Norm

NEN 1092:1984 nl

Veiligheidseisen voor polyetheen (PE) gasleidingen met een bedrijfsdruk boven 1 bar

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-06-2004

48,92 59,19 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 40
Commissie Gasdistributieleidingen
Gepubliceerd op 01-07-1984
Taal Nederlands
Deze norm behandelt het ontwerp, de aanleg, de keuring en de beproeving, het onderhoud en de bedrijfsvoering en in het bijzonder de daarop betrekking hebbende veiligheidsaspecten van gastransport-en distributiesystemen van polyetheen (PE), die een bedrijfsdruk hebben van 1 bar tot en met 4 bar. De norm heeft betrekking op gastransport- en gasdistributieleidingen van PE en is bestemd voor de ontwerpers, uitvoerders en gebruikers van bedoelde leidingen. In afwijking van het voorgaande is de norm niet van toepassing op het onwerp, de vervaardiging en de keuring van toestellen in de zin van het Stoombesluit en van de drukvaten in de zin van het (ontwerp) Drukhouderbesluit. De in het deelnet toegepaste bedrijfsdruk wordt bepaald door de "Richtlijnen voor de aanleg van hoofden en dienstleidingen" van de KVGN, geldende voor het betrokken net. Voor zover deze norm onderwerpen behandelt die ook in de "Richtlijnen voor de aanleg van hoofd- en dienstleidingen" van de KVGN voorkomen, dient men zicht te houden aan hetgene, wat het laatste is gepubliceerd. De norm is niet met terugwerkende kracht van toepassing op bestaande leidingssytemen. Aanbevolen wordt om binnen redelijk termijn maatregelen te treffen om aan de richtlijnen voor bediening, gebruik en onderhoud uit hoofdstuk 5 te voldoen. De bepaling in deze norm moeten ook worden toegepast voor alle elementen van bestaande leidingen die worden vervangen of gewijzigd. De beheerder van het distributiesysteem of het desbetreffende bedrijf dient er zorg voor te dragen dat een zodanig toezicht wordt uitgeoefend, dat aan de strekking en de eisen van deze norm wordt voldaan.

Details

ICS-code 23.040.20
91.140.40
Nederlandse titel Veiligheidseisen voor polyetheen (PE) gasleidingen met een bedrijfsdruk boven 1 bar
Engelse titel Safety requirements for polyethylene (PE) gas pipe lines operating at working pressures exceeding 1 bar
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen