Norm

NEN 2443:2011 Ontw. nl

Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-03-2013

55,00 59,95 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 109
Gepubliceerd op 01-10-2011
Taal Nederlands
NEN 2443 geeft functionele eisen, prestatie-eisen en aanbevelingen voor het ontwerpen van parkeervoorzieningen. Parkeervoorzieningen zijn onder te verdelen in: parkeerterreinen, openbare parkeergarages, niet-openbare parkeergarages en stallinggarages. De in deze norm gegeven eisen en aanbevelingen zijn gebaseerd op de in bijlage A benoemde maatgevende personenauto. De norm geeft geen eisen voor het stallen of parkeren van motorfietsen. Omdat dit een groeiende categorie weggebruikers is, wordt aanbevolen per te ontwerpen parkeervoorziening met deze categorie weggebruikers rekening te houden. Afwijkende maatvoeringen en praktische tips staan in de toelichtingen. Naast eisen en aanbevelingen voor het ontwerp van parkeervoorzieningen, zijn in deze norm ook aanbevelingen opgenomen voor het beheer ervan, onder andere ten aanzien van aspecten als sociale veiligheid en parkeerapparatuur. De norm is niet van toepassing op parkeervoorzieningen met een capaciteit van minder dan 20 personenauto's. Het wordt desondanks aanbevolen de maatvoeringen die in deze norm worden gegeven ook te hanteren voor het ontwerpen van die categorie parkeervoorzieningen. De norm is verder niet van toepassing op: - garages en herstelinrichtingen voor motorvoertuigen als bedoeld in NEN 3122; - garages en voorzieningen met mechanische transportmogelijkheden voor personenauto's. De norm is bedoeld als toetsingskader voor betrokkenen bij de totstandkoming van parkeervoorzieningen, zoals: lokale overheid, projectontwikkelaar, architect, ontwerper, opdrachtgever, beheerder, belegger, voorschrijvende en controlerende instantie. De norm is nadrukkelijk geen programma van eisen (PvE). De norm geeft per gekozen type parkeervoorziening de minimale eisen en daarmee het minimale kwaliteitsniveau aan van het gekozen type parkeervoorziening. Elke opdrachtgever betrokken bij de bouw of aanleg van een parkeervoorziening wordt aangeraden om een PvE op te stellen dat is gebaseerd en/of verwijst naar deze norm, en tevens om het op basis daarvan ontstane ontwerp te toetsen aan deze norm. Bij het toepassen van de norm wordt ervan uitgegaan dat de locatiekeuze en de planologische situering van de parkeervoorziening door de bevoegde instanties zijn vastgelegd. Er kan worden overwogen het stallen van fietsen in een parkeergarage op te nemen. Het stallen van fietsen gecombineerd met het parkeren van personenauto's in een parkeergarage wordt in bijlage D besproken. De norm onderscheidt naast parkeerterreinen drie typen parkeergarages, namelijk openbare parkeergarage, niet-openbare parkeergarage en stallinggarage.

Details

ICS-code 91.040.99
Nederlandse titel Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages
Engelse titel Design standards and recommendations on parking facilities for passenger cars
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen