijdelings bij betrokken zijn:

VEBON
VEBON is de brancheorganisatie die de belangen van ondernemers in de beveiliging behartigt en vertegenwoordigt. Zie www.vebon.org. Deze branche heeft vooral te maken met de implementatie van het Bouwbesluit. De leden zitten vaak net een stapje voor degenen die de hier aangeboden pakketten toepassen, met uitzondering van NEN 4001 voor het plaatsen van draagbare en verrijdbare blusmiddelen, die ook bij het uitvallen van de reguliere verlichting zichtbaar moeten zijn, en NEN 6089, voor het geval dat na een verbouwing de vluchtwegcapaciteit dreigt te verminderen.
UNETO-VNI
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel. Daaronder valt ook installatie van noodverlichting e.d. Zie www.uneto-vni.nl. Deze branche is vooral bekend met NEN 1010 en NEN 3140; daarvoor is een apart pakket beschikbaar.
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV)
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Deze heeft als missie: 'Het bevorderen van kennis en het verspreiden van informatie, ter verbetering van de toepassing van licht, ten voordele van de samenleving'. Deze vereniging houdt zich met verlichting in het algemeen bezig, en van daaruit ook met noodverlichting en zichtbaarheid van veiligheidsaanduidingen. Zie http://www.nsvv.nl/ .
BHV-Platform
De leden van deze branche-organisatie leidt bedrijfshulpverleners op, en na de komende algemene maatregel van bestuur ook de basishulpverleners. De aangesloten opleiders volgen NEN 4000 en NEN 8112. Deze normen vallen buiten het huidige overzicht. Vanwege het benodigde maatwerk wordt hiervoor een aparte toolkit ontwikkeld. Publicaie hiervan wordt bekend gemaakt via de gratis e-mailnieuwsbrief Arbomail. En voor het platform www.bhvplatform.nl.


Actualiteiten

Recente ontwikkelingen zijn:
• Praktijkgids Noodverlichting
• NEN-EN-ISO 7010

Lees meer
- de Praktijkgids Noodverlichting van de NVFN. Deze sluit aan op, NEN-EN 1838, die binnenkort als herziene norm gepubliceerd wordt. - NEN-EN-ISO 7010, een norm voor veiligheidsaanduidingen inclusief de symbolen in dgw, jpg Deze norm is nog relatief onbekend. Het Bouwbesluit verwijst nog niet naar deze norm. Ook wordt een gebouw niet veiliger door alleen de symbolen op de bordjes en noodverlichtingsarmaturen te vervangen. De nieuwe norm is wel van belang voor gebouwen en bedrijfsterreinen die nieuwe borden (laten) plaatsen.
NEN-EN-ISO 7010 vervangt NEN 6088 en deels ook NEN 3011. De verwijzingen naar NEN 6088 en NEN 3011 in het Bouwbesluit hebben NEN doen besluiten om deze (deels) vervallen normen mee te nemen in enkele van de pakketten. Over de NEN-EN-ISO 7010 heeft NEN een artikel gepubliceerd.


Indeling

De samenhangende normen zijn ingedeeld naar onderwerp en doelgroep.

Alle normen hebben te maken met veiligheid, het zien van risico’s en de vluchtwegen om verantwoord het gebouw of het schip te verlaten. Toch heeft niet iedereen alle normen nodig.

Onderling bestaan sterke verschillen, variërend van veiligheidsmarkeringen op pijpleidingen in de industrie tot visuele aspecten bij het inrichten van een gebouw, en van elektrotechnische voorschriften tot het zodanig plaatsen van noodverlichting dat deze in de buurt van kleine blusmiddelen staan.

Daarom is naast een totaalpakket een aantal kleinere pakketten aangeboden, met een dwarsdoorsnede per onderwerp en per doelgroep.De normen zijn als volgt geclusterd:

Pakket 1 Inrichting, Projectering
Pakket normen voor noodverlichting, voor degenen die een gebouw inrichten, de noodverlichting projecteren, installeren, inspecteren en onderhouden. Dit is ook voor adviseurs, al wordt hen aangeraden om het speciale adviseurspakket te nemen (Pakket 5). Inhoud:
• NEN-EN 1838
• NEN-EN 50171
• NEN-EN 50172
Pakket 2 Installatie (ontruiming)
Pakket normen voor veiligheids- en vluchtwegaanduidingen voor degene die vluchtroutes en –voorzieningen voor een gebouw installeert, inspecteert en onderhoudt. Dit is ook voor adviseurs, al wordt hen aangeraden om het speciale adviseurspakket te nemen. (Pakket 5). Inhoud:
• NEN-EN-ISO 7010
• NEN 1414
Pakket 3 Inrichting, Projectering (ontruiming)
Pakket normen voor veiligheids- en vluchtwegaanduidingen voor degenen die vluchtroutes en –voorzieningen voor een gebouw ontwerpt en bepaalt. Dit is ook voor adviseurs, al wordt hen aangeraden om het speciale adviseurspakket te nemen (Pakket 5). Inhoud:
• NEN-EN-ISO 7010
• NEN-ISO 3864-4
• NEN 1413
• NEN 1414
• NEN-ISO 16096
• NEN 3011
• NEN 6088 (Vervallen)
Pakket 4 Inrichting, projectering, inspectie, onderhoud (ontruiming)
Pakket normen voor middelen voor de ontruiming voor degenen die een gebouw of bedrijfsterrein inrichten, de middelen projecteren, installeren, inspecteren en onderhouden. Inhoud:
• NEN 6089
• NEN 4001
• NEN 1414
• NEN-ISO 16069
Pakket 5 Adviesbureau, Adviseur
Pakket normen voor adviseurs die met de hele systematiek van veiligheidsaanduidingen, noodverlichting en ontruiming van gebouwen en bedrijfsterreinen te maken hebben. Inhoud:
• NEN-EN 1838
• NEN-EN 50171
• NEN-EN 50172
• NEN-EN-ISO 7010
• NEN-ISO 3864-4
• NEN 1413
• NEN-ISO 16069
• NEN 3050
• NEN 3011
• NEN 6088 (Vervallen)
• NEN 6089
• NEN 4001
• NEN 1414
• NEN-ISO 16069
Pakket 6 Scheepvaart
Pakket normen voor veiligheidsaanduidingen en ontruiming van schepen De in de pakketten opgenomen normen staan kort samengevat in een overzicht. Inhoud:
• NEN-ISO 15370
• NEN-EN-ISO 7010
• NEN-ISO 3864-4
• NEN-ISO 16069
• NEN-ISO 24409-1
• NEN-ISO 17631
• NEN-ISO 14726
• NEN-ISO 23269-1
• NEN-EN-ISO 12402-10

Eerder door u bekeken

Klantenservice

Vragen over bestellingen, abonnementen, NEN shop of facturen? We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl