Norm

NEN 5740:1999/Ontw. A1:2005 nl

Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond

  • Deze norm is ingetrokken sinds 02-11-2005

23,50

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 17
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-05-2005
Taal Nederlands
In NEN 5740:1999 wordt voor het onderzoek van bodem en grond een stoffenpakket beschreven. Dit stoffenpakket is destijds vanuit de praktijk totstand gekomen. Een technisch-inhoudelijke onderbouwing ontbreekt echter. Recent is nieuwe informatie beschikbaar gekomen over de (achtergrond)gehalten van stoffen in bodem en (gereinigde) grond in Nederland. Deze informatie ligt ten grondslag aan het rapport Definitie van een nieuw standaard stoffenpakket voor milieuhygiënisch onderzoek van bodem en grond. F.P.J. Lamé (rapport TNO-NITG 05.061-A0410:2005). Met deze nieuwe informatie is inzicht verkregen dat het stoffenpakket, zoals vermeld in NEN 5740:1999, vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet meer voldoet. In dit wijzigingsblad zijn de bevindingen van dit rapport verwerkt. Dit wijzigingsblad richt zich alleen op wijzigingen in NEN 5740:1999 die specifiek voortkomen uit het vermelde onderzoeksrapport. Dit wijzigingsblad is dus niet het resultaat van een algehele evaluatie en eventuele herziening van de normtekst van NEN 5740:1999 en bijbehorend correctieblad NEN 5740:1999/C1:2000. De belangrijkste wijzigingen in NEN 5740 betreffen de volgende punten: De wijziging van het stoffenpakket voor grond, bodem en grondwater (rapport TNO-NITG 05.061-A0410:2005, 3.9); Een (nog door te voeren) wijziging in de wijze van toetsing van schone grond: voor het herziene stoffenpakket is volgens Lamé (2005) een specifieke evaluatie en validatie van de toetsingsregel gewenst. Naast het gegeven dat de toetsingregel op dit moment nog niet beschikbaar is, wordt met dit wijzigingsblad een nadrukkelijker scheiding aangebracht tussen het technisch uitvoeringsinstrumentarium (onderzoeksstrategieën in NEN 5740) en de beleidsmatige aspecten (toetsing). Voor de toetsing wordt daarom in dit wijzigingsblad verwezen naar het vigerend wettelijk kader (rapport TNO-NITG 05.061-A0410:2005, 3.5); Het aanpassen van de "trigger"-waarde voor EOX van 3 naar 0,8 mg/kg ds (rapport TNO-NITG 05.061-A0410:2005, 3.6.2.4 en 4.5); De toevoeging van chloorbenzenen bij de specificatie van de te analyseren individuele stoffen indien de "trigger"-waarde voor EOX wordt overschreden (rapport TNO-NITG 05.061-A0410:2005, 3.6.2.4).

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
Engelse titel Soil - Investigation strategy for exploratory survey - Investigation of the environmental quality of soil and soil lots
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen